Thời sự - Chính trị
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII
16:58' 9/8/2018
Sáng 9-8-2018, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và các nghị quyết của Tỉnh ủy; triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.
Quảng cảnh Hội nghị.


Tại hội nghị, các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, giám đốc, phó giám đốc, báo cáo viên cấp ủy, trưởng, phó các đoàn thể tại các doanh nghiệp trực thuộc được nghe quán triệt các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; Quy định số 12- QĐ/TW, ngày 28-02-2018 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.


Hội nghị cũng quán triệt, triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 08-NQ/TU về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới”.

Các báo cáo viên tập trung phân tích 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về nâng cao nhận thức, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức, cán bộ… 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đề nghị lãnh đạo các cấp ủy, doanh nghiệp triển khai sâu rộng việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung nghị quyết; bám sát các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; phân công, phân cấp nhiệm vụ rõ ràng, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực. Mỗi tổ chức Đảng, đơn vị cần đổi mới bộ máy gắn với đổi mới phương thức quản lý; chủ động tham mưu xây dựng các nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa nghị quyết, làm đến đâu chắc đến đó, quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt và hiệu quả để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu trong những tháng cuối năm các đảng bộ, chi bộ cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh nhằm hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Bám sát các chương trình phát triển kinh tế của tỉnh, của ngành để kịp thời bổ cứu, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm việc làm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng; tập trung kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh.


Phan Xuân Bính
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS