Quốc tế
Nâng cao chất lượng đảng viên nông thôn miền Trung nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào
9:36' 12/4/2006


Nhân dân các bộ tộc ở khu vực nông thôn các tỉnh miền Trung nước CHDCND Lào có truyền thống yêu nước, yêu hoà bình, đấu tranh bất khuất chống giặc ngoại xâm, có tinh thần đoàn kết, tin và đi theo Đảng, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng cuộc sống mới ngày một tiến bộ và văn minh.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng NDCM Lào luôn quan tâm đến công tác xây dựng đảng, coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, trong đó có đảng viên nông thôn các tỉnh miền Trung của Lào. Phải xây dựng cho được đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực, sáng tạo, gương mẫu và sẵn sàng phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Từ thực tế, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cơ bản như sau:

1. Phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị mà nâng cao chất lượng đảng viên.

Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong từng giai đoạn đều phản ánh nhiệm vụ chính trị của cách mạng, nhưng thực hiện có hiệu quả hay không là do đảng viên quyết định. Người cán bộ, đảng viên dù ở cương vị, hoàn cảnh lịch sử cách mạng nào cũng là người lãnh đạo, người đày tớ của nhân dân và phục vụ Tổ quốc. Đảng NDCM Lào đòi hỏi đảng viên phải có chất lượng cao, phải thường xuyên phấn đấu rèn luyện, học tập nâng cao trình độ kiến thức, năng lực ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ.

Chất lượng đảng viên được đặt trong mối quan hệ với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị ở mỗi giai đoạn cách mạng, để sao cho mỗi đảng viên được “dân tin, dân phục, dân yêu”.

Đảng NDCM Lào yêu cầu mỗi đảng viên phải học tập lý luận Mác - Lênin, học đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và học kinh nghiệm tốt của nước ngoài để nâng cao hiệu quả công tác của bản thân. Đảng chỉ rõ, đối với đảng viên nông thôn, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất là phải có khả năng lãnh đạo nhân dân sản xuất, bảo đảm an ninh - trật tự, xây dựng đời sống xã hội ngày càng tốt đẹp. Đảng viên nông thôn phải phấn đấu vươn lên hơn nữa để đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chất lượng đảng viên là yếu tố quyết định chất lượng hoạt động lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng. Muốn thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị, đảng viên cần được trang bị kiến thức toàn diện.

2. Đưa đảng viên vào hoạt động trong phong trào quần chúng.

Chất lượng đảng viên phải được kiểm nghiệm trong phong trào quần chúng. Kết quả hoạt động của phong trào quần chúng là thước đo chính xác chất lượng đảng viên. Phong trào kém hiệu quả, quần chúng mất niềm tin thì đảng viên không thể được đánh giá là có chất lượng và năng lực. Mỗi đảng viên là một tế bào của tổ chức đảng, đồng thời cũng là một thành viên trong các tổ chức chính trị khác. Đảng viên nông thôn vừa là người tuyên truyền và lãnh đạo quần chúng nhân dân, vừa là lao động chính ở nông thôn. Người đảng viên hoạt động trong phong trào quần chúng là thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng.

Đảng viên có chất lượng cao sẽ dẫn dắt quần chúng gắn bó hơn với Đảng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong mọi tình huống cách mạng. Đảng viên có chất lượng cao là nguồn cung cấp cán bộ tốt cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể quần chúng, thu hút được đa số người dân tham gia hành động và nhiệt tình ủng hộ Đảng.

Đảng viên hoạt động trong phong trào quần chúng vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa rèn luyện, thử thách. Từng đảng viên phải chịu sự phân công của tổ chức đảng, thay mặt cho tổ chức đảng hướng dẫn quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng viên hoạt động trong phong trào quần chúng, được quần chúng tín nhiệm, tức là uy tín của từng đảng viên được nâng lên, vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện rõ ràng. Bằng những việc làm cụ thể, đảng viên nông thôn phải tạo mối quan hệ mật thiết với quần chúng và qua đó rèn luyện, trưởng thành. “Đảng NDCM Lào lấy dân làm gốc, hoạt động theo đường lối quần chúng để xây dựng phong trào của Đảng”(1).

3. Nâng toàn diện chất lượng đảng viên.

Nhìn lại lịch sử cách mạng, dù ở giai đoạn, tình huống và cương vị nào cũng đòi hỏi người đảng viên phải luôn xứng đáng là chiến sĩ tiên phong của giai cấp công nhân, vừa có đức, vừa có tài, trong đó đức là gốc. Người đảng viên phải có phẩm chất chính trị vững vàng, lối sống trong sạch, lành mạnh, có trình độ nhận thức, năng lực cần thiết trong công tác và lãnh đạo. Trong hoạt động, vấn đề quan trọng nhất là phải thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Việc nâng cao trình độ, không nhất thiết phải theo học các trường lớp, sách vở mà căn cứ vào đặc điểm, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương, của từng cá nhân, đảng viên, xây dựng kế hoạch học tập tu dưỡng, rèn luyện cho phù hợp, học trong thực tế, học nhân dân, trong cuộc sống hằng ngày tại địa phương, nơi công tác.

Các tổ chức cơ sở đảng phải tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên về mọi mặt: Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng và trình độ trí tuệ của cán bộ, đảng viên, uốn nắn nhận thức lệch lạc, quan điểm mơ hồ, những biểu hiện dao động về tư tưởng, suy giảm niềm tin vào CNXH và sự lãnh đạo của Đảng, thống nhất nhận thức, ý chí hành động, nói và làm theo nghị quyết, thực hiện đúng Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc của Đảng. Phải tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên để giữ vững tư cách của người chiến sĩ tiên phong, đề cao tinh thần đoàn kết, chống chủ nghĩa cá nhân, gương mẫu thực hiện và giáo dục, thuyết phục gia đình và nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình; đổi mới nội dung và chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác khen thưởng, kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng.

4. Cần đánh giá đúng thực trạng đội ngũ đảng viên.

Cấp uỷ cấp trên và các tổ chức cơ sở đảng cần đánh giá đúng thực trạng đội ngũ đảng viên, mặt mạnh, mặt yếu của từng đảng viên, trên cơ sở đó mới phân công giao việc phù hợp với sở trường, khả năng của mỗi đảng viên. Muốn vậy, các tổ chức cơ sở đảng phải thực hiện hết sức khách quan, có căn cứ khoa học, tránh phiến diện một chiều... Đánh giá thực trạng đội ngũ đảng viên phải căn cứ vào tiêu chuẩn, phải nắm chắc quá trình hoạt động, quan hệ sinh hoạt của đảng viên nơi làm việc cũng như nơi cư trú.

Đánh giá thực trạng đội ngũ đảng viên tránh tình trạng bè phái, thành kiến, thiếu công tâm và dân chủ hình thức; phải thực hiện kỹ càng, tế nhị, phải dựa trên nguyên tắc nhưng cũng đảm bảo thấu tình, đạt lý, cần lấy hiệu quả công tác và sự đóng góp thực tế làm thước đo phẩm chất, năng lực của từng đảng viên, nếu không thì sẽ xảy ra những tâm tư, thắc mắc, ân oán, mất đoàn kết nội bộ. Thực hiện đánh giá thực trạng đội ngũ đảng viên phải đi sâu vào một số nội dung cơ bản sau:

Một là, đánh giá động cơ, phương pháp và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hai là, đánh giá bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đối sống của đội ngũ đảng viên.

Ba là, đánh giá được chiều hướng và khả năng phát triển của từng đảng viên để tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện và bố trí vào những nhiệm vụ thích hợp hoặc giới thiệu với cấp trên đưa vào diện quy hoạch đào tạo cán bộ chủ chốt.

Đánh giá đúng thực trạng đội ngũ đảng viên là điểm xuất phát để tìm ra biện pháp xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh là chỗ dựa xác định đường lối, phương hướng trong củng cố xây dựng Đảng và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên.

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở nông thôn các tỉnh miền Trung nước CHDCND Lào trong giai đoạn hiện nay góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nội dung vừa có tính cấp bách vừa có ý nghĩa lâu dài trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

____

(1) Đảng NDCM Lào, Điều lệ Đảng, in tại nhà in Quân đội, 2001, tr.6.
NCS. PHENG SỎN KHUN THOONG KHĂM
Bài cùng chuyên mục
Xuân hội nhập    (15/2/2007)
Bốn "không" ở Xin-ga-po    (14/3/2006)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS