Nghị quyết và cuộc sống
Để chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường đi vào đời sống, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các chỉ thị, nghị quyết về công tác bảo vệ môi trường. Qua đó, cả hệ thống chính trị vào cuộc. Các chương trình, kế hoạch hành động bảo vệ môi trường được xây dựng và triển khai thực hiện.
Kết quả xây dựng nông thôn mới đã góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện Quốc Oai, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Tinh ủy Tây Ninh đã ban hành Kế hoạch số 65-KH/TU.
Trên cơ sở Kết luận số 25 của Ban Bí thư, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị và Học viện Lục quân đã chủ động tiến hành công tác chuẩn bị đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị các chức danh cán bộ chủ chốt trong quân đội.
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Tỉnh ủy Long An chỉ đạo cấp ủy, chính quyền và các cấp, các ngành trong tỉnh đang quyết liệt thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Tỉnh ủy Quảng Bình, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo khá quyết liệt thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chương trình hành động và nhiệm vụ đổi mới công tác tổ chức xây dựng đảng đã đạt được những kết quả quan trọng, có cách làm mới đã góp phần vào sự ổn định tình hình chính trị trên địa bàn của tỉnh
Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội được thành lập vào ngày 19-6-2012. Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác xây dựng đảng và các đoàn thể trong khu doanh nghiệp, từ khi hoạt động đến nay, Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội luôn chú trọng đến công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên.
Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, phù hợp với thời kỳ CNH, HĐH đất nước, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân sinh sống ở địa bàn nông thôn. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các tổ chức Hội, đoàn thể có vai trò hết sức quan trọng, trong đó có vai trò tham gia đóng góp của Cựu chiến binh (CCB), nhất là CCB cơ sở.
Mám sát phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, ngành quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đã và đang từng bước nâng tầm nhận thức lý luận, đổi mới tư duy chính trị - pháp lý trong việc nghiên cứu, đề xuất và xây dựng chiến lược quốc gia về quản lý biển và hải đảo phù hợp với Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dự báo và chất lượng hoạch định, triển khai các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình quản lý để vươn lên trở thành cơ quan tham mưu tin cậy của Đảng, Quốc hội, Chính phủ...
Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, Đảng bộ Quang Sơn đã lãnh đạo nhân dân xã chung sức đồng lòng xây dựng thành công nông thôn mới (NTM), bước tiếp chặng đường xây dựng NTM kiểu mẫu.
Trang1234567
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: