Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Huyện Hồng Dân (Bạc Liêu): Chuẩn bị chu đáo cho tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp
16:35' 3/5/2020

Đảng bộ huyện Hồng Dân hiện có 26 TCCSĐ (gồm 16 đảng bộ cơ sở, 10 chi bộ cơ sở) với 184 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (134 chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn; 50 chi bộ thuộc đảng bộ ngành huyện). Là đảng bộ huyện được Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bạc Liêu chọn là đơn vị chỉ đạo điểm của tỉnh về Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, BTV Huyện ủy Hồng Dân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội.


Đại biểu dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng huyện Hồng Dân năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đến thời điểm này, huyện Hồng Dân đã có 5/9 đảng bộ xã, thị trấn và 14/17 chi bộ, đảng bộ ngành trực thuộc Huyện ủy tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Các đảng bộ cơ sở còn lại của huyện tạm hoãn việc tổ chức đại hội để tập trung cho việc phòng, chống dịch COVID-19. Cấp ủy huyện và các đảng bộ cơ sở chưa tổ chức đại hội vẫn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các nội dung của đại hội, tập trung phê duyệt văn kiện bảo đảm chất lượng, chuẩn bị nhân sự chu đáo, đúng quy trình, quy định và bảo đảm tất cả các điều kiện, khi có chủ trương sẽ tiến hành tổ chức đại hội.

Là một trong 2 đơn vị đảng bộ xã được Huyện ủy Hồng Dân chọn tổ chức đại hội điểm của huyện, Đảng ủy xã Ninh Thạnh Lợi A đã tích cực chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Phan Thanh Sung, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Trên cơ sở chỉ đạo và kế hoạch của Huyện ủy, Đảng ủy xã nghiêm túc tổ chức các hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và huyện về đại hội đảng bộ cơ sở; thành lập tổ giúp việc phục vụ Đại hội, phân công cụ thể trách nhiệm của từng người. Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức lấy ý kiến đóng góp trong BTV, BCH Đảng bộ; gửi các chi bộ trực thuộc để lấy ý kiến đóng góp của đảng viên và báo cáo BTV Huyện ủy. Công tác nhân sự cấp ủy khóa mới cũng được Đảng ủy xã bàn bạc kỹ, bảo đảm số lượng, cơ cấu, các đồng chí được giới thiệu đều có trình độ năng lực, được tín nhiệm và có phẩm chất đạo đức tốt. Nhờ thực hiện tốt mọi mặt trong công tác chuẩn bị, qua đó góp phần cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công tốt đẹp.

Đồng chí Dương Thành Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trao quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân.

Để bảo đảm cho đại hội đảng bộ các cấp trong huyện được thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, Huyện ủy Hồng Dân đã thành lập các đoàn kiểm tra trực tiếp tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở về công tác chuẩn bị đại hội, nhất là tại các đảng bộ được chọn làm điểm. Bên cạnh đó, việc giám sát công tác chuẩn bị đại hội cũng được Huyện ủy Hồng Dân thực hiện thông qua chế độ báo cáo và qua việc phân công các ủy viên BTV Huyện ủy và BCH Đảng bộ huyện trực tiếp phụ trách chi bộ, đảng bộ cơ sở kịp thời nắm tình hình, báo cáo cho BTV Huyện ủy chỉ đạo xử lý.

Bên cạnh đó, các khâu chuẩn bị cho đại hội, nhất là công tác nhân sự được huyện chủ động chuẩn bị chu đáo. Qua từng năm đều thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch từ chi bộ trực thuộc Huyện ủy đến chi bộ, đảng bộ cơ sở và ở huyện. Năm 2019 đến nay, Hồng Dân đã thực hiện tốt công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020; 2020-2025; phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch BCH Đảng bộ huyện và chức danh cán bộ chủ chốt cấp huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Tổ chức bộ máy các cấp, các ngành tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động ổn định; công tác cán bộ được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình,
quy định. Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy Hồng Dân đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung về công tác tổ chức - cán bộ theo quy định.

Trong đó, chỉ đạo tiến hành rà soát, tổng hợp, báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử là cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện cho BTV Huyện ủy và BTV Tỉnh ủy; đồng thời, theo dõi, đôn đốc các ngành, đoàn thể huyện và đảng ủy các xã, thị trấn báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đến nay, việc rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cấp ủy đương nhiệm và cán bộ dự nguồn bảo đảm theo Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện, đồng chí Phan Thanh Duy, Bí thư Huyện ủy Hồng Dân cho biết: Huyện ủy đã thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội; ở cấp cơ sở, các tổ chức đảng đã nghiêm túc trong việc xây dựng báo cáo chính trị và đều trình BTV Huyện ủy xin ý kiến đóng góp. Đồng thời đã tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn cấp ủy, các chức danh bí thư, phó bí thư và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với chuẩn bị công tác nhân sự đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Các chi, đảng bộ cơ sở đơn vị, cơ quan huyện cũng đã triển khai củng cố, kiện toàn các chức danh bí thư, phó bí thư và cấp ủy viên ở chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội nhiệm kỳ tới. Để bảo đảm việc đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội BTV Huyện ủy đã giao UBND huyện tổng hợp, hoàn chỉnh nội dung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền số gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng dự thảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới; đồng thời hỗ trợ cho các đảng bộ xã, thị trấn đánh giá, xây dựng chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội để hình thành báo cáo chính trị đại hội cấp mình, bảo đảm sát thực tế, khả thi, hiệu quả và quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, Huyện ủy Hồng Dân đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội. Đến nay, dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Tiểu ban văn kiện đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp và chỉnh sửa nội dung và hình thức; xin ý kiến đóng góp tại đại hội đảng bộ cơ sở và đảng viên; ý kiến đóng góp của BTV Tỉnh ủy để hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội.

Có thể thấy, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp ở huyện Hồng Dân đã và đang thực hiện nghiêm túc và sát thực với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức. Thông qua công tác chuẩn bị và hướng đến việc sẵn sàng tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp cũng là dịp để Đảng bộ huyện Hồng Dân tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.
Bài và ảnh: Xuân Thưởng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS