Diễn đàn
Những lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” là tài sản vô giá, là ánh dương soi đường, chỉ dẫn cán bộ, đảng viên hướng tới hành động cách mạng trong sáng, thiết thực phục vụ nhân dân, đất nước, dân tộc. Thấm nhuần nội dung tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác Hồ sẽ càng ý nghĩa và giá trị hơn khi Đảng ta đang tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên từ bỏ chủ nghĩa cá nhân, sống trong sạch, cống hiến và chí công vô tư trong thực thi công vụ.
Cần nêu cao cảnh giác, giữ vững trận địa tư tưởng, tham gia mạng xã hội một cách thông minh, xây dựng đoàn kết nội bộ và đoàn kết toàn dân tộc chính là phương cách tốt nhất để đấu tranh với các thủ đoạn tuyên truyền của những nhà “dân chủ dỏm”.
Thực chất nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ, đảng viên là nâng cao các yếu tố cấu thành và giá trị của nó, trọng tâm là nâng cao trình độ chính trị, kinh nghiệm hoạt động chính trị và trách nhiệm xã hội của cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay.
Vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu luôn được Đảng ta chú trọng lãnh đạo thực hiện. Nhiều nghị quyết, quy định của Đảng đã đề cập đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các địa phương, đơn vị
Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương xong nhưng chưa đủ, phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch, nếu phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch. Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 chưa phải là "làm nhân sự" cụ thể cho nhiệm kỳ tới, nhưng là một bước chuẩn bị rất quan trọng, là cơ sở cho công tác nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2026 của Đảng.
Bên cạnh các yêu cầu về tri thức chuyên môn và kỹ năng giảng dạy, giảng viên lý luận chính trị còn cần có những phẩm chất và năng lực đặc thù để đáp ứng những yêu cầu ngày càng khắt khe và đa dạng, phong phú của thực tiễn quá trình giảng dạy trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng.
Năm 2019 là năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Lúc này chống bệnh quan liêu là vô cùng quan trọng để chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được thực hiện thật sự hiệu quả, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân, xây dựng nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường.
Hiện tượng “chạy đảng viên” tuy chưa phổ biến nhưng cần sớm được các cơ quan chức năng xem xét, kiểm tra, trước hết là ở cơ sở. Phải phát hiện, ngăn chặn kịp thời, quyết liệt loại bỏ ngay kiểu “chạy” này để góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “cán bộ là cái gốc của mọi việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Nhận thức sâu sắc lời căn dặn của Người, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn chú trọng tham mưu cấp ủy các cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác cán bộ, nhất là việc tự kiểm tra, rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình của công tác này.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta từng căn dăn: “Muốn người ta theo, mình phải làm gương trước”. Người khẳng định “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”; “Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: