Tin xây dựng đảng
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai hoàn thành việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần hai
6:5' 26/5/2011Thực hiện Quyết định số 139-QĐ/BTCTW ngày 8-3-2011; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Công văn số 105-CV/BTCTU ngày 22-3-2011 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần hai, Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai đã hoàn thành công tác kiểm tra kỹ thuật lần hai cho 2.289 thẻ đảng viên. Trong đó, 2.203 thẻ đủ điều kiện được đóng dấu, 86 thẻ hỏng, thẻ mất phải làm lại. Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cũng đã làm thủ tục cấp thẻ mới cho 81 đảng viên chính thức đợt 19-5.

Kết quả kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần hai cho thấy, đa số đảng viên đều có ý thức sử dụng, bảo quản giữ gìn thẻ đảng viên. Tuy nhiên, vẫn còn một số đảng viên chưa hiểu hết mục đích, yêu cầu của việc sử dụng, bảo quản thẻ nên tỷ lệ thẻ bị mất, hỏng, hoen ố còn nhiều.  

Đợt kiểm tra này là một việc làm cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức của đảng viên trong bảo quản, sử dụng tốt thẻ đảng viên cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phấn đấu của mỗi đảng viên.  

Nguyễn Thị HuyềnBan Tổ chức Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh Lào Cai
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS