Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Đảng bộ tỉnh Gia Lai hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương
17:25' 4/9/2020
Đến ngày 20-8-2020, Đảng bộ tỉnh Gia Lai có 21/21 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp huyện, sớm hơn so với tiến độ yêu cầu tại Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 248-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Tại Đại hội Đảng bộ huyện Ia Grai, đồng chí Dương Mah Tiệp tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Ia Grai khóa XVIII.


Lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã kịp thời quán triệt và tổ chức thực hiện bảo đảm nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả; đồng thời lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra cũng như thực hiện có hiệu quả các biện pháp đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở địa phương, đơn vị.  

BTV Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 248-KH/TU ngày 9-8-2019 triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai. 100% cấp ủy đảng các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã nghiêm túc quán triệt, triển khai và cụ thể hóa thành các kế hoạch, hướng dẫn để tổ chức thực hiện, đồng thời xây dựng kế hoạch đại hội ở cấp mình; thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc phục vụ đại hội, các tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn đại hội cấp dưới. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tuyên truyền về đại hội và tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020. Các cấp ủy chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; kịp thời định hướng dư luận về những chủ trương của Đảng để ngăn chặn, xử lý kịp thời các biểu hiện của tổ chức, cá nhân thông tin xuyên tạc, vu khống nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, hạ thấp uy tín của cán bộ, đảng viên. Trang trí khánh tiết đại hội được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm.  

BTV Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm  kỳ 2021-2026, nhằm chuẩn bị một bước nhân sự đại hội.

Kết quả đạt được

BTV Tỉnh ủy đã chọn 1 đảng bộ (Đảng bộ huyện Phú Thiện) để chỉ đạo đại hội điểm, rút kinh nghiệm và chọn 2 đảng bộ để thực hiện đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư (Đảng bộ huyện Đak Đoa và Đảng bộ TP. Pleiku).

Về thảo luận các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng 

BTV Tỉnh ủy đã kịp thời chỉ đạo các tổ chức đảng, đảng viên nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến. Các cấp ủy đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đại hội cấp huyện và tương đương đã thực hiện nghiêm túc nội dung thảo luận, bố trí thời gian hợp lý để đại biểu tham gia thảo luận.

Về kết quả bầu cử

Đại hội điểm tại Đảng bộ huyện Phú Thiện: Đã bầu được 35 cấp ủy viên, trong đó tham gia lần đầu 9 đồng chí (25,7%), nữ 6 đồng chí (17,14%), dân tộc thiểu số 5 đồng chí (14,28%), không là người địa phương 29 đồng chí. Tuổi đời: dưới 40 tuổi 7 đồng chí. Đại hội đã bầu đủ số lượng và bảo đảm đúng quy định, với tỷ lệ số dư 11,43%; người đạt số phiếu cao nhất là 100%, số phiếu thấp nhất 55,32%. Đại hội đã bầu không đúng dự kiến 1 đồng chí. Có 11 đồng chí trúng cử BTV, trong đó, tham gia lần đầu 2 đồng chí (18,18%), nữ 1 đồng chí (9,1%), dân tộc thiểu số 1 đồng chí (9,1%), không là người địa phương 10 đồng chí. Đồng chí Bí thư Huyện ủy trúng cử với số phiếu đạt 100%.

Đối với 2 đảng bộ thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội: Đã bầu được 80 cấp ủy viên, trong đó tham gia lần đầu 21 đồng chí (26,25%), nữ 17 (21,25%), dân tộc thiểu số 15 (18,75%), không là người địa phương 28. Tuổi đời: dưới 40 tuổi 4 đồng chí. Đại hội đã bầu đủ số lượng và bảo đảm đúng quy định, với tỷ lệ số dư 11,25%; người đạt số phiếu cao nhất 100%, số phiếu thấp nhất 55,32%. 2 đồng chí bí thư được bầu trực tiếp có số phiếu trúng cử đạt trên 90%. 22 đồng chí trúng cử BTV, trong đó, tham gia lần đầu 8 đồng chí (36,36%), nữ 3 đồng chí 13,63%), dân tộc thiểu số 4 đồng chí (18,18%), không là người địa phương 10 đồng chí; tuổi đời dưới 40 tuổi 1 đồng chí.

Đối với đại hội đại trà tại 18/21 đảng bộ: Đã bầu được 556 đồng chí cấp ủy viên (khuyết 24 đồng chí, trong đó Đảng bộ Quân sự có 2 đồng chí chờ cấp ủy chuẩn y do chưa chuẩn bị được nhân sự). Trong đó, tham gia lần đầu 180 đồng chí (32,4%), nữ 104 (18,7%), dân tộc thiểu số 118 (21,2%), không là người địa phương 161. Tuổi đời: dưới 35 tuổi 17 đồng chí; từ 35 đến dưới 40 tuổi 93 đồng chí. Các đại hội đã bầu đủ số lượng và bảo đảm đúng quy định với tỷ lệ số dư trung bình 11,9%. Có 169 đồng chí được bầu vào BTV (khuyết 9 đồng chí, Đảng bộ Quân sự có 1 đồng chí do chưa chuẩn bị được nhân sự), trong đó tham gia lần đầu 50 đồng chí (29,6%), nữ 24 đồng chí (14,2%), dân tộc thiểu số 33 đồng chí (19,5%), không là người địa phương 64 đồng chí. Tuổi đời: từ 35 đến dưới 40 tuổi 18 đồng chí; từ 40 đến 50 tuổi 102 đồng chí. Đã bầu được 17/18 đồng chí bí thư (Đảng bộ Quân sự không bầu Bí thư tại Đại hội), tỷ lệ số dư 0%, trong đó: tham gia lần đầu 4 đồng chí; nữ 1; không là người địa phương 10; dân tộc thiểu số 4; tuổi bình quân 49,3 tuổi; số phiếu trúng cử đạt trên 90%. Có 278 đại biểu được bầu dự đại hội cấp tỉnh, trong đó: chính thức 244; đại biểu dự khuyết 34, bảo đảm đúng quy định.

Hạn chế

Ở các đại hội, báo cáo kiểm điểm có nội dung trùng lắp với báo cáo chính trị, chưa đánh giá sâu về sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH. Tại đại hội, ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết chưa nhiều. Thảo luận tại đại hội cấp huyện vẫn còn tình trạng đọc tham luận được chuẩn bị trước, chủ yếu kể về thành tích của đơn vị, địa phương mình, chưa bám sát vào báo cáo chính trị của đảng bộ, chưa đi sâu vào phân tích những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua và thảo luận các chỉ tiêu, giải pháp nhiệm kỳ tới cũng như chưa đi sâu vào việc đề xuất, tìm ra những giải pháp cụ thể, thiết thực trong nhiệm kỳ mới. Việc thảo luận chương trình hành động còn mang tính hình thức, ít ý kiến tham gia. Còn có nhân sự dự kiến cơ cấu cấp ủy khóa mới nhưng không trúng cử (2 trường hợp là ở Đảng bộ huyện Phú Thiện và Đảng bộ huyện Chư Păh); kết quả bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên có nơi chưa đúng dự kiến (Đảng bộ huyện Đức Cơ 2 trường hợp, Đảng bộ huyện Đăk Pơ 1 trường hợp); có đơn vị chưa chuẩn bị đủ số lượng nhân sự, do đó bầu thiếu số lượng cấp ủy viên. Có 1 đơn vị tỷ lệ đổi mới cấp ủy không đạt yêu cầu (Đảng bộ huyện Phú Thiện 25,7%).

Một số kinh nghiệm

Một là, quán triệt sâu sắc, đầy đủ những quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, nhất là những điểm mới trong Chỉ thị, Hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong cán bộ, đảng viên; kịp thời cụ thể hóa các văn bản chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị.

Hai là, làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội, bảo đảm trang trí khánh tiết, nghi lễ đúng quy định gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Phát huy vai trò giám sát, phản biện và lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Ba là, đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong công tác chỉ đạo chuẩn bị và tiến hành đại hội, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và đảng bộ. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội phải chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nổi lên của địa phương, đơn vị…
Chúc An

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS