Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025
19:36' 5/9/2020

Trong 2 ngày (4 và 5-9-2020), với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tham dự và phát biểu tại Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng 180 đại biểu chính thức, đại diện gần 1.900 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đã chỉ rõ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Học viện đã tập trung lãnh đạo đổi mới toàn diện các mặt công tác; thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; từng bước xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên mọi mặt như công tác lãnh đạo, chỉ đạo; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng bộ và lãnh đạo các đoàn thể. Theo đó, 5/5 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ II đề ra.

Công tác xây dựng Đảng bộ Học viện và các tổ chức đảng trong Đảng bộ Học viện luôn được chú trọng, đã tập trung vào thực hiện những giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, với tinh thần bảo đảm tính hệ thống, Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt đổi mới về chương trình, nội dung, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng được chủ động triển khai thực hiện, quyết liệt và có nhiều đổi mới. Công tác trường chính trị, nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh và biên soạn lịch sử đảng bộ các địa phương được đặc biệt quan tâm. Tăng cường quản lý hệ thống, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ cao, bản lĩnh, lập trường vững vàng và mẫu mực; từng bước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, đồng bộ.

Đảng bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua. Một số cấp ủy còn chưa thật sự quan tâm tới công tác xây dựng Đảng. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết công việc ở một số cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị có lúc chưa hiệu quả, chưa quan tâm đúng mức đến khắc phục thiếu sót, hạn chế. Hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên các cấp còn chưa có nhiều sự đột phá. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên còn có mặt hình thức, chất lượng chưa cao, chưa có nhiều công trình nghiên cứu lớn, cơ sở vật chất, kỹ thuật còn thiếu đồng bộ,... Đây là tiền đề cơ sở để Đảng bộ rút ra 5 bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, phương hướng giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thực hiện phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả” với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, quản lý hệ thống; xây dựng và phát triển toàn diện Học viện xứng đáng là trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh”, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đề ra 6 chỉ tiêu cơ bản trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Theo đó, tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, sáng tạo, hiệu quả; lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là sự kiện chính trị trọng đại của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Học viện.

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã chủ động tích cực chủ động lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức đại hội các cấp, xây dựng dự thảo văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ Học viện. Đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá cao các văn kiện trình Đại hội. Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị đầy đủ, công phu, nghiêm túc, đúng quy định, phản ánh khách quan, sát thực tế việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Thời gian qua, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp suốt hơn 70 năm qua, Học viện đã từng bước có những chuyển biến tích cực, tiếp tục bồi đắp khẳng định uy tín, vị thế trường Đảng cao cấp, trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và trung tâm nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin.

Nhiệm kỳ 2015-2020 với những thuận lợi, khó khăn đan xen, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giảng dạy, học tập tại Học viện, nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Đảng bộ Học viện vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị đạt được những thành tích đáng chú ý. Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn đánh giá cao vao trò vị thế và những đóng góp quan trọng của Học viện trong các nhiệm kỳ vừa qua và các nhiệm kỳ gần đây.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ: (1) Tiếp tục củng cố vị thế của Học viện là trường Đảng cao cấp, trung tâm đào tạo bồi dưỡng mẫu mực cho lãnh đạo cao cấp của Đảng và trung tâm nghiên cứu chính trị hàng đầu của đất nước, có uy tín trong khu vực và khả năng hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời là đầu tàu gắn kết truyền cảm hứng cho hệ thống các trường chính trị trong cả nước; (2) Chú trọng gương mẫu trong công tác xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ đức, đủ tài để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, thực sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao. Thật sự coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà trọng tâm là chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" của cán bộ, đảng viên; (3) Các cấp uỷ đảng trong toàn hệ thống Học viện cần phát huy vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo thông qua tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung rèn luyện giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Học viện. Quan tâm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên,…(4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong các tổ chức đảng và đảng viên. Phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân của Đảng, vai trò đầu tàu của những người đầu tàu cấp uỷ, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt vai trò nêu gương trong đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học,...(5) Phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trên tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất đúng pháp luật; (6) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, có tầm chiến lược, có tầm nhìn xa, bổ sung phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách và phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là lý luận chính trị của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Nhất trí cao với phát biểu của đồng chí Phạm Minh Chính, đồng chí Sơn Minh Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần tập trung thực hiện các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội. Đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị ngay sau Đại hội này, BCH khóa mới cần tiếp thu, hoàn thiện, sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và xây dựng kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ và hằng năm, trong đó tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH khóa mới.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội bầu BCH Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 đồng chí.

BCH Đảng bộ khoá mới ra mắt Đại hội.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí (bầu bổ sung thêm 2 đồng chí trong nhiệm kỳ) và Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Học viện gồm 6 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Học viện nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ XIII gồm 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đỗ Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS