Thời sự - Chính trị
Ban Tổ chức Trung ương: Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng
6:46' 13/10/2010
Tổng Bi thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.


Tối 12-10, Ban Tổ chức Trung ương Đảng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 – 14-10-2010) và Đại hội thi đua yêu nước của Ngành. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tới dự và phát biểu. Cùng dự có các đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên BCT, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn An, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Doan, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí nguyên uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tổ chức Trung ương qua các thời kỳ...

Chúc mừng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng trong cả nước nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Từ ngày thành lập Đảng, công tác tổ chức xây dựng đảng luôn được Đảng ta đặc biệt coi trọng. Những năm qua, các cấp uỷ đảng mà nòng cốt là cơ quan tổ chức của cấp uỷ đã chủ động, tích cực quán triệt sâu sắc nội dung, quan điểm của Đảng và tổ chức thực hiện nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực tổ chức và cán bộ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nêu lên một số hạn chế trong công tác tổ chức xây dựng đảng hiện nay, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: Việc đổi mới, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được coi là nhiệm vụ then chốt, trọng yếu trong giai đoạn cách mạng mới. Nhiệm vụ của ban tổ chức các cấp là rất nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang, do vậy đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên ở mọi vị trí phải nỗ lực phấn đấu cao để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trước mắt, từ nay đến Đại hội XI của Đảng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức TƯ và các cấp là chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ các cấp nắm chắc tình hình, chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. Tổng Bí thư cũng nêu lên 5 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành tổ chức đảng cần thực hiện sau Đại hội XI của Đảng. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và của cả hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động có chất lượng cao, hiệu quả phù hợp. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ công tác cán bộ. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên…

 

 Đồng chí Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức
Trung ương đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.
 

Diễn văn kỷ niệm do đồng chí Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, công tác tổ chức xây dựng đảng đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc; góp phần xây dựng Đảng ta thực sự là một chính đảng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Hệ thống ngành tổ chức không ngừng được củng cố và kiện toàn; đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của Đảng được giáo dục, trưởng thành, không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, luôn luôn là những chiến sĩ kiên trung đấu tranh vì lý tưởng cao cả của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Trong thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan tổ chức của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, quán triệt sâu sắc quan điểm “Tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn Ðảng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiền phong, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ðảng; xây dựng Ðảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có tầm trí tuệ cao, có phương thức lãnh đạo khoa học, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân” đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng, nhất là những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng.

Hai là, tiếp tục đổi mới, kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy của Đảng và cả hệ thống chính trị; tiếp tục làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi tổ chức, bảo đảm bộ máy tinh gọn, có hiệu lực, hiệu quả. Kiện toàn, nâng cao chất lượng các cơ quan tham mưu, đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, nhất là ở cấp chiến lược.

Ba là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các khâu của công tác cán bộ, tạo sự chuyển biến cơ bản, vững chắc trong công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thật sự vì Ðảng, vì dân, hết lòng, hết sức “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”; có bản lĩnh và trí tuệ, đi đầu trong công tác và gương mẫu trong đạo đức, lối sống, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Tăng cường đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ trong quy hoạch; xây dựng và thực hiện chính sách phát triển nhân tài trên các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Bốn là, tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; tiếp tục xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức đảng phù hợp với tình hình mới; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; cải tiến việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên bảo đảm sát thực tế. Quan tâm việc bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp, quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên; đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, trước hết là bí thư cấp uỷ.

Năm là, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng theo hướng phòng là chính, trong khi vẫn xem xét những vấn đề về lịch sử chính trị phải chuyển trọng tâm sang những vấn đề chính trị hiện nay; làm trong sạch Đảng về chính trị, chống “tự diễn biến” và “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Thực hiện thành nền nếp quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa ban tổ chức của cấp ủy với các cơ quan liên quan.

Sáu là, đẩy mạnh việc thực hiện, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ về tổ chức xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ đề ra, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với mục tiêu cụ thể, thiết thực, với nhiều biện pháp hay, quyết tâm lớn. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng cơ quan và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, nhất là thi đua làm theo tấm gương của Bác về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, về sửa đổi lề lối làm việc…; động viên cán bộ, công chức và người lao động đoàn kết, nỗ lực rèn luyện, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Trung ương đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, một số đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Trung ương được Đảng, Nhà nước tặng thưởng  Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba. 

 

 Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Uỷ viên Trung ương Đảng,
Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động
hạng Nhất cho Ban Tổ chức Trung ương.
  


 

 Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Uỷ viên Trung ương Đảng,
Phó Chủ tịch nước trao 16 Huân chương Lao động
hạng Nhất và hạng Ba cho các đồng chí
lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Trung ương.
 


Ban Tổ chức Trung ương đã tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể có thành tích tiêu biểu và tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm (2006-2010). Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt giải Cuộc thi tìm hiểu “80 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng”, gồm: 2 giải Nhất (1 tập thể và 1 cá nhân), 4 giải Nhì (2 tập thể, 2 cá nhân), 10 giải Ba (5 tập thể, 5 cá nhân) và 11 giải Khuyến khích cho tập thể, 85 giải Khuyến khích cho cá nhân.

 

 Đồng chí Nguyễn Đức Hạt, Uỷ viên Trung ương Đảng,
Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương
trao Cờ thi đua cho các tập thể tiêu biểu.


 

  Đồng chí Trần Lưu Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng,
Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Bằng khen
cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc
.


 

 Đồng chí Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức
Trung ương trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể
tham gia Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống
Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.
 


Trước Lễ kỷ niệm, Ban Tổ chức Trung ương đã khánh thành Phòng truyền thống của Ban tại  số 2A, Hoàng Văn Thụ, Ba Đình.

 

 

Xuân Sơn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS