Thời sự - Chính trị
Kế hoạch tổ chức và thể lệ Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của TP Hà Nội lần thứ I
14:43' 18/8/2018
Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội; năm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII với tinh thần tích cực, hiệu quả hơn. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ là nhiệm vụ của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp mà cần có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân, trong đó báo chí có vai trò quan trọng. Để nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, Thành ủy Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ I - năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích

- Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội nói riêng. Đồng thời, nâng cao nhận thức và động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc sáng tác nhiều tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội.

- Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng tuyên truyền của các cơ quan báo chí về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15-5-2016, Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội ngày 26-4-2016 nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Thủ đô tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị Thành phố.

- Thiết thực hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III - năm 2018 (Giải Búa liềm vàng).

2. Yêu cầu

- Lựa chọn được những tác phẩm báo chí tiêu biểu, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội để tôn vinh, trao giải.

- Việc tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ I - năm 2018 góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội; góp phần làm cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội có chuyển biến tích cực.

II. NỘI DUNG 

1. Tên giải thưởng: “Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ I - năm 2018”.
2. Danh nghĩa tổ chức: Thành ủy Hà Nội.
3. Cơ quan Thường trực Giải: Ban Tuyên giáo Thành ủy.

4. Nội dung triển khai

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, phòng, chống tham nhũng... được đăng, phát trên các loại hình báo chí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Giải cũng dành để trao cho các cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội.

5. Đối tượng tham dự Giải

- Về tác giả: Là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình). Tác giả dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành. 

- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội được đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Những tác phẩm được trao thưởng ở các cuộc thi khác vẫn được quyền dự Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, nhưng cần ghi rõ mức giải và cuộc thi do cơ quan nào tổ chức.

- Các cơ quan báo chí tổ chức phát động, động viên phóng viên, nhà báo tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và tuyển chọn nhiều tác phẩm có chất lượng tham dự Giải.

6. Thời gian tác phẩm dự Giải

Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 19-8-2017 đến ngày 19-8-2018. 

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thời gian phát động Giải: Tháng 6-2018.

2. Thời gian nhận tác phẩm tham dự Giải: Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 19-8-2018 (theo dấu bưu điện).

3. Xét chọn sơ khảo
Vòng sơ khảo tác phẩm báo chí sẽ tiến hành từ ngày 20-8-2018 đến ngày 2-9-2018. Các tác phẩm báo chí đã đăng gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Hội đồng sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo.

4. Xét chọn chung khảo
Vòng chung khảo tác phẩm báo chí tiến hành từ ngày 3-9-2018 đến ngày 15-9-2018. Hội đồng chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban tổ chức và Ban Chỉ đạo Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội quyết định tác phẩm đoạt Giải và các đơn vị được khen thưởng. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng không nhất thiết mỗi loại hình báo chí phải xét đủ số lượng các giải Đặc biệt, A, B, C và Khuyến khích theo cơ cấu giải thưởng.

5. Công bố và trao Giải
Lễ công bố và trao thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội được tổ chức vào dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2018).

IV. BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC GIẢI 

1. Thành phần Ban Chỉ đạo 
a. Trưởng ban Chỉ đạo: Thường trực Thành ủy.
b. Phó Trưởng ban Chỉ đạo:
- Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.
- Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy.
c. Thành viên Ban Chỉ đạo: 
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy phụ trách công tác báo chí.
- Đại diện Lãnh đạo UBND Thành phố.
- Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy.
- Đại diện Lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy.
- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Thành ủy.
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy.
- Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông.
- Đại diện Lãnh đạo Hội Nhà báo Thành phố. 
2. Thành phần Ban tổ chức Giải
a. Trưởng Ban tổ chức: Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy 
b. Phó Trưởng Ban tổ chức: 
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy phụ trách công tác báo chí.
- Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy.
- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy.
- Đại diện Lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông.
- Đại diện Lãnh đạo Hội Nhà báo Thành phố.
c. Thành viên Ban tổ chức:
- Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy.
- Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản - Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông.
- Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy.
- Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Thành ủy.
- Lãnh đạo Phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy.
- Lãnh đạo Phòng Tài chính, Văn phòng Thành ủy.
- Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Hà Nội. 
Ban tổ chức Giải được sử dụng con dấu của Ban Tuyên giáo Thành ủy trong quá trình hoạt động.

V. SỐ LƯỢNG, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

1. Số lượng giải thưởng: 
- Về tác phẩm: Có 01 giải Đặc biệt, 03 giải A, 05 giải B, 10 giải C và 20 giải Khuyến khích.
- Về cơ quan báo chí: Có 02 giải đồng hạng Xuất sắc cho các cơ quan báo tiêu biểu.

2. Giá trị giải thưởng
Giải Đặc biệt: 100.000.000đ.
Giải A: 50.000.000đ.
Giải B: 30.000.000đ.
Giải C: 20.000.000đ.
Giải Khuyến khích: 10.000.000đ.
Giải cho cơ quan báo chí Xuất sắc đồng hạng: 15.000.000đ.
Tiền thưởng các tác phẩm vào chung khảo: 2.000.000đ.

3. Hình thức khen thưởng
- Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải Đặc biệt hoặc Giải A: Tặng tiền thưởng và Bằng khen của Thành ủy Hà Nội; các tác giả, tác phẩm đạt Giải B, Giải C, Giải Khuyến khích: Tặng tiền thưởng và Giấy chứng nhận của Ban tổ chức Giải.
- Đối với cơ quan báo chí tiêu biểu: Tặng tiền thưởng và Bằng khen của Thành ủy Hà Nội.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí từ nguồn ngân sách Thành phố
(Có dự trù kinh phí kèm theo).
2. Kinh phí xã hội hóa 
Kinh phí xã hội hóa Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ I - năm 2018 do hoạt động tài trợ, hỗ trợ, quảng bá thương hiệu tự nguyện, hợp pháp của các doanh nghiệp, đơn vị, không huy động kinh phí dưới mọi hình thức đối với cá nhân, tổ chức trong danh sách tham dự Giải. 
Các khoản kinh phí tài trợ, hỗ trợ, quảng bá thương hiệu trên được sử dụng công khai, đúng quy định về tài chính hiện hành trong toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện chấm Giải, tôn vinh và trao Giải.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy (Cơ quan Thường trực chủ trì tổ chức Giải)
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Thường trực Thành ủy ban hành Kế hoạch tổ chức, Thể lệ Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ I - năm 2018, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Giải.
- Tổ chức Lễ phát động Giải.
- Thành lập Ban Thư ký, Hội đồng chấm Giải.
- Chủ trì tổ chức chấm các vòng sơ khảo, chung khảo theo kế hoạch.
- Tham mưu tổ chức Lễ công bố và trao thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội.
- Quản lý kinh phí xã hội hóa phục vụ tổ chức Giải.

2. Các ban Đảng Thành ủy 
- Cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Giải.
- Phối hợp cung cấp thông tin, hướng dẫn các cơ quan báo chí Hà Nội tuyên truyền, sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nội dung tập trung khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; những vấn đề mới, vấn đề khó đặt ra trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hiện nay; những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội...

3. Văn phòng Thành ủy
- Cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Giải.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu Thường trực Thành ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Giải.
- Phối hợp, hướng dẫn, giải quyết kịp thời các thủ tục tài chính trong việc tổ chức Giải.

4. Các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy
- Phối hợp cung cấp thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tuyên truyền, sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội.
- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, sáng tác nhiều tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội.

5. Sở Thông tin & Truyền thông
- Cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Giải.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tích cực hưởng ứng, có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự Giải.
- Phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và có nhiều tác phẩm xuất sắc tham dự Giải.

6. Hội Nhà báo Thành phố
- Cử đại diện lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức và Hội đồng chấm Giải.
- Thông báo và vận động, hướng dẫn các hội viên viết, sáng tác và gửi tác phẩm tham dự Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội.
- Tiếp nhận tác phẩm tham dự Giải; tổng hợp danh sách, số lượng các đơn vị, tác phẩm tham dự báo cáo Ban tổ chức Giải.
- Hợp tác với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp phối hợp tổ chức và tham gia tài trợ Giải.

7. Các cơ quan báo chí Hà Nội 
- Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả trên các chuyên trang, chuyên mục về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; tuyên truyền, vận động để cán bộ, phóng viên, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự Giải.
- Lựa chọn những tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu nhất, phù hợp với các tiêu chí, quy định của Thể lệ Giải để tham dự.
- Phối hợp thực hiện xã hội hóa kinh phí hỗ trợ Giải và thông tin quảng cáo bảo đảm quyền lợi cho các nhà tài trợ.
- Đài PT-TH Hà Nội, Báo Hànộimới, Kinh tế & Đô thị, An ninh Thủ đô thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Giải phân công. 
- Đài PT-TH Hà Nội phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Lễ công bố và trao thưởng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội theo sự phân công của Ban tổ chức.

8. Đề nghị các cơ quan báo chí trung ương
Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, tích cực hưởng ứng và có nhiều tác phẩm xuất sắc tham dự Giải.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS