Diễn đàn
Trách nhiệm người đứng đầu
12:58' 2/1/2012


Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình. Đây là cách nhìn thẳng vào thực trạng trong Đảng hiện nay, đi sâu mổ xẻ những vấn đề cấp thiết. Đồng chí Tổng Bí thư nêu rõ: Trong ba vấn đề thực sự cấp bách, cần làm ngay với mong muốn tạo ra được những kết quả cụ thể, rõ rệt để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân có vấn đề: “Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị”.


Về mặt Đảng, người đứng đầu cấp ủy có vị trí rất quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo. Về chính quyền, người đứng đầu cấp ủy thường là thủ trưởng, hoặc phó thủ trưởng - vừa có quyền hành, vừa giữ vai trò quyết định liên quan đến hoạt động và phát triển của cơ quan, địa phương, đơn vị. Tinh thần trách nhiệm, ý thức trước nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cấp ủy có tác dụng thúc đẩy và tạo lực cho những bước tiến hoặc lùi của cơ quan, đơn vị. Là nhân vật chủ chốt nhất, người đứng đầu cấp ủy không chỉ giữ vai trò quan trọng đối nội mà còn giữ vai trò đối ngoại nhằm mở rộng mối quan hệ giao lưu, giao tiếp với các đối tác, các mối liên hệ trong cộng đồng và xã hội, tạo điều kiện cho cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ. Người đứng đầu cấp ủy phải là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, tấm gương về phẩm chất, năng lực để toàn cơ quan, đơn vị noi theo. Người đứng đầu cấp ủy còn là đầu mối tổ chức triển khai mọi hoạt động của cơ quan đơn vị theo nghị quyết của đảng bộ, chi bộ. Khi có hiện tượng tiêu cực hoặc xảy ra các vụ việc liên quan đến quản lý tài sản, tài chính, liên quan đến chính sách đối với cán bộ, nhân viên, người lao động, người đứng đầu cấp ủy luôn luôn phải “đứng mũi chịu sào”, chịu trách nhiệm chính. Phát hiện, xử lý nhanh hay chậm, bỏ qua hay kịp thời khắc phục những mặt yếu kém, những nảy sinh mới, đều do người đứng đầu cấp ủy. Cho nên, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy rất lớn, có tác dụng quyết định mọi thành, bại trong quá trình hoạt động, phát triển của cơ quan, đơn vị.


Vì vậy, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, nhất là đứng đầu cấp ủy giữ vai trò tạo đà, thế, cơ hội cho sự phát huy những thế mạnh, khắc phục những mặt còn yếu kém của cơ quan, đơn vị. Theo Điều 7, Nghị định 157/2007/NĐ-CP, “Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành công vụ, nhiệm vụ”: Trong mọi trường hợp, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nặng hơn thuộc quyền, không những chỉ là liên đới trách nhiệm mà đây còn là trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, kiểm tra, đôn đốc. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trọng trách lớn trước mọi thành công hay thất bại trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trong Điều 6 của Nghị định này quy định rõ: Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước nếu có hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành nhiệm vụ, công vụ làm mất mát, hư hỏng trang bị, thiết bị hoặc gây ra thiệt hại về tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của pháp luật. Người đứng đầu trước hết phải chịu kỷ luật đảng, sau đó là trách nhiệm trước pháp luật, chính quyền và nhân dân.


Một thực trạng đã tồn tại từ nhiều năm qua là có những người đứng đầu cấp ủy không đề cao và phát huy trách nhiệm cá nhân trước tập thể, chưa thực sự là đầu tàu, gương mẫu về phẩm chất, lối sống, tác phong công tác và tác phong sinh hoạt, không thể hiện rõ về năng lực trong lãnh đạo, chỉ huy, điều hành. Có những người đứng đầu khi đã yên vị  thì xao nhãng nhiệm vụ, buông lỏng vai trò, không làm tròn chức trách, công việc “khoán trắng” cho cấp phó hoặc cấp dưới thuộc quyền, “khoán trắng” cho bộ máy chuyên môn, cán bộ chuyên trách, từ đó sinh ra quan liêu, không hiểu rõ thực trạng, thực tế ở cơ quan, đơn vị. Tình trạng đó thường dẫn tới hiện tượng  nắm công việc chung chung, không cụ thể, bị  cấp dưới “điều khiển ngược”, khi sinh ra vụ việc tiêu cực phải chịu trách nhiệm chính, lúc đó mới “bật ngửa ra” thì việc đã muộn. Nhiều trường hợp, người đứng đầu cấp ủy xem nhẹ việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì không nghiêm việc thực hiện Điều lệ Đảng, chế độ sinh hoạt đảng, xem nhẹ đấu tranh phê bình và tự phê bình. Thậm chí né tránh vì hầu như những vấn đề cần đưa ra phê bình đều có sự dính dáng, liên quan đến bản thân. Nhiều lần bỏ qua, né tránh như vậy, chính người đứng đầu cấp ủy đã tự làm mất vũ khí đấu tranh tự phê bình, phê bình trong sinh hoạt đảng, mất niềm tin với quần chúng trong cơ quan, đơn vị. Đã có những vụ việc liên quan đến tiêu cực, tham nhũng mà người người đứng đầu giữ cương vị “Trưởng Ban phòng chống tham nhũng” lại vi phạm nặng nhất.


Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền là vấn đề  mấu chốt để phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm trong lãnh đạo, quản lý. Khi công tác lãnh đạo, quản lý lỏng lẻo, không kiểm tra chặt chẽ, giám sát thường xuyên, thực hiện không đúng chế độ, chính sách và sai các quy định của pháp luật, để xảy ra tham nhũng, lãng phí, hư hỏng, thất thoát, sử dụng tài sản công kém hiệu quả, sử dụng sai các nguồn tài chính… thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm cao nhất, không thể được “bình thân” ngoài vòng pháp luật, tránh được các hình thức kỷ luật đảng, chính quyền.


Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của cấp trên; tổ chức, điều hành cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có chất lượng và đúng thời hạn được giao; tự mình phải chịu trách nhiệm chính trong việc ra các quyết định, chủ trương, giải pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về quyết định đó. Muốn phát huy và nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, trước hết tự bản thân người đứng đầu cấp ủy phải xác định rõ vai trò, vị trí của mình trước tập thể. Không những gương mẫu về mọi mặt, chuẩn mực trong cách sống, lối sống, tác phong công tác, người đứng đầu cấp ủy phải biết tự vạch kế hoạch công tác cho bản thân và đề ra kế hoạch cho toàn cơ quan, đơn vị. Việc tự mình biết tạo ra khả năng quán xuyến, khả năng tổng hợp, khái quát đòi hỏi người đứng đầu có năng lực nghe, nhìn phân tích mọi hiện tượng, sự việc trong cơ quan, đơn vị. Nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan và chính xác những cán bộ, nhân viên thuộc quyền có tác dụng rất quan trọng đối với người đứng đầu cấp ủy trong sử dụng, bố trí, bồi dưỡng, đạo tạo cán bộ, nhân viên. Nhu cầu này đặt ra cho người đứng đầu cấp ủy phải có quan điểm, phương pháp khách quan, toàn diện và cụ thể.


Người đứng đầu cấp ủy phải thường xuyên coi trọng tự phê bình và phê bình. Bản lĩnh nghe và tiếp nhận những ý kiến phê bình, những phản ứng của cấp dưới và quần chúng rất quan trọng. Nếu bảo thủ, chủ quan, tự cao tự đại, tự mãn thì rất khó tiếp thu những lời chỉ trích, phê bình, những ý kiến trái chiều. Thậm chí nảy sinh hành động đối phó như tự biện minh, tranh đúng, tranh phải, trù úm người phê bình.


Người đứng đầu cấp ủy phải thực sự là trung tâm đoàn kết, chủ động xây dựng đoàn kết, thống nhất cao trên cơ sở vì nhiệm vụ chung của cơ quan, đơn vị. Khi đoàn kết được quan tâm thường xuyên xây dựng, giữ gìn thì sức mạnh của cơ quan, đơn vị được phát huy.


Để người đứng đầu cấp ủy phát huy được vai trò cá nhân với nhiệm vụ được giao và ngày càng có uy tín, được tập thể tin yêu, mến phục, tập thể cấp ủy, đơn vị có vai trò rất quan trọng. Phải mạnh dạn phê bình, không sợ sệt hoặc ích kỷ, hẹp hòi, an phận mà không dám mạnh dạn chỉ ra cái sai của người đứng đầu. Khi người đứng đầu cấp ủy không hoàn thành nhiệm vụ hoặc mắc sai lầm, khuyết điểm thì cũng có trách nhiệm của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Cấp trên trực tiếp cần thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của người đứng đầu cấp ủy, người lãnh đạo, chỉ huy ở cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy có trách nhiệm cá nhân và vai trò như đầu tàu, quyết định cho tốc lực, chất lượng và hiệu quả vận hành của toàn cơ quan, đơn vị. Đầu tàu có khỏe, đoàn tàu chạy mới nhanh và an toàn. Mong sao sau Hội nghị Trung ương, người giữ vai trò trọng trách đứng đầu cấp ủy, chính quyền nhận thức sâu sắc và thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ, để được nhân dân tin cậy.

Bùi Văn Bồng
Danh sách bài bạn đọc phản hồi
Bạn : Nv hung ( Hung1310@...).Gửi ngày: 02/06/2012
Tôi nhất trí với bài báo,nhưng vấn đề là ở chỗ làm thế nào chọn cho được người đứng đầu xứng đáng?Cần phải nghiên cứu thêm quy trình lựa chọn này.
Bạn : Hồ Sĩ Khuê ( hokhue.45ql@...).Gửi ngày: 06/01/2012
Bài viết rất kịp thời và thiết thực, nêu vấn đề và dẫn liệu có chon lọc để làm rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Trong Điều lệ Đảng ghi rõ: "Đảng luôn luôn giữ vững lãnh đạo tập thể là nguyên tắc lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng thời kết hợp chặt chẽ lãnh đạo tập thể với cá nhân phụ trách, phát huy tinh thần trách nhiệm của cá nhân"... Thế nhưng, có những người đứng đầu đã ỷ lại vào lãnh đạo tập thể, hầu như né trách "trách nhiệm cá nhân", cài gì cũng phải xin ý kiến thường vụ, có chuyện gì cả tập thể thường vụ chịu, còn bản thân người đứng đầu cấp ủy chẳng bị phiền toái gì. Đó là thực hiện nguyên tắc lãnh đạo mới được một nửa. Vì né tránh cho "an thân" nên không dám mạnh bạo, không quyết đoán, thiếu sáng tạo, không dám nghĩ, không dám làm, ngại chịu trách nhiệm, né tránh việc khó, sợ va đụng mất phiếu tín nhiệm, dẫn tới trì trệ, bảo thủ, rồi mọi việc không thấy tiến triển được bao nhiêu. Những người đứng đầu như thế chỉ nhằm giữ chắc ghế, ăn lương, hưởng phụ cấp trách nhiệm, không giải quyết được việc gì lớn cho cơ quan, đơn vị.
Bạn : nguyễn luận ( nguyenhuuluan@...).Gửi ngày: 06/01/2012
Hoàn toàn đồng ý với bài viết của tác giả Bùi Văn Bồng. Song qua đó vấn đề đặt ra ở đây là chọn cử ra người đứng đầu như thế nào. Khi chọn người đứng đầu, các cơ quan có thẩm quyền có làm như thế không, hay vì cái khác?!
Bạn : tamviet ( tamviet@...).Gửi ngày: 05/01/2012
Cảm ơn ớac giả Bùi Văn Bồng nói về một đảng cầm quyền cần có trách nhiệm trước dân, có bản lĩnh, gương mẫu, công tâm, tận tuỵ...
Bạn : Hoàng Lan ( lan.hoang60@...).Gửi ngày: 04/01/2012
Tôi hoàn toàn nhất trí cao với nội dung bài viết của anh Bùi Văn Bồng. Đây cũng là nổi niềm của bao người thiên chí, yêu nước, yêu dân. Người đứng đầu trước hết phải "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư". Sau đó phải là người mẫu mực và uy tín. Chỉ thế cũng đủ để cho cấp dưới phải phục tùng và nghiêm túc chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật. Người đứng đầu mà kiên quyết chống tham nhũng đến nơi đến chốn thì đơn vị đó sẽ là một tập thể mạnh trong phòng và chống tham nhũng. Cái khó hiện nay là khâu công tác tổ chức cán bộ. Làm sao tránh khỏi tiêu cực trong khâu đề bạt, bổ nhiệm. Sau bổ nhiệm thì công tác kiểm tra còn nhiều bất cập quá !
Bạn : LÊ XUÂN ( xuanbot@...).Gửi ngày: 04/01/2012
Nhà thơ, nhà báo, đại tá Bùi Văn Bồng đã có một bài viết hấp dẫn mà lâu nay nhiều người biết chưa dám nói hoặc nói né trách xa xôi. Dù bất kỳ ở cấp nào, chế độ nào, quốc gia nào, dân tộc nào thì người đứng đầu đều rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là Bí thư ĐCS và Chủ tịch nước (đối với các nước XHCN) và Tổng thống hay Quốc vương đối với các nước khác. Lâu nay chúng ta thường chủ trương "tập thẻ lãnh đạo, cá nhân phụ trách", nghĩa là bất cứ cái gì cũng phải đợi thông qua tập thể rồi mới quyết định. Nhiều sự việc bị chậm trễ. Khi thực hiện tốt chẳng sao, nhưng lúc có vấn đề cá nhân thực thi sai thì tập thể lại chịu trách nhiệm... Người đứng đầu như đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng dám nghĩ, dám nói, dám làm như vậy là quý hóa lắm. Đề nghị cán bộ, đảng viên và nhất là các đ/c lãnh đạo đứng đầu các ban ngành cần noi theo.
Bạn : Mai Thanh Hải ( maithanh_hai45@...).Gửi ngày: 04/01/2012
Tôi rất tán thành trong bài viết có nêu hiện tượng người đứng đầu cấp ủy, chính quyền “khoán trắng” mọi việc cho cấp dưới và bộ máy chuyên môn. Sự khoán trắng này cúng là một thứ “tư duy nhiệm kỳ”, mang tính thực dụng. cơ hội của người đứng đầu. Những người này trách nhiệm cá nhân trước tập thể rất kém. Họ cũng triển khai các nghị quyết, thông tri, chỉ thị của cấp trên, nhưng thực chất là để báo cáo và đối phó. Như thế, họ thường “đánh trống bỏ dùi”, giao hết việc cho cấp dưới thuộc quyền, trợ lý, văn phòng và các cơ quan chuyên trách. Còn họ thì tranh thủ mọi thời gian, tìm cách quan hệ với cấp trên mong lấy lòng, giữ ghế, vụ lợi. Họ cũng tranh thủ chạy chọt, cái gì có lợi cho cá nhân thì hết sức làm, cái gì không có lợi cho cá nhân, gia đình thì tìm cách né tránh. Đó cũng là bệnh cá nhân chủ nghĩa, cơ hội, thực dụng khi họ có quyền bính trong tay. Đảng cần phải kiểm tra, giám sát để phát hiện, nhắc nhở, xử lý, cần thì phải sớm thải loại những cán bộ đứng đầu nhưng lại sống và làm việc theo cái kiểu như thế. Rất cảm ơn Ban biên tập Tạp chí và tác giả bài viết.
Bạn : Vũ Ngọc Huyên ( vungochuyen@...).Gửi ngày: 03/01/2012
Vai trò của người đứng đầu là rất quan trong. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền có phẩm chất, năng lực thường là người cầm lái đứng mũi chịu sào có năng lực chuyên môn giỏi, có phẩm chất tốt, có trình độ quản lý, điều hành và đưa ra được những quyết định làm chuyển biến một hoặc nhiều mặt hoạt động. Vì thế, khi triển khai các nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị tiển triển thuận lợi. Người đứng đầu mà non kém về chuyên môn, năng lực lãnh đạo và kinh nghiệm quản lý yếu, lúc nào cũng sợ sai không dám làm. Luôn luôn cảnh giác với cấp dưới và những người giúp việc vì tâm lý sợ bị họ lừa, sợ cấp dướ tranh mất quyền bất cứ lúc nào, thành ra có sự phân biệt đối xử, thường có tâm lý “cảnh giác” với cấp dưới có trình độ, năng lực hơn mình, tìm cách chèn ép, hạn chế họ. Giao việc cho cấp dưới làm thì sợ họ tranh công, sợ cơ quan đánh giá mình kém, thành thử cái gì cũng khư khư ôm lấy mà chả biết giải quyết thế nào... Thành ra công việc ùn lại chất đống. Có người lại thanh trừng loại bỏ đối thủ và những người không ăn cánh với mình, lại đi thu nạp những “đệ tử” bất tài vô dụng, nhiều khi xúi dại, tham mưu “dỏm” dưới trướng để dễ sai khiến. Người đứng đầu như thế thật là tai hại. Cảm ơn Ban Biên tập Tạp chí và tác giả đã nêu lên thực trạng này trong Đảng ta hiện nay để cùng xây dựng chung.
Bạn : Phương Nam ( phuongnam19592000@...).Gửi ngày: 03/01/2012
Đồng cảm với bài viết của anh Bùi Văn Bồng. Lâu nay ta thường nói nhiều về vai trò người đứng đầu trong chính quyền, các tổ chức kinh tế, xã hội (cơ chế thủ trưởng). Còn vai trò người đứng đầu cấp ủy vẫn còn nặng tính tập thể. Nên làm rõ cơ chế "quyền hạn" phải đi đôi với "tự chịu trách nhiệm" khi thực thi quyền hạn đó đối với người đứng đầu cấp ủy.
Bạn : Huỳnh Thanh Danh ( huynhthanhdanh72@...).Gửi ngày: 03/01/2012
Một bài viết rất hay. Xin chúc cho tất cả những đảng viên ở tất cả các cấp thực hiện được đúng nhiệm vụ và quyền hạn của của mình, chủ trương luôn đi đôi với việc làm, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh để không làm thất vọng những gì mà nhân dân tin tưởng và hy vọng.
Trang12

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS