Diễn đàn
Năm Kỷ Hợi 2019 là năm đặc biệt - năm kỷ niệm 50 năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thấm nhuần tư tưởng và mong ước của Người, chúng ta phải có tầm nhìn rộng mở, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát huy sức mạnh toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Mỗi cán bộ, đảng viên trên mọi cương vị công tác cần nêu cao tính tiền phong gương mẫu, năng động, sáng tạo để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đất nước ta vừa đi qua năm 2018 với bao trăn trở, lo toan, bao khó khăn, thách thức. Khép lại một năm đầy vất vả nhưng cũng là một năm chúng ta gặt hái được nhiều thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.
Năm 2019 là năm rất đặc biệt - Năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thấm nhuần tư tưởng và mong muốn của Người, chúng ta phải có tầm nhìn rộng mở, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như mong ước của Người và cũng là ước mơ của triệu, triệu người dân Việt Nam. Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta, trực tiếp là các bộ, ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phải nỗ lực cao hơn, mang trong mình nhiều hơn khát vọng, niềm tự hào dân tộc để cùng nhau đưa đất nước ta vươn lên mạnh mẽ hơn nữa.
Nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1-1-1914-1-1-2019) chúng ta có dịp ôn lại những đóng góp to lớn của Đại tướng, nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng đã để lại nhiều bài học sâu sắc, quý giá, trong đó có bài học về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội.
Xây dựng “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” là tình cảm và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, là yêu cầu tất yếu của sự nghiệp cách mạng. Thực hiện đạo đức cách mạng trong Đảng đang là một vấn đề mang tính thời sự, đòi hỏi toàn Đảng, đặc biệt là sự nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng, trước hết là các ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa thời sự trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” mà ta đã được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”; “Tuy năng lực và công việc của mỗi người khác nhau, người làm việc to, người làm việc nhỏ; nhưng ai giữ được đạo đức đều là người cao thượng” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5, tr.552, t.9, tr.508). Điều này đã khẳng định rất rõ vấn đề nêu gương có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống đạo đức, nhất là đối với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trong đó có đảng viên trẻ.
Quyền lực là cái mà người khác phải phục tùng. Quyền lực tạo nên từ hai phía: Gồm hệ thống chính quyền các cấp và người nắm quyền lãnh đạo...Uy quyền là uy của người lãnh đạo nắm giữ quyền lực. Uy quyền là biểu hiện nhân cách, phong cách, sự sắc sảo, minh tuệ của tư duy, lòng trung thành với mục tiêu cách mạng, tài cảm hóa mọi người. Đó là tố chất của người lãnh đạo.
Hiện nay, việc xây dựng con người Việt Nam theo quan điểm của Đảng, là sự chuẩn bị tích cực, chủ động nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cho tương lai và triển vọng của đất nước trên con đường phát triển theo mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.
Đất đai - sở hữu toàn dân, vấn đề này đang được báo động đỏ. Tham nhũng đất công vẫn được hợp pháp hóa nhờ những kẻ biến chất có quyền lực, các nhóm lợi ích thao túng. Với quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là từ Trung ương và hành động mạnh mẽ, có hiệu quả cao của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta có cơ sở để tin tưởng rằng, tình trạng tham nhũng đất đai gây bức xúc xã hội hiện nay nhất định sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi.
Chất lượng giáo dục - đào tạo nói chung, bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) nói riêng là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên có một vị trí đặc biệt quan trọng, là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và đào tạo...
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: