Diễn đàn
Trong “Những bức thư và bài báo cuối cùng của V.I. Lê-nin viết từ ngày 23 tháng chạp năm 1922 đến ngày 2 tháng ba năm 1923” thì tác phẩm “Thà ít mà tốt” có nhiều nội dung mà trong thời điểm này, người đọc lại đều có sự so sánh, liên hệ với thực trạng tổ chức, bộ máy, biên chế của nước ta.
Theo dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ có 4 sở, ngành được đề xuất giữ nguyên và tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước, còn lại các sở, ngành, cơ quan tham mưu giúp việc khác đều nằm trong diện có thể sáp nhập lại với nhau, hoặc hợp nhất với các cơ quan của Đảng.
Để ngăn chặn chạy chức, chạy quyền, trước hết cần kiểm soát được quyền lực bằng các cơ quan chức năng trong Đảng và Nhà nước. Cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra trong Đảng, thanh tra của Chính phủ, kiểm tra của nhân dân. Nhân dân phải được tham gia kiểm tra, giám sát cán bộ bằng được cung cấp đầy đủ thông tin, công khai, minh bạch. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát. Đồng thời cần tiếp tục hoàn thiện các khâu trong công tác cán bộ, cơ chế kiểm tra, kiểm soát bám sát tình hình thực tiễn trong từng giai đoạn.
Chăm lo, phát triển sinh viên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước. Đồng thời, sinh viên cũng chỉ có thể phát huy vai trò đặc biệt quan trọng ấy một cách đầy đủ khi ý thức chính trị của họ thường xuyên được xây dựng, bồi dưỡng và phát triển.
Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm tăng cường hiệu quả giám sát, bảo đảm QH, HĐND thực hiện tốt hơn trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan đại biểu của nhân dân, thay mặt nhân dân giám sát người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn... Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm sẽ giúp những người được lấy phiếu thấy được mức độ tín nhiệm của mình để có phương hướng khắc phục khuyết điểm, thiếu sót, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phát huy tối đa năng lực và nhiệt huyết để cống hiến, nâng cao hiệu quả công việc.
Hơn hai nghìn năm hiện diện trên đất nước Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc, đạo Phật đã trở thành tôn giáo của dân tộc. Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay, Phật giáo Việt Nam luôn luôn là thành viên tin cậy và vững mạnh trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đa số người dân Việt nam đủ bản lĩnh để phân biệt đâu là sự thật, đâu là giả, đâu là bị bóp méo, xuyên tạc. Thái độ đúng đắn nhất lúc này là hưởng ứng, đồng lòng diệt trừ tận gốc “giặc nội xâm”, bảo vệ thành quả cách mạng của bao thế hệ cha ông đã hy sinh, phấn đấu để có ngày nay và tận tụy cống hiến đưa đất nước phát triển bền vững. Chúng ta chiến đấu bằng đường lối, nguyên tắc, pháp luật, đạo lý, không cho phép nghi ngờ tính chính nghĩa của cuộc chiến chống “giặc nội xâm”.
Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là đòi hỏi cấp thiết và phải thực hiện khẩn trương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Do đó phải có quyết tâm chính trị lớn, cách làm phù hợp mới tránh được những xáo trộn về tư tưởng, tâm lý, con người, nguồn lực…Đồng thời, những việc đã rõ, cần thực hiện và có thể thực hiện được thì thực hiện ngay như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).
Vấn đề có ý nghĩa then chốt là cần tạo dựng ý chí nhất quán kiểm soát quyền lực, phải chặt đứt các nguồn tạo thành lợi ích nhóm làm nghèo đất nước, làm hại nhân dân, lũng đoạn chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đây là một cuộc đấu tranh chống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, làm trong sạch nội bộ vì phát triển bền vững của quốc gia.
Nghị quyết số 18, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII là một bước đi quan trọng nhằm giải quyết tốt việc đổi mới chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, phù hợp với những thay đổi to lớn về điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta sau hơn 30 năm Ðổi mới. Việc thực hiện tốt Nghị quyết này sẽ góp phần to lớn nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, tham nhũng, khắc phục những nút thắt trong quản lý, đáp ứng kịp thời những yêu cầu mới của công cuộc đổi mới trong điều kiện hiện nay.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: