Diễn đàn
Những người làm báo Việt Nam là lực lượng nòng cốt của báo chí cách mạng Việt Nam, là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa – tư tưởng của Đảng, Nhà nước, làm nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và của nhân dân trên mọi lợi ích khác khi hoạt động nghề nghiệp. Chính vì vậy, khi tham gia thông tin trên truyền thông xã hội, bên cạnh việc thông tin chính xác, khách quan, người làm báo Việt Nam cần có hành động phù hợp đấu tranh với những thông tin sai lệch, thông tin xấu xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời nêu cao tinh thần nhân văn, đưa nhiều thông tin tích cực làm chủ đạo, góp phần đắc lực vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó cũng là thực hiện sự chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác của người làm báo, được qui định trong đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.
Tăng cường sự tương tác giữa giảng viên và sinh viên trong giảng dạy ngành Chính trị học hiện nay là một trong những yêu cầu, và cũng chính là nhu cầu tự thân của quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy nói chung, giảng dạy ngành Chính trị học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng nhằm cung cấp nguồn nhân lực ngành Chính trị học bảo đảmyêu cầu, chất lượng đề ra, thiết thực đáp ứng nhu cầu xây dựng, phát triển Đảng ta, đất nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Hơn 80 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện các nội dung công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; phát huy tính năng động, sáng tạo, đa dạng hóa hình thức tổ chức và hoạt động, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ngày càng làm tốt hơn chức năng đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ bên cạnh việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiến tới mục đích dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sợ nỗ lực bền bỉ của toàn dân, nước ta đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, trên con đường ấy vẫn đang có không ít gian nan, cản trở: khoảng cách giàu nghèo lớn, tình trạng dân chủ hình thức xảy ra nhiều nơi, lạm dụng quyền lực…Rất cần nhiều giải pháp đồng bộ để dọn sạch những cản trở, sớm đạt được mục tiêu đề ra.
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là sự hội tụ sức mạnh của quân và dân cả nước, sức mạnh của toàn dân tộc. Đó là sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thần kỳ với sự hy sinh to lớn của đồng bào chiến sĩ cả nước với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Đó là thắng lợi của khát vọng hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc, là bản anh hùng ca bất tử...
Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc phát hiện, trọng dụng nhân tài, coi người hiền tài là “nguyên khí của quốc gia”. Chính vì vậy, trong lịch sử dân tộc Việt Nam đã có lớp lớp nhân tài trên nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, họ chính là bộ phận ưu tú nhất, góp phần to lớn vào công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và phát triển đất nước.
Phát hiện và thu hồi tiền, tài sản do tham nhũng mà có đang là vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm và được đánh giá là một trong những khâu yếu nhất trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay. Trên thực tế, khi xử lý các vụ việc tham nhũng, xã hội không chỉ quan tâm đến hình phạt đối với người tham nhũng mà dư luận hết sức quan tâm đến việc phát hiện và thu hồi tiền, tài sản đã bị chiếm đoạt hoặc bị thất thoát. Thu hồi tiền và tài sản tham nhũng không những khắc phục được hậu quả nguy hiểm của hành vi tham nhũng, trả lại nguồn lực cho đất nước mà còn có ý nghĩa cảnh báo, ngăn chặn hành vi tham nhũng.
Bác Hồ kính yêu của chúng ta luôn coi trọng và quan tâm tới công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài. Bác từng nói: “Nước nhà cần phải kiến thiết, kiến thiết cần phải có nhân tài”. Từ Đại hội VI của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình đi lên của đất nước, trong đó công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng đã được xác định: “Nhân tài không phải sản phẩm tự phát mà phải được phát hiện và bồi dưỡng công phu”. Trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác cán bộ, nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội X, Đảng xác định có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng Chiến lược quốc gia về nhân tài và Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Thu hồi tài sản tham nhũng được hiểu là quá trình trong đó tài sản có nguồn gốc từ hành vi tham nhũng được truy nguyên, thu hồi và trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp hoặc sung công quỹ. Đó là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm thu hồi tài sản do người có hành vi tham nhũng chiếm đoạt, tài sản có nguồn gốc từ hành vi tham nhũng, tài sản phát sinh từ hành vi tham nhũng hoặc tài sản thu được từ việc áp dụng các chế tài đối với người có hành vi tham nhũng.
Trong “Những bức thư và bài báo cuối cùng của V.I. Lê-nin viết từ ngày 23 tháng chạp năm 1922 đến ngày 2 tháng ba năm 1923” thì tác phẩm “Thà ít mà tốt” có nhiều nội dung mà trong thời điểm này, người đọc lại đều có sự so sánh, liên hệ với thực trạng tổ chức, bộ máy, biên chế của nước ta.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: