Diễn đàn
Khi Đảng đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo và cầm quyền, nhất là trong điều kiện hiện nay khi kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, thì lợi ích vật chất, tiền và quyền, danh và lợi là những tác động rất mạnh vào mọi mối quan hệ, vào động cơ, ý nghĩ, hành vi và hoạt động của mỗi người. Đảng viên và từng tổ chức đảng đang phải thường xuyên đối mặt với thực tế đó. Không có đạo đức trong sáng khó có thể vượt qua những sự bủa vây, cám dỗ của tiền và quyền.
Từ thực tế phòng, chống tham nhũng trong những năm gần đây, để khắc phục tình trạng “dưới lạnh” ở không ít nơi, cần thực hiện nhiều giải pháp toàn diện, đồng bộ, với nhiều lực lượng tham gia quyết liệt, trong đó, vai trò người đứng đầu, chỉ huy, tư lệnh các mặt trận đóng vai trò hết sức quan trọng.
Chống tham nhũng đang thử thách bản lĩnh cầm quyền của Đảng ta. Tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của báo chí. Sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân trong trận chiến không khoan nhượng này vì sự tồn vong của chế độ, vì tương lai của đất nước, các nhà báo, các cơ quan báo chí cần tiếp tục nêu cao tinh thần chiến đấu, bản lĩnh chính trị, năng lực tác nghiệp và đạo đức nghề báo.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức diễn đàn: Vai trò của chi bộ đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” trong nội bộ (sau đây gọi là Diễn đàn sinh hoạt chi bộ). Đây là một cách làm mới, sáng tạo nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Quảng Trị...
Những người làm báo Việt Nam là lực lượng nòng cốt của báo chí cách mạng Việt Nam, là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa – tư tưởng của Đảng, Nhà nước, làm nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và của nhân dân trên mọi lợi ích khác khi hoạt động nghề nghiệp. Chính vì vậy, khi tham gia thông tin trên truyền thông xã hội, bên cạnh việc thông tin chính xác, khách quan, người làm báo Việt Nam cần có hành động phù hợp đấu tranh với những thông tin sai lệch, thông tin xấu xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời nêu cao tinh thần nhân văn, đưa nhiều thông tin tích cực làm chủ đạo, góp phần đắc lực vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng là thực hiện sự chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác của người làm báo, được qui định trong đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.
Tăng cường sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên trong giảng dạy ngành Chính trị học hiện nay là một trong những yêu cầu, và cũng chính là nhu cầu tự thân của quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy nói chung, giảng dạy ngành Chính trị học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng nhằm cung cấp nguồn nhân lực ngành Chính trị học bảo đảmyêu cầu, chất lượng đề ra, thiết thực đáp ứng nhu cầu xây dựng, phát triển Đảng ta, đất nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Hơn 80 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện các nội dung công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; phát huy tính năng động, sáng tạo, đa dạng hóa hình thức tổ chức và hoạt động, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ngày càng làm tốt hơn chức năng đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ bên cạnh việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiến tới mục đích dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sợ nỗ lực bền bỉ của toàn dân, nước ta đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, trên con đường ấy vẫn đang có không ít gian nan, cản trở: khoảng cách giàu nghèo lớn, tình trạng dân chủ hình thức xảy ra nhiều nơi, lạm dụng quyền lực…Rất cần nhiều giải pháp đồng bộ để dọn sạch những cản trở, sớm đạt được mục tiêu đề ra.
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là sự hội tụ sức mạnh của quân và dân cả nước, sức mạnh của toàn dân tộc. Đó là sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thần kỳ với sự hy sinh to lớn của đồng bào chiến sĩ cả nước với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Đó là thắng lợi của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc, là bản anh hùng ca bất tử...
Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc phát hiện, trọng dụng nhân tài, coi người hiền tài là “nguyên khí của quốc gia”. Chính vì vậy, trong lịch sử dân tộc Việt Nam đã có lớp lớp nhân tài trên nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, họ chính là bộ phận ưu tú nhất, góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và phát triển đất nước.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: