Thời sự - Chính trị
Cụm thi đua số 4 và số 5, Ngành Tổ chức xây dựng đảng: Sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018
20:21' 10/8/2018


Trong 2 ngày 9 và 10-8-2018, tại Đồng Tháp và Long An, Cụm thi đua số 4 và Cụm thi đua số 5, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổ chức sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. Các đồng chí: Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp; Đỗ Hữu Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An tới dự.


Đ/c Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
phát biểu chào mừng Hội nghị Cụm thi đua số 5.Đ/c Đỗ Hữu Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An
phát biểu chào mừng Hội nghị Cụm thi đua số 4.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Ban Tổ chức 22 Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực phía Nam (thuộc Cụm thi đua số 4 và Cụm thi đua số 5) tích cực hưởng ứng phong trào thi đua và nội dung thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Ban Tổ chức Trung ương, các địa phương và các cụm thi đua phát động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị. Trong đó, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2015-2020; cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương. Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận số 04-KL/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy thành lập ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW "Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập", đồng thời xây dựng kế hoạch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các địa phương. Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ trì xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại văn phòng cấp ủy và Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố; tham mưu chỉ đạo thực hiện các chức danh kiêm nhiệm và nhất thể hoá các chức danh lãnh đạo, quản lý; phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND, Đảng Đoàn HĐND các tỉnh, thành phố xây dựng Đề án sáp nhập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội với Văn phòng HĐND tỉnh và Đề án sáp nhập các sở, ngành theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị "Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức" và Kết luận số 17-KL/TW ngày 11-9-2017 của Bộ Chính trị "Về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị" gắn với thực hiện đề án về vị trí việc làm. Toàn cảnh Hội nghị Cụm thi đua số 4.

Bên cạnh đó, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tham mưu các cấp ủy ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tích cực tham mưu cụ thể hóa chủ trương, quy định của Trung ương về công tác cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác đánh giá cán bộ, công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; triển khai Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ. Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy phối hợp chặt chẽ với UBKT các tỉnh ủy, thành ủy tham mưu ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng đảng, tổ chức tốt việc tham gia Giải Búa liềm vàng.                                                   Toàn cảnh Hội nghị Cụm thi đua số 5.

Các hội nghị cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện một số nhiệm vụ. Nhìn chung, việc xây dựng và tổ chức thực hiện đề án về sắp xếp,tinh gọn bộ máy còn chậm, có nơi chưa bám sát quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc Nghị quyết của Trung ương; chương trình hành động của một số cấp ủy còn lúng túng, nhất là việc thu gọn đầu mối và giảm biên chế. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch cán bộ có nơi chưa bảo đảm, việc thẩm tra xác minh hồ sơ quy hoạch cấp ủy có lúc chưa kịp thời; công tác thi đua, khen thưởng ở một số cơ quan, đơn vị chưa đạt hiệu quả cao. Nguyên nhân chủ yếu do khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều việc mới, việc khó, phải vừa làm vừa điều chỉnh để hoàn thiện; ban tổ chức cấp ủy đôi lúc thiếu tính chủ động, còn trông chờ sự chỉ đạo của cấp ủy và hướng dẫn của cấp trên.

Đại diện ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy sôi nổi tham luận, tập trung giới thiệu kết quả bước đầu, kinh nghiệm về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6 (khóa XII). Các đại biểu cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ và  đề xuất, kiến nghị với Trung ương nhiều nội dung theo từng lĩnh vực cụ thể.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương 3, Ban Tổ chức Trung ương đã ghi nhận kết quả thi đua cũng như thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời tiếp thu các ý kiến nghị, đề xuất của các đại biểu thuộc thẩm quyền, để báo cáo lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương xem xét giải quyết.  
         
Với phương châm "Tích cực, chủ động; đổi mới, sáng tạo; bám sát thực tiễn; coi trọng hiệu quả", các cụm thi đua đã thông qua nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018. Cùng với tiếp tục thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra từ đầu năm. Trong thời gian tới, ban tổ các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ". Tham mưu cụ thể hóa Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8-3-2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị. Tham mưu ban hành hướng dẫn thực hiện quy định của Trung ương và địa phương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy cũng sẽ thực hiện tốt việc tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2018; tăng cường giới thiệu những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các đơn vị trong khu vực.
T.S

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS