Nghị quyết và cuộc sống
Tỉnh ủy Quảng Bình, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo khá quyết liệt thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chương trình hành động và nhiệm vụ đổi mới công tác tổ chức xây dựng đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, có cách làm mới đã góp phần vào sự ổn định tình hình chính trị trên địa bàn của tỉnh
Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội được thành lập vào ngày 19-6-2012. Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác xây dựng đảng và các đoàn thể trong khu doanh nghiệp, từ khi hoạt động đến nay, Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội luôn chú trọng đến công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên.
Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, phù hợp với thời kỳ CNH, HĐH đất nước, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân sinh sống ở địa bàn nông thôn. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các tổ chức Hội, đoàn thể có vai trò hết sức quan trọng, trong đó có vai trò tham gia đóng góp của Cựu chiến binh (CCB), nhất là CCB cơ sở.
Mám sát phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, ngành quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đã và đang từng bước nâng tầm nhận thức lý luận, đổi mới tư duy chính trị - pháp lý trong việc nghiên cứu, đề xuất và xây dựng chiến lược quốc gia về quản lý biển và hải đảo phù hợp với Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dự báo và chất lượng hoạch định, triển khai các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình quản lý để vươn lên trở thành cơ quan tham mưu tin cậy của Đảng, Quốc hội, Chính phủ...
Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, Đảng bộ Quang Sơn đã lãnh đạo nhân dân xã chung sức đồng lòng xây dựng thành công nông thôn mới (NTM), bước tiếp chặng đường xây dựng NTM kiểu mẫu.
"Hội quán" là một sáng kiến cộng đồng của tỉnh Đồng Tháp nhằm tập hợp người dân cùng ngành nghề sản xuất, xây dựng tinh thần tự lực, tự chủ, tự quản của người dân, "cùng hợp tác với nhau trong cuộc sống hằng ngày tiến tới hợp tác với nhau trong sản xuất, kinh doanh". "Hội quán" là nơi “kích hoạt” sự đổi mới sáng tạo của người nông dân và cũng là nơi các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đến, hỗ trợ nâng cao năng lực cho cộng đồng, thông tin thị trường, hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ.
Tuyên Quang có 6/7 huyện đã thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo và giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Trong đó, thành phố Tuyên Quang là địa phương tiên phong thực hiện từ năm 2016. Việc nhất thể hóa hai chức danh này ở Tuyên Quang được thực hiện khá thuận lợi, bước đầu mang lại hiệu quả, giảm khâu trung gian.
Đại hội cổ đông Hapro đã thảo luận thống nhất định hướng tiếp tục xây dựng và phát triển Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (Hapro) là tổng công ty xuất nhập khẩu và thương mại nội địa có năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, phát huy vai trò là một doanh nghiệp kinh tế, thương mại lớn, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế của Thủ đô Hà Nội.
Hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, mặc dù còn gặp phải những khó khăn, song Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện phát huy những thế mạnh, đoàn kết thống nhất cao, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 6/16 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXI đề ra; có 7/16 chỉ tiêu đạt trên 90% chỉ tiêu Đại hội...
Sau gần hai năm thực hiện xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tại 135 thôn đăng ký xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đều đã thành lập BCĐ; 100% số thôn đã kiện toàn Ban phát triển thôn. Một số địa phương đã huy động tốt sự tham gia của nhân dân; nhiều cấp huyện đã quan tâm bố trí, lồng ghép các nguồn vốn để hỗ trợ thực hiện. Bình quân chung số tiêu chí đạt được của một Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là 4,2 tiêu chí/10 tiêu chí (cuối năm 2017), so với bình quân trước khi thực hiện là 3 tiêu chí. Hiện nay, đã có 20 thôn được UBND cấp huyện xét công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
Trang1234567
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: