Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Một số vấn đề rút ra từ việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế
16:59' 16/9/2020

Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế có 16 đảng bộ trực thuộc (gồm 9 đảng bộ huyện, thị xã, thành phố Huế; 6 đảng bộ cấp trên cơ sở và 1 đảng bộ cơ sở trực thuộc); 601 TCCSĐ (346 đảng bộ cơ sở, 255 chi bộ cơ sở) với hơn 53.000 đảng viên. Đến ngày 18-8-2020, 16/16 (tỉ lệ 100%) đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn tất đại hội.
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP. Huế.


Tích cực chuẩn bị đại hội

BTV Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương và những văn bản của Trung ương liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp. Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể ở địa phương, BTV Tỉnh ủy đã cụ thể hóa các văn bản để triển khai thực hiện. BTV Tỉnh ủy cũng đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội và chọn 2 đảng bộ đại hội thí điểm (Đảng bộ huyện Phong Điền; Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Huế) và 1 đại hội điểm (Đảng bộ thị xã Hương Trà). Đồng thời, lập 5 tổ công tác giúp BTV Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện đại hội đảng bộ cấp cơ sở và đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. 

Các cấp ủy đã bám sát chỉ thị và các hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, làm tốt công tác chuẩn bị, từ quán triệt, triển khai, xây dựng kế hoạch đến công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau đại hội: Đưa tin, bài trên các phương tiện thông tin Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế, Báo Thừa Thiên Huế; treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô ở trung tâm, trên các trục đường chính, trong và ngoài hội trường, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong đảng bộ và nhân dân địa phương, trong cơ quan, đơn vị. Đại hội được trang trí theo đúng quy định, trang trọng, tiết kiệm. Công tác phục vụ đại hội chu đáo, bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau đại hội. Các nội dung đại hội của các đảng bộ được BTV Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo cả về nội dung văn kiện cấp ủy trình đại hội và công tác nhân sự. Một số nơi đã tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trước đại hội, tạo tâm thế tốt trước khi bước vào đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, BTV, bí thư, phó bí thư cấp ủy, UBKT cấp ủy khóa mới được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm quy trình, quy định. Các cấp ủy đã tổ chức tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới lần đầu bảo đảm quy trình, quy định của Trung ương. Dự kiến số lượng BCH giảm 5% so với nhiệm kỳ 2015-2020; danh sách để bầu BCH đảng bộ bảo đảm số dư 10-15%, danh sách để bầu BTV bảo đảm số dư trên 15%. Căn cứ vào tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, danh sách bầu cử cấp ủy khóa mới đều chú ý tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ; đổi mới cấp ủy không dưới 1/3 so với đầu nhiệm kỳ. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc các bước, thể hiện dân chủ, khách quan, trong đó chú trọng việc rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị của nhân sự. BTV Tỉnh ủy đã tổ chức duyệt nhân sự đại hội ở các đảng bộ cấp trên cơ sở và cho ý kiến chỉ đạo trước khi tiến hành tổ chức đại hội cũng như thời gian đại hội.

Kết quả đạt được

Điều hành của đoàn chủ tịch tại đại hội nhìn chung tốt, bám sát kịch bản, thực hiện đúng quy trình, kế hoạch, bảo đảm nguyên tắc, thủ tục hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Quy chế bầu cử trong Đảng. Về điều hành thảo luận tại đại hội, không khí thảo luận sôi nổi, có từ 7 đến 15 ý kiến thảo luận tại mỗi đại hội. Công tác bầu cử được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục của Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng, hướng dẫn của Trung ương và của BTV Tỉnh ủy.

Do nắm chắc, đánh giá đúng đội ngũ cán bộ, đảng viên và phát huy dân chủ trong Đảng, ý thức trách nhiệm của mỗi đại biểu dự đại hội, hầu hết cấp ủy được bầu đều trúng như dự kiến mà cấp ủy khóa cũ chuẩn bị và đã được duyệt. Không có đại biểu ứng cử, đề cử tại đại hội, chủ yếu danh sách bầu cử BCH khóa mới do BCH khóa cũ chuẩn bị và báo cáo trước đại hội.

Kết quả cụ thể như sau: Số lượng danh sách bầu cấp ủy khóa mới 544 đồng chí, tỷ lệ số dư 12,16%. Tổng số cấp ủy viên khóa mới: 484 đồng chí; trong đó, 137 tham gia lần đầu, chiếm 28,30%; 73 nữ, chiếm 15,08%; 26 dân tộc thiểu số, chiếm 5,37%; 69 tuổi trẻ (dưới 40 tuổi), chiếm 14,25%. Độ tuổi trung bình tham gia cấp ủy là 46,9 tuổi. Số tái cử nhưng không trúng cử là 4. Số cấp ủy bầu thiếu 11 (dự kiến bổ sung sau đại hội).    

Số lượng danh sách bầu cử BTV cấp ủy khóa mới 170 đồng chí, tỷ lệ số dư 16,44%. Tổng số BTV cấp ủy khóa mới: 146 đồng chí; trong đó, tham gia lần đầu: 45, chiếm 30,82%; 16 nữ, chiếm 10,96%; 16 dân tộc thiểu số, chiếm 10,96%; dưới 40 tuổi: 8, chiếm 5,48%. Độ tuổi trung bình 47,59 tuổi. Số tái cử BTV nhưng không trúng cử 1 (Đại học Huế). Số BTV cấp ủy bầu thiếu 5 (dự kiến bổ sung sau đại hội). Tổng số bí thư khóa mới: 13/15 đồng chí (khuyết 1 Đảng bộ Quân sự tỉnh, sẽ chỉ định sau đại hội theo quy định; khuyết 1 Đảng bộ TP. Huế, dự kiến bổ sung sau đại hội); số bí thư tham gia lần đầu 3, chiếm 23,07%. Nữ: 2 đồng chí, chiếm 15,38%; dân tộc thiểu số: 2, chiếm 15,38%; không là người địa phương 2, chiếm 15,38%. Độ tuổi trung bình 47,92 tuổi. Tổng số phó bí thư khóa mới: 26 đồng chí; số phó bí thư tham gia lần đầu 9, chiếm 34,61%. Nữ: 1, chiếm 3.8%. Độ tuổi trung bình 49,73 tuổi. Bầu thiếu 2 (1 thuộc Đảng bộ huyện Phú Lộc, dự kiến bổ sung sau đại hội; 1 thuộc Đảng bộ Đại học Huế, nhân sự giới thiệu nhưng không trúng Thường vụ Đảng ủy).

Nhìn chung, cán bộ chủ chốt trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao, bình quân trên 95%. Việc bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI ở các đảng bộ được tiến hành đúng với chuẩn bị của BCH, bảo đảm các nguyên tắc, thủ tục quy định và đạt kết quả tốt, đủ số lượng đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết; các đồng chí cán bộ chủ chốt đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.

Một số hạn chế

Báo cáo chính trị ở một số nơi còn dài, nội dung dàn trải; việc xác định một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội chưa thật sự sát đúng với tiềm năng, điều kiện của địa phương. Ở một số đảng bộ, việc tham gia thảo luận báo cáo chính trị, chủ yếu là báo cáo tham luận đều có chuẩn bị trước, một số nội dung còn nặng về báo cáo thành tích, ít đi vào trọng tâm báo cáo chính trị, ít tranh luận về các mục tiêu, chỉ tiêu; vẫn còn một số đại hội có rất ít ý kiến tham gia vào báo cáo kiểm điểm của BCH; thiếu tranh luận sôi nổi, chưa dành nhiều thời gian để đại biểu phát biểu ý kiến tâm huyết của mình với đại hội; ít thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các nhiệm vụ tại dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội.

Có đảng bộ, cán bộ chủ chốt trúng cử cấp ủy tỷ lệ phiếu thấp, cấp ủy tái cử vẫn không trúng với dự kiến; định hướng cơ cấu cấp ủy ở khối xã, phường nhưng không trúng cử như dự kiến (Đảng bộ thị xã Hương Thủy và huyện Phú Lộc 4 cấp ủy tái cử nhưng không trúng cử; Đảng bộ Đại học Huế có 1 ủy viên BTV tái cử nhưng không trúng cử BTV). Việc bầu BCH, bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, do đại biểu không nắm chắc thể lệ bầu cử nên vẫn còn tình trạng phiếu không hợp lệ.

Một số kinh nghiệm

Một là, quán triệt sâu sắc, đầy đủ, kịp thời Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản hướng dẫn, quy định của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp đến từng chi bộ và toàn bộ đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Hai là, phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện, tập trung, sâu sắc, thống nhất của Thường trực Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh uỷ; sự chủ động, nghiêm túc, tích cực, tập trung, thống nhất của cấp uỷ ở các đảng bộ; sự phối hợp, hướng dẫn, giúp đỡ có hiệu quả của các ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh uỷ trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội. Kịp thời, thường xuyên nắm bắt tình hình và xử lý dứt điểm những vướng mắc, vấn đề phát sinh trước đại hội.

Ba là, tùy đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, tạo bước đột phá, phát triển toàn diện, có tính khả thi. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo được nhận thức đồng bộ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng và ý nghĩa của đại hội lần này.

Bốn là, công tác điều hành đại hội hết sức quan trọng, việc phân công các thành viên trong đoàn chủ tịch đại hội phải được văn bản hóa, chặt chẽ, linh hoạt thì đại hội sẽ diễn ra nghiêm túc, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Điều lệ Đảng, các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy.
Chúc An

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS