Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Hậu Giang tích cực triển khai thực hiện đại hội đảng bộ các cấp
22:3' 28/3/2020

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hậu Giang đã triển khai tích cực, ban hành kế hoạch để cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức đại hội đến các cấp ủy đảng trực thuộc nhằm bảo đảm việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp diễn ra đúng tiến độ, quy định.
Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Phụng Hiệp (cũ) đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã Ngã Bảy nhiệm kỳ mới.


Chủ động, tích cực trong triển khai

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương, BTV Tỉnh ủy Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 7-11-2019 về chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung liên quan tới đại hội. BTV Tỉnh ủy cũng đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/TU về thực hiện một số nội dung Kế hoạch số 153-KH/TU về chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Về xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, các huyện, thị, thành và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt sâu rộng đến từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Tỉnh ủy đã thành lập 4 tiểu ban: Văn kiện, Nhân sự, Kinh tế - xã hội, Tổ chức phục vụ và tuyên truyền. BTV Tỉnh ủy ban hành 6 quyết định thành lập Tổ giúp việc của các tiểu ban, họp, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch thực hiện theo lộ trình đề ra. BTV Tỉnh ủy phân công các thành viên trong BTV Tỉnh ủy phụ trách địa bàn chỉ đạo toàn diện về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp trên địa bàn được phân công phụ trách; chỉ đạo Tổ giúp việc của BTV Tỉnh ủy trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn đối với các đảng bộ.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp được kịp thời; chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Nhìn chung, tình hình tư tưởng cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp được các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo quyết liệt, ban hành kế hoạch, mở đợt tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp lập thành tích chào mừng đại hội, điển hình là những tấm gương tiêu biểu của tập thể, cá nhân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa XI, XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những giá trị của quê hương, con người Hậu Giang “Đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động…”.

BTV Tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ thị trấn Nàng Mau (huyện Vị Thủy), Đảng bộ Sở Xây dựng (thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh) làm điểm tổ chức đại hội cấp cơ sở; chọn Đảng bộ TP. Ngã Bảy, Đảng bộ thị xã Long Mỹ làm điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư; Đảng bộ Công an tỉnh làm điểm đại hội cấp huyện. Đồng thời, giao BTV các huyện, thị, thành ủy chọn từ 2 đến 3 đảng bộ xã, phường, thị trấn đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; giao các đảng bộ, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chọn từ 1 đến 2 đảng bộ cơ sở làm điểm tổ chức đại hội để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.    

Về chuẩn bị văn kiện đại hội và thảo luận các dự thảo văn kiện

Tỉnh ủy Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng văn kiện đại hội đảng cho các cấp ủy và văn phòng cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đối với Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng và hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy vào tháng 12-2019. Tiểu ban Văn kiện đã tổ chức 5 cuộc họp để triển khai việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đến nay, dự thảo Văn kiện đã được thông qua BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy (lần 2), đồng thời, đã tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, BTV các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy… Riêng đối với nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, Tiểu ban Kinh tế - xã hội đã tổ chức 4 cuộc họp, 2 cuộc hội thảo, đồng thời, gửi lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã, các sở, ban, ngành và địa phương làm cơ sở quan trọng để hoàn chỉnh dự thảo Văn kiện.

Về chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy

Đối với nhân sự cấp ủy tỉnh, sau khi thành lập Tiểu ban Nhân sự, Tổ giúp việc Tiểu ban đi vào hoạt động, Tiểu ban Nhân sự đã ban hành Kế hoạch xác định các nội dung công việc theo tiến độ yêu cầu; tham mưu BTV Tỉnh ủy rà soát quy hoạch cán bộ để chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng số cán bộ được quy hoạch là 108 đồng chí; nữ 14/108 đồng chí (12,96%), trong đó 9 đồng chí tái cử; trẻ 8/108 đồng chí (7,4%), trong đó, 2 đồng chí tái cử.

Tiểu ban Nhân sự đã thông qua Đề án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời, dự kiến số lượng, cơ cấu BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy khóa XIV. Theo đó, BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đổi mới 28/52 đồng chí, đạt 53,84%; tỷ lệ nữ 9 đồng chí, đạt 18%; trẻ 5 đồng chí, đạt 10%; người dân tộc thiểu số 1 đồng chí, đạt 2%. Đối với nhân sự cấp ủy cấp huyện và cấp cơ sở: BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, đồng thời, thực hiện đầy đủ quy trình cán bộ 5 bước theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Dự kiến tổng số ủy viên BCH đảng bộ cấp huyện đủ điều kiện về tuổi tái cử là 342 đồng chí (72,15%); ứng cử mới là 132 đồng chí (27,85%). Tổng số ủy viên BCH đảng bộ, chi bộ cơ sở đủ điều kiện về tuổi tái cử là 2.056 đồng chí (69,7%); ứng cử mới là 894 đồng chí (30,3%).

Công tác bầu cử cấp ủy: Đến nay, 15/511 đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tổ chức đại hội. Kết quả bầu cử như sau: Tổng số ủy viên BCH đảng bộ là 139 đồng chí, trong đó, có 25 nữ (18%); trẻ tuổi 26 đồng chí (18,7%); số tái cử 107 đồng chí (77%); số mới ứng cử 32 đồng chí (23%). Tổng số ủy viên BTV; là 43 đồng chí, trong đó, có 4 nữ (9,3%), trẻ tuổi 3 đồng chí (7%); tái cử 32 đồng chí (74%); mới ứng cử 11 đồng chí (26%).

Việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội

Đối với những đồng chí cấp tỉnh, cấp huyện không tái cử nhưng còn thời gian công tác từ 24 đến dưới 30 tháng, nếu còn đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe và có nguyện vọng công tác thì xem xét, bố trí công việc phù hợp (trừ các đồng chí có nguyện vọng nghỉ hưu sớm). Những đồng chí còn dưới 24 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, nếu địa phương, cơ quan, đơn vị có khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí công việc phù hợp thì cơ bản giữ nguyên chế độ và làm tốt công tác tư tưởng, động viên nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Những đồng chí có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì giải quyết chế độ, chính sách kịp thời theo quy định của Chính phủ.

Đối với cán bộ cấp xã hoạt động theo nhiệm kỳ được hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước, hết nhiệm kỳ không được bầu vào chức danh mới, nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì được bố trí công tác khác theo quy định, nếu không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì được nghỉ công tác, hưởng chế độ trợ cấp một lần và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các đồng chí đến tuổi nghỉ hưu sau đại hội còn tuổi công tác nhưng không tham gia cấp ủy thì cho thôi đảm nhiệm chức danh lãnh đạo HĐND, UBND và các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước ngay sau đại hội hoặc vào phiên họp thường kỳ gần nhất của HĐND sau đại hội. Riêng đối với nhân sự HĐND, nếu nhân sự được chuẩn bị thay thế chưa là đại biểu HĐND thì để đồng chí đương nhiệm tiếp tục giữ chức vụ đến hết nhiệm kỳ 2016-2021.

Kinh nghiệm bước đầu

Từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, BTV Tỉnh ủy Hậu Giang rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng phải quan tâm lãnh đạo, giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị; chủ động giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc trong nhân dân; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát trước, trong đại hội.

Hai là, việc chuẩn bị văn kiện và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện phải được thực hiện chu đáo, nội dung báo cáo chính trị phải sát hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ.

Ba là, công tác nhân sự phải được lãnh đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục; công tâm, khách quan, dân chủ trong lựa chọn cán bộ, chú ý người có trình độ, uy tín và năng lực được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm, nhất là các chức danh chủ chốt của cấp ủy. Phương án nhân sự cấp ủy khóa mới phải theo quy hoạch, bảo đảm về tiêu chuẩn, cơ cấu cán bộ nữ, trẻ; kiên quyết không cơ cấu vào cấp ủy những cán bộ trình độ, năng lực, uy tín thấp.

Bốn là,
chuẩn bị tốt chương trình và văn bản hóa các nội dung đại hội; chọn cán bộ có trình độ, am hiểu các quy định của Đảng để giới thiệu đại hội bầu các cơ quan điều hành, giúp việc đại hội; nhạy bén giải quyết những vấn đề phát sinh theo đúng quy chế, quy định và hướng dẫn của cấp trên.
Chúc An

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS