Thời sự - Chính trị
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020
17:20' 22/9/2015

Sáng 22-9-2015, tại Hà Nội, Đảng bộ Quân đội đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương đến dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có các đồng chí Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí Lê Đức Anh, Trần Đức Lương nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng với đại biểu Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020


Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương thay mặt 450 đại biểu đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hàng chục vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân đội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã đến dự Đại hội. Bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân. Đại hội bày tỏ lòng biết ơn vô hạn các thế hệ tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong phát biểu khai mạc, Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đề ra. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm 2015-2020; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Quân ủy Trung ương khóa IX; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X là dấu mốc quan trọng, khẳng định bản lĩnh chính trị, truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta sau hơn 70 năm xây dựng, chiến  đấu và trưởng thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng; định hướng để Đảng bộ Quân đội tiếp tục đổi mới nâng cao năng lục lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kết quả Đại hội có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo Chính trị tại Đại hội. Tập trung nhấn mạnh tới những kết quả, bài học kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Quân ủy Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2010-2015 trên cơ sở đánh giá đầy đủ các yếu tố, bối cảnh trong nước và quốc tế.

Báo cáo chính trị khẳng định: Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Quân ủy Trung ương, cấp ủy và tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Quân đội dã quán triệt, chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quản lý của Nhà nước; làm tốt chức năng tham mưu vói Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, chủ động nắm, đánh giá, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dụng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thông nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dụng và phát triển đất nước. Chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của bộ đội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác kỹ thuật và công nghiệp quốc phòng có bước phát triển mới, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của quân đội; thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng vũ khí, trang bị hiện có và cải tiến, chế tạo thành công một số loại vũ khí mới; chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên. Là lực lượng chủ lực trong tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, tích cực giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Công tác đối ngoại quốc phòng chủ động, có hiệu quả, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của quân đội. Đời sống bộ đội ổn định và có nhiều cải thiện. Vai trò, hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ của quân đội được giữ vững và tăng cường. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ Quân đội và toàn quân luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi khó khăn, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân, chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết thống nhất, cỏ chuyển biến quan trọng về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên đỉnh, vững vàng, luôn nêu cao tinh thần chịu đụng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Trên cơ sở nghiên cứu và dự báo tình hình trong nước và quốc tế trong những năm tới, Báo cáo chính trị đã đề ra phương hướng chung nhiệm kỳ 2015-2020, với những nội dung lớn đó là: Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) “Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quản lý điều hành thống nhất của Nhà nước. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của toàn quân; đẩy manh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có một số quân, binh chủng hiện đại; làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, không để bị bất ngờ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thưc hiện nhiệm vụ chính trị quân sự - quốc phòng của Quân ủy Trung ương và Đảng bộ Quân đội trong 5 năm qua. Đồng thời, Tổng Bí thư cũng đặc biệt lưu ý Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cấp ủy và tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Quân đội phải tập trung làm tốt công tác tham mưu, dự báo chiến lược, tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung xây dựng Quân đội theo hướng: “Tinh – gọn – mạnh – cơ động – linh hoạt”; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận các ý kiến tham luận do các đại biểu trình bày tại Đại hội và bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của Đại hội cũng như kết quả bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Quân đội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X bế mạc vào ngày 24-9-2015.

 

Trần Thiết

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS