Nghị quyết và cuộc sống
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa tổ chức gian hàng triển lãm tại Hội nghị Mobile World Congress 2018 (MWC 2018) ở thành phố Barcelona (Tây Ban Nha). Nhiều sản phẩm, dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin đã được Viettel giới thiệu tại triển lãm và đã có nhiều khách hàng, đối tác quan tâm tham quan, trao đổi hợp tác. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có buổi trao đổi với Thượng tá Tào Đức Thắng, Phó tổng giám đốc tập đoàn, xung quanh việc lần thứ tư Viettel có mặt tại sự kiện thường niên lớn nhất của ngành di động thế giới.
Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chủ động tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ nhằm làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và mối quan hệ công tác của cấp ủy cũng như cụ thể hoá quy trình, cách thức thực hiện các khâu trong công tác cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối.
Sau gần hai năm triển khai, đến nay, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã hoàn thành các bước trong quy trình cổ phần hóa (CPH) theo đúng quy định. Sau CPH, đơn vị tiếp tục phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, tập trung đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu và phát triển hệ thống kinh doanh thương mại bán buôn, bán lẻ tại thị trường Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trong nước, giữ vững vị thế là doanh nghiệp lớn của cả nước.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII thể hiện quan điểm, chủ trương của Đảng ta về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, toát lên vấn đề rất quan trọng và xuyên suốt là: Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và cải cách chế độ tiền lương.
Nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công theo hướng tăng cường phân cấp và tăng tính tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), Đảng đã có chủ trương, nghị quyết để lãnh đạo việc đổi mới hoạt động của các đơn vị SNCL. Trong đó, Kết luận số 37-TB/TW ngày 26-5-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Đề án đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công” và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN xác định nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và sắp xếp lại đơn vị SNCL là một trong những nội dung trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế.
Quá trình đô thị hóa ở Thượng Trưng, đặc biệt là kết quả của công cuộc xây dựng nông thôn mới đã thay đổi từng ngày diện mạo của xã: Kinh tế ngày một phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Từ việc khơi dậy và phát huy nội lực trong nhân dân, hệ thống chính trị ở Thượng Trưng ngày càng vững mạnh trên nhiều phương diện. Trên bản đồ phía Bắc của huyện Vĩnh Tường, xã Thượng Trưng đang hiển diện một màu sắc tươi mới.
Nhờ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) mà diện mạo nông thôn huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) ngày càng khởi sắc. Đến nay, huyện có 7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và nhiều xã đã hoàn thành nhiều tiêu chí quan trọng trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM.
Đảng bộ Thái Nguyên lấy kết quả thực hiện việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại kết quả công tác hằng năm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, giải quyết dứt điểm số lượng công chức, viên chức, người lao động vượt quá số lượng biên chế được giao; nghiên cứu sắp xếp, sáp nhập các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ tương đồng vào một đầu mối, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ được các cấp ủy đảng ở Cao Bằng quan tâm thực hiện, qua đó, từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo quản lý, tư duy đổi mới, phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp, đảm bảo các tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10-5-2017 về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016 - 2021. Đồng thời Tỉnh ủy chỉ đạo tiến hành xây dựng đề án vị trí việc làm đối với khối cơ quan chính quyền và các cơ quan khối đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.
Trang12345
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: