Diễn đàn
Tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng
11:11' 13/3/2006


 Bản chất giai cấp công nhân là tiêu chí cơ bản để phân biệt Đảng cộng sản chân chính với các đảng phái khác. Có thể nói, giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân là vấn đề cơ bản, bao trùm, có tính nguyên tắc đối với tất cả các đảng mác-xít lê-nin-nít chân chính. Điều đó càng đặc biệt đối với Đảng ta - một đảng ra đời và trưởng thành ở một nước nông nghiệp lạc hậu, giai cấp công nhân còn nhỏ bé, đảng viên xuất thân từ công nhân không nhiều.

1. Nhận thức đúng về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam là lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo nguyên lý: Một giai cấp có thể có nhiều đảng song mỗi chính đảng bao giờ cũng mang bản chất của một giai cấp nhất định, đứng trên lập trường, quan điểm của giai cấp và thực hiện lý tưởng của giai cấp đó.

Từ ngày thành lập đến nay, dù đã nhiều lần đổi tên, nhưng bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta không thay đổi. Đảng luôn đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân để thực hiện sứ mệnh lịch sử là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, xây dựng nước ta thành một nước dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhờ trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và đoàn kết thống nhất trong Đảng, liên hệ mật thiết với nhân dân và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân quốc tế và phong trào tiến bộ của nhân dân toàn thế giới, Đảng ta luôn là một khối thống nhất, được sự ủng hộ của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế, vượt qua mọi thử thách của lịch sử lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi ngày càng to lớn.

Vấn đề bản chất của Đảng đã được bàn thảo nhiều, nhất là vào dịp chuẩn bị Dự thảo văn kiện trình Đại hội X của Đảng. Một số ý kiến cho rằng giai cấp công nhân ở nước ta còn nhỏ bé, tỷ lệ đảng viên xuất thân từ công nhân còn rất thấp (dưới 10%), do đó, nếu chỉ nói Đảng Cộng sản Việt Nam là của giai cấp công nhân sẽ không đúng với thực tế Việt Nam. Mặt khác, nói Đảng cộng sản là Đảng của giai cấp công nhân, sao lại nói Đảng đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc?…

Kiên định quan điểm, Đảng ta đã khẳng định: Về bản chất giai cấp, Đảng ta mang bản chất của giai cấp công nhân. Song với tư cách là lực lượng lãnh đạo cách mạng, Đảng ta là đảng của nhân dân lao động và của cả dân tộc.

Khẳng định bản chất giai cấp công nhân của Đảng có nghĩa là khẳng định lập trường của Đảng ta là lập trường của giai cấp công nhân - giai cấp tiêu biểu cho xu thế phát triển của thời đại. Giai cấp công nhân có hệ tư tưởng cách mạng và khoa học là chủ nghĩa Mác - Lênin - vũ khí tư tưởng sắc bén trong cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân. Khẳng định lập trường của Đảng ta là lập trường của giai cấp công nhân cũng có nghĩa khẳng định lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng.

Bản chất giai cấp công nhân của Đảng thấm sâu vào tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đảng. Bản chất giai cấp công nhân thể hiện không chỉ ở số lượng đảng viên xuất thân từ thành phần công nhân nhiều hay ít (mặc dù vấn đề tăng số lượng đảng viên xuất thân từ công nhân là rất quan trọng), mà chủ yếu và quyết định là ở chỗ lập trường, quan điểm, thế giới quan, đường lối chính trị, nguyên tắc tổ chức… của Đảng có thực sự mang bản chất của giai cấp công nhân không.

2. Những giải pháp nhằm tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Một là, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH.

Đây là lý tưởng, là mục tiêu và con đường mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn ngay từ ngày thành lập. Độc lập dân tộc là mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc, là tiền đề và điều kiện để xây dựng CNXH ở nước ta. Đồng thời CNXH  bảo đảm chắc chắn và bền vững nhất cho nền độc lập của dân tộc. Thực tiễn cách mạng nước ta khẳng định, thành tựu công cuộc đổi mới và  hướng phát triển tích cực của xã hội ta trong đổi mới, trước hết là do Đảng ta đã kiên định sự lựa chọn độc lập dân tộc gắn với CNXH. Chỉ khi nào lợi ích của giai cấp công nhân phù hợp và thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động, của dân tộc và xã hội, giải phóng giai cấp công nhân gắn với giải phóng xã hội, độc lập dân tộc gắn với xây dựng quốc gia dân tộc theo mục tiêu lý tưởng của CNXH thì mới đảm bảo cho dân tộc có độc lập thực sự và nền độc lập thực sự của dân tộc sẽ tìm thấy sự bền vững của nó trên con đường phát triển của CNXH. Những điều đó phản ánh và phát huy bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.

Hai là, kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân Việt Nam. Nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng nước ta; từ đó, đề ra đường lối chiến lược, sách lược và chính sách đúng đắn, sáng tạo để đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hiện nay, nước ta đang tiến hành đẩy mạnh CNH, HĐH. Yêu cầu đó đòi hỏi Đảng ta coi trọng việc tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, nâng cao trình độ trí tuệ của Đảng; phải nhận thức sâu sắc lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới của thời đại, từ đó tập trung làm sáng tỏ lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta. Có như vậy, mới thể hiện được bản chất giai cấp công nhân của Đảng và làm tròn sứ mệnh của mình đối với giai cấp, với dân tộc.

Ba là, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng.

Những nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng là tiêu chí xác định bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, đảng nào xa rời nguyên tắc sinh hoạt đảng sẽ trở thành một câu lạc bộ, mở đường cho chủ nghĩa cơ hội, bè phái, vô chính phủ hoạt động, hậu quả  là làm tan rã và thủ tiêu đảng. Bản chất giai cấp công nhân đòi hỏi Đảng phải được tổ chức chặt chẽ và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện tự phê bình và phê bình; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng. Mọi sự chia rẽ, bè phái, buông lỏng kỷ luật đều trái với bản chất giai cấp công nhân. Phủ nhận nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt là phủ nhận bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Bốn là, xây dựng và củng cố mối liên hệ mật thiết với nhân dân.

Sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân là nguồn gốc tạo nên sức mạnh vô địch của Đảng. Công cuộc đổi mới của Việt Nam là kết quả của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, của sự thống nhất giữa đường lối đúng đắn của Đảng với ý nguyện và hành động của nhân dân. Có thể khẳng định: Giai cấp công nhân muốn thực hiện được lý tưởng của mình, muốn đấu tranh giành và bảo vệ được lợi ích của mình thì trước hết phải giải phóng nhân dân lao động, mang lại lợi ích cho nhân dân lao động. Do vậy, Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, lãnh đạo xây dựng và làm nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân. Bản chất giai cấp công nhân không tương dung với chủ nghĩa phường hội, cục bộ, bản vị, phân tán. Trái lại, nó đòi hỏi phải có tư tưởng thống nhất, kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân và tập thể, bộ phận và toàn cục.

Năm là, kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Nhờ sự kết hợp này, Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng bước trưởng thành, trở thành Đảng cách mạng, Đảng hành động, phấn đấu không mệt mỏi vì quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Trong điều kiện mở cửa hội nhập, giao lưu quốc tế hiện nay, Đảng ta cần phát huy truyền thống quý báu đó. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng có giữ vững được hay không tuỳ thuộc vào việc thể hiện được vấn đề đó trong toàn bộ hoạt động của mình.

Sáu là, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo lập trường giai cấp công nhân.

Bản chất giai cấp công nhân của Đảng biểu hiện sinh động, cụ thể, rõ ràng nhất thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo quan điểm, lập trường của giai cấp công nhân trong thời kỳ mới là rất cần thiết. Đảng ta xác định: Mọi cán bộ, đảng viên phải có kế hoạch thường xuyên học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn; uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những quan điểm mơ hồ, những biểu hiện dao động về tư tưởng, suy giảm niềm tin vào CNXH và sự lãnh đạo của Đảng... Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu tự rèn luyện, tự phấn đấu nâng cao đạo đức cách mạng, khắc phục chủ nghĩa cá nhân, tự giác đặt mình trong kỷ luật của Đảng. Mặt khác, cần xử lý kịp thời và nghiêm minh những cán bộ, đảng viên thoái hoá, biến chất…

Thực hiện tốt những việc nêu trên chính là để giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch và vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

TRƯƠNG THỊ MỸ TRANG
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS