Thời sự - Chính trị
Tiếp tục tham mưu phục vụ tốt Đại hội XII của Đảng
20:40' 7/9/2015
Chiều 7-9-2015, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức giao ban trực tuyến định kỳ; đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Túy, Hà Ban, Mai Văn Chính cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban khu vực Hà Nội, Đà  Nẵng và TP. Hồ Chí Minh tham dự.
Đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.


Thực hiện chương trình công tác năm 2015 và kết luận của Thường trực Lãnh đạo Ban tại cuộc họp giao ban kỳ trước, Lãnh đạo Ban và các vụ, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện toàn diện các nội dung công việc. Nổi bật là:

Theo dõi, nắm tình hình địa phương và cơ sở, trọng tâm là công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng

Sau khi hoàn thành chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đăng ký lịch tổ chức đại hội. Đến hết tháng 8-2015 (kết thúc đợt 2), đã có tổng số 60 đảng bộ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. 

Tổng hợp kết quả lấy phiếu giới thiệu nhân sự (vòng 2) BCH Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Hướng dẫn 04 ngày 1-6-2015 của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XII của Đảng về quy trình giới thiệu nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XII ở các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương và Quyết định số 05-QĐNS/TBNS ngày 8-6-2015 của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XII; Ban đã kịp thời theo dõi, tổng hợp kết quả tại các nơi đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương khóa XII (vòng 2).

Tham mưu Lãnh đạo Ban tham gia các Tiểu ban phục vụ Đại hội XII của Đảng

Tham mưu Tiểu ban Nhân sự tổng hợp phiếu giới thiệu Uỷ viên BCH Trung ương Đảng chính thức và dự khuyết khoá XII, vòng 2 của 62 tỉnh uỷ, thành uỷ và 69 cơ quan, đơn vị ở Trung ương; xây dựng báo cáo kết quả, đề xuất phương án lựa chọn, giới thiệu nhân sự BCH Trung ương khoá XII, vòng 2. Xây dựng phương án nhân sự Đại hội XII trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổng hợp ý kiến tham gia của các địa phương, bộ, ngành ở Trung ương.

Tham mưu Tiểu ban Điều lệ Đảng hoàn thiện Quy chế làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Quy chế bầu cử tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

Tham mưu Tiểu ban Phục vụ Đại hội tổng hợp và thẩm định hồ sơ đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tiếp tục tổng hợp, rà soát danh sách khách mời dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng... Tiếp tục rà soát thẩm định đề án nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy và các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ 2015-2020.

Tham mưu giúp Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ thẩm định kết quả rà soát chính trị nội bộ nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia BCH, BTV và các chức danh diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý ở các tỉnh ủy, thành ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tham mưu thẩm định các đề nghị về chuyển giao tổ chức đảng ở một số đảng bộ trực thuộc Trung ương. Tham gia soạn thảo, biên tập xây dựng một số nghị định, thông tư của Chính phủ và các bộ, ngành; xây dựng luật của Quốc hội. Thẩm định đề nghị của một số tỉnh ủy, thành ủy về việc thực hiện tuyển dụng cán bộ công chức. Hướng dẫn, trả lời một số địa phương về Quy chế bầu cử trong Đảng và Điều lệ Đảng.

Trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện công tác nhân sự thường xuyên đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Thẩm định đề án nhân sự BCH, BTV, các chức danh chủ chốt và trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV của 25 tỉnh ủy, thành ủy 2015-2020 và 1 đảng uỷ trực thuộc Trung ương. Trình Bộ Chính trị phương án nhân sự lãnh đạo chủ chốt của 38 tỉnh, thành phố và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Trình Bộ Chính trị cho chủ trương về thời điểm thôi giữ chức vụ lãnh đạo HĐND, UBND và các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước có cơ cấu uỷ viên cấp uỷ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 đối với các đồng chí không tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2015-2020. Trả lời các địa phương, đơn vị về công tác nhân sự chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thẩm định danh sách lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2015. Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng. Quản lý, theo dõi cán bộ đang được đào tạo ở nước ngoài và cán bộ được cử đi học các lớp thạc sỹ liên kết trong nước theo chương trình 165.

Tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, đoàn thể năm 2015 với tổng số có 1.702 cán bộ công chức dự thi. Tổng hợp hồ sơ cán bộ, công chức đăng ký dự thi, chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2015. Ban hành hướng dẫn bổ sung (Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW) về những vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9-3-2015 của Chính Phủ. Xây dựng quy chế, đề án và kế hoạch xét thăng hạng viên chức trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố. Hướng dẫn các cơ quan đơn vị liên quan về việc xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Hoàn thành Đề án “Xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong doanh nghiệp hoạt động nước ngoài”. Tiếp tục triển khai Đề án “Quy chế dân chủ trong Đảng”; Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý hồ sơ đảng viên trong giai đoạn hiện nay”...

Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Tạp chí Xây dựng Đảng ra số đầu và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (giai đoạn 2010-2014) do Nhà nước trao tặng.

Hội nghị thống nhất nội dung công tác trọng tâm tháng 9-2015 là:

1. Tiếp tục tham mưu các tiểu ban phục vụ Đại hội XII của Đảng: Giúp Tiểu ban Nhân sự tổng hợp, hoàn thiện phương án công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XII, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tổng hợp, thẩm định hồ sơ nhân sự ứng cử Uỷ viên BCH Trung ương chính thức và dự khuyết; chuẩn bị hồ sơ, tóm tắt tiểu sử nhân sự ứng cử Uỷ viên BCH Trung ương Đảng khoá XII trình Bộ Chính trị, BCH Trung ương. Hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng khóa XI. Tiếp tục tham mưu xây dựng Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Quy chế bầu cử tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tổng hợp, rà soát danh sách khách mời dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII...

2. Thẩm định, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư duyệt phương án nhân sự cấp ủy, BTV và lãnh đạo chủ chốt cấp ủy phục vụ đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc Trung ương.

3. Xây dựng lịch tổ chức đại hội, làm việc với đảng bộ tỉnh, thành phố và tương đương về tình hình và tiến độ thực hiện đại hội đảng bộ các cấp, trọng tâm là công tác chuẩn bị nhân sự đại hội. Dự, theo dõi tình hình tổ chức đại hội đảng bộ cấp tỉnh.

4. Tích cực, chủ động, khẩn trương hoàn thành cơ bản các đề tài, đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công chủ trì tại Kế hoạch số 156-KH/BTCTW ngày 1-4-2015 của Ban.

5. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng đảng từ nay đến Đại hội XII của Đảng.

                                                                                                                                    Hồng Phúc

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS