Nhân quyền và cuộc sống
Từ quá trình nhận thức một cách bản chất và sâu sắc về những vấn đề cần giải quyết trong thực tiễn cách mạng, tại Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII, diễn ra từ ngày 20 đến 25-1-1994, Đảng khẳng định một trong bốn nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội ở Việt Nam là “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Từ đó đến nay, qua các kỳ Đại hội, trực tiếp là Đại hội XII của Đảng năm 2016, “diễn biến hòa bình” tiếp tục được đánh giá thẳng thắn, nghiêm túc, để toàn Đảng, toàn dân nhận diện cụ thể hơn về một nguy cơ có thể làm thay đổi chế độ xã hội, làm chệch hướng phát triển đất nước; đồng thời xác định phải xây dựng tinh thần tự giác, chủ động nhằm phòng, chống có hiệu quả.
Ngày 7-6-2019, Đại hội đồng Liên hiệp quốc (LHQ) đã tổ chức phiên bỏ phiếu chọn Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an. Việt Nam được bầu với kết quả 192/193 phiếu ủng hộ. Sự ủng hộ gần như tuyệt đối của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam trong sự kiện này có được từ uy tín, ý thức trách nhiệm, thái độ của Việt Nam trước các vấn đề quốc tế, nỗ lực cùng nhân loại xây đắp, củng cố hòa bình trong khu vực và trên thế giới, xây dựng quan hệ bình đẳng cùng có lợi giữa các quốc gia để cùng phát triển...
Ngày nay, nhân quyền được khẳng định là một giá trị cao quý có ý nghĩa phổ quát đối với toàn thể loài người. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc cụ thể hóa nhân quyền luôn có quan hệ trực tiếp với quan niệm, định hướng phát triển của chế độ chính trị - xã hội ở mỗi quốc gia và một số yếu tố của truyền thống văn hóa... Vì thế, trong khi ở Việt Nam, bảo đảm nhân quyền được khẳng định là quốc sách hàng đầu, thì ở một số quốc gia, nhân quyền lại dành cho số ít người; có thế lực còn sử dụng nhân quyền làm công cụ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam - quốc gia luôn khẳng định quyền tự chủ, nỗ lực bảo vệ nền độc lập, kiên trì phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”... Tạp chí Xây dựng Đảng xin chuyển tới bạn đọc tác phẩm “Nhân quyền – giá trị cao quý thuộc về mọi người” gồm 3 bài của hai tác giả Anh Minh – Hà Lê bàn về vấn đề này.
Trang1
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: