Thời sự - Chính trị
Mười nhóm nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng đảng
14:7' 15/9/2011
Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì giao ban trực tuyến


Nhằm hoàn thành nhiệm vụ của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và Chương trình công tác năm 2011 của Ban Tổ chức Trung ương, các vụ, đơn vị trong Ban tập trung thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ sau:

Nhóm nhiệm vụ thứ Nhất     

Tiếp tục nắm chắc tình hình cán bộ chủ chốt các địa phương đơn vị phát hiện những vấn đề vướng mắc, phát sinh kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ban xem xét, giải quyết.

Tiếp tục chủ động làm việc, trao đổi với các địa phương, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tham mưu chuẩn bị các điều kiện để lãnh đạo Ban triển khai các quyết định nhân sự của Trung ương.

Tham mưu thực hiện công tác nhân sự thường xuyên bảo đảm chính xác, thận trọng, khách quan.

Nhóm nhiệm vụ thứ Hai

Khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch, thông báo với các thành viên của Ban chỉ đạo, làm việc với các địa phương (cấp tỉnh, huyện), tổ chức các đoàn đi khảo sát việc Tổng kết Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (theo Kế hoạch số 11-KH/BTCTW) tại 23 địa phương, đơn vị đã được chọn).

Tiếp tục triển khai nghiên cứu để tham mưu trình Lãnh đạo Ban một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay (phần về công tác tổ chức xây dựng Đảng) để chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư.

Nhóm nhiệm vụ thứ Ba

Tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; tham mưu giúp Lãnh đạo Ban báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị và hoàn chỉnh tờ trình để tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 3.

Trình Lãnh đạo Ban dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân; Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân.

Tiếp tục phối hợp, tham mưu giúp Lãnh đạo Ban trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành chức năng, nhiệm vụ các ban đảng, các đơn vị sự nghiệp Trung ương; hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức đối với Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đề xuất giao chỉ tiêu biên chế khối Đảng, đoàn thể địa phương đến năm 2015.

Hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 38-NQ/TW, ngày 16-5-1981 của Ban Bí thư về tổ chức đảng ngoài nước. Tham mưu xây dựng kế hoạch, thành lập tổ biên tập để tiến hành tổng kết Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Tham mưu Lãnh đạo Ban dự thảo Quy định của Ban Bí thư về tổ chức bộ máy và biên chế của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị-xã hội địa phương.

Nhóm nhiệm vụ thứ Tư

Trình Ban Bí thư ban hành: “Quy chế làm việc của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam”; “Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam với các tỉnh ủy, thành ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn”. Tổng hợp ý kiến của các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương về các đề án: “Đổi mới quy trình, nội dung lấy phiếu giới thiệu, phiếu tín nhiệm trong công tác cán bộ”; “Đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số”. Tham mưu xây dựng kế hoạch, thành lập tổ biên tập, xây dựng dự toán kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước”.

Tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham mưu giúp Lãnh đạo Ban tổ chức Hội nghị các vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trao đổi về công tác tổ chức, xây dựng đảng.

Nhóm nhiệm vụ thứ Năm

Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban trình Ban Bí thư Đề án “Cải cách tổng thể chính sách tiền lương cơ quan đảng, đoàn thể giai đoạn 2011-2012”. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua-khen thưởng, tham mưu giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến chính sách của cán bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Trình Lãnh đạo Ban ban hành Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp đối với Đảng ủy ngoài nước, Đảng ủy Đường sắt Việt Nam và Báo cáo viên chuyên trách theo Thông báo số 13-TB/TW, ngày 28-3-2011 của Bộ Chính trị.

Chuẩn bị tốt kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan đảng, đoàn thể năm 2011.

Nhóm nhiệm vụ thứ Sáu

Tiếp tục tham mưu chuẩn bị nội dung sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, báo cáo Lãnh đạo Ban.

Hoàn thiện trình Lãnh đạo Ban Đề án “Xử lý đảng viên vi phạm tư cách đảng viên”. Tổ chức các Đoàn khảo sát, kiểm tra công tác phát triển đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu đảng viên theo kế hoạch bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Nhóm nhiệm vụ thứ Bảy

Tham mưu xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung sơ kết 4 năm thực hiện Quyết định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư về quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Trung ương với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Quân sự Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao.

Nhóm nhiệm vụ thứ Tám

Tham mưu tổng kết rút kinh nghiệm việc tổ chức bồi dưỡng về công tác tổ chức xây dựng đảng cho trưởng, phó ban tổ chức cán tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, một số lãnh đạo cấp vụ và chuyên viên cao cấp của Ban tổ chức Trung ương.

Khẩn trương tham mưu ban hành kế hoạch cụ thể hóa các nội dung về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong Bản ghi nhớ hợp tác 5 năm (2011-2015) giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tiếp tục thực hiện Đề án 165 theo kế hoạch năm 2011.

Nhóm nhiệm vụ thứ Chín

Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác 5 năm (2011-2015) giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào trong tháng 9-2011.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Đoàn cán bộ của Ban đi thăm và giao lưu với Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào tại Lào.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các tin bài, bảo đảm tính định hướng, tính hấp dẫn trên Tạp chí Xây dựng Đảng (Tạp chí in và điện tử).

Tham mưu ban hành Chương trình công tác toàn khóa của Ban.

Đảng bộ cơ quan và từng chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Nhóm nhiệm vụ thứ Mười

Tham mưu tổng kết rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp (phần về công tác tổ chức, nhân sự).

Thực hiện kế hoạch 03-KH/TW ngày 1-7-2011 của Ban Bí thư về triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015”, Ban Tổ chức Trung ương được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng một số văn bản trình Ban Bí thư: 1. Hoàn thiện Dự thảo “Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. 2. Hoàn thiện Dự thảo “Hướng dẫn việc đưa vào sinh hoạt chi bộ nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Dự thảo “Hướng dẫn việc lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm”.

Danh sách bài bạn đọc phản hồi
Bạn : Nguyễn Văn Dũng ( nguyenvandung@...).Gửi ngày: 15/09/2011
Tôi rất mong “Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” ban hành để nhân dân được nhờ. Bây giờ hư hỏng nhiều quá.
Bạn : Văn Dung ( vandung9a@...).Gửi ngày: 15/09/2011
Rất mong BTCTƯ nói đi đôi với làm, thực hiện tốt 10 nhóm nhiệm vụ này. Đó là thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MInh.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS