Tin xây dựng đảng
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ ở Lào Cai
8:45' 4/5/2011
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tỉnh Lào Cai đạt được một số kết quả tích cực, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác nắm tình hình chính trị nội bộ được thực hiện thường xuyên, kịp thời tham mưu giúp cấp uỷ giải quyết một số vấn đề phát sinh trên địa bàn ngay từ cơ sở; việc thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ cho phát triển đảng viên; công tác cán bộ được thực hiện thường xuyên, giải quyết đúng các quy định, chính sách của Đảng; quản lý cán bộ đảng viên ra nước ngoài đảm bảo chặt chẽ; công tác hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ đi vào nền nếp...


Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới phía Bắc của Tổ quốc, gồm 25 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 64,09%; có 203,5km đường biên giới giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia và nhiều lối mở thuận lợi cho việc xuất, nhập cảnh và qua lại biên giới. Lào Cai có 8 huyện, 1 thành phố, 164 xã, phường, thị trấn, trong đó có 26 xã, phường biên giới. Bên cạnh những thuận lợi cho sự phát triển kinh tế-xã hội, đã nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp trong công tác quản lý đường biên như: xâm canh, xâm cư, xuất cảnh, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, buôn bán phụ nữ, trẻ em; một số cán bộ, đảng viên ở các xã vùng cao, giáp biên có mối quan hệ thân tộc, dân tộc với bên kia biên giới… Những yếu tố trên có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ.
Năm 2010, tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, an ninh-quốc phòng được tăng cường, biên giới quốc gia được giữ vững, trật tự-an toàn xã hội được đảm bảo, quan hệ đối ngoại được mở rộng. Tuy nhiên, vẫn còn xẩy ra một số vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ như: tình trạng vi phạm Hiệp định quản lý biên giới; tình trạng phụ nữ bỏ đi Trung Quốc lấy chồng hoặc bị lừa bán qua biên giới; hoạt động móc nối, mua chuộc, thu thập tin tức tình báo, mang tài liệu qua biên giới còn diễn biến phức tạp. Lợi dụng chính sách về dân tộc, tôn giáo và những khó khăn về kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động phá hoại nhiều mặt nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền, phát triển tôn giáo trái phép và kích động di cư tự do...
Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã chú trọng giải quyết tốt các vấn đề về lịch sử chính trị, về chính trị hiện nay, chủ động đấu tranh, phòng ngừa những ảnh hưởng tiêu cực từ bên ngoài nhằm làm chuyển hoá nội bộ, tăng cường ý thức cảnh giác trước những âm mưu phá hoại nội bộ ta của các thế lực thù địch. Để phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp uỷ triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 4-8-2009 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 33-HD/BTCTW này 25-9-2009 của Ban Tổ chức Trung ương; phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng và ban hành Kế hoạch số 66-KH/TU để triển khai thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị; xây dựng Hướng dẫn số 10-HD/TU về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ cấp tỉnh, huyện, thành phố; Hướng dẫn số 11-HD/TU về công tác nhân sự cấp uỷ tại đại hội đảng bộ xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương, cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp đã tiến hành rà soát tiêu chuẩn chính trị nhân sự dự kiến tham gia cấp uỷ các cấp, qua rà soát đã kết luận một số trường hợp nghi có vấn đề lịch sử chính trị gia đình, đã kiến nghị hướng bố trí, sử dụng phù hợp; tập trung nắm tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, từ đó xử lý kịp thời một số vấn đề trước đại hội ở một số đảng bộ trực thuộc tỉnh...
Các hoạt động nghiệp vụ bảo vệ chính trị nội bộ đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng. Công tác quản lý, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, công tác tuyển sinh, tuyển dụng, kết nạp đảng viên mới đã được chú trọng xem xét đến tiêu chuẩn chính trị, những vấn đề chưa rõ về cán bộ, đảng viên hoặc các đơn, thư kiến nghị đều được xác minh, kết luận, không để tồn đọng kéo dài.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ, đã giải tỏa được tâm lý tự ti, hoài nghi của cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị,. Các trường hợp bị xem xét, xử lý đều thấy thỏa đáng, giữ được ổn định nội bộ.
Công tác rà soát, nắm tình hình chính trị nội bộ luôn có đủ thông tin tin cậy, dự báo đúng tình hình để tham mưu cho cấp uỷ có chủ trương, giải pháp đấu tranh ngăn chặn âm mưu phá hoại nội bộ. Công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị được tiến hành thường xuyên, đảm bảo về tiến độ thời gian và có chất lượng. Qua thẩm tra, thẩm định, cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ đã đề xuất với cấp uỷ các cấp không cơ cấu vào cấp uỷ, không bố trí vào cơ quan, bộ phận trọng yếu đối với những trường hợp vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo Quy định 57 của Bộ Chính trị.
Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tiến hành thận trọng. Hầu hết những đề xuất, kiến nghị của cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ các cấp về thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị, giải quyết khiếu nại, tố cáo về chính trị đều được cấp uỷ chấp thuận và đánh giá cao. Bên cạnh việc bảo vệ, giữ gìn sự trong sạch nội bộ Đảng và hệ thống chính trị, công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã thể hiện sự công minh, chính xác, thận trọng đối với sinh mệnh chính trị của cán bộ, đảng viên.
Thực hiện Quyết định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư, ngày 16-4-2008 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai đã ban hành Quyết định số 347-QĐ/TU ban hành Quy chế phối hợp và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh uỷ với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Đảng uỷ Công an tỉnh và Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng thời tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo, hướng dẫn 9/9 huyện, thành uỷ xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa ban tổ chức huyện, thành uỷ với các ngành liên quan. Qua triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nắm tình hình chính trị nội bộ, chống lại "âm mưu diễn biến hoà bình", đảm bảo trong sạch về chính trị trong các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương.
Công tác quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài  được thẩm định chặt chẽ về tiêu chuẩn chính trị, trong năm toàn tỉnh đã có 223 lượt cán bộ diện ban thường vụ tỉnh uỷ quản lý ra nước ngoài nghiên cứu, học tập, trao đổi công tác. Cán bộ, đảng viên khi ra nước ngoài đều chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, chưa có trường hợp nào vi phạm nguyên tắc, quy định về việc tiếp xúc với người nước ngoài, khi về nước đều thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định.
Công tác quản lý hồ sơ c
ó nhiều cố gắng. Xác định rõ hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ là căn cứ quan trọng để xem xét các vấn đề chính trị của cán bộ, đảng viên. Hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ liên tục được thu thập, bổ sung làm sống hồ sơ phục vụ công tác nghiên cứu, khai thác xử lý, đặc biệt đã tiến hành phục chế nhiều hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ đã được xử lý trước đây để phục vụ công tác nghiên cứu và sử dụng lâu dài.
Những kết quả trên đã góp phần vào thành công chung của ngành Tổ chức xây dựng Đảng nói chung, bảo vệ chính trị nội bộ tỉnh Lào Cai nói riêng.
Năm 2011, nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trong đó trọng tâm là thực hiện tốt Quy định 57-QĐ/TW ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW, ngày 24-10-2007 của Ban Tổ chức Trung ương. Thường xuyên nắm chắc tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn; làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và phát triển đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư, tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 347-QĐ/TU ngày 16-4-2008 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh uỷ với các cơ quan liên quan. Phối hợp thực hiện tốt việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp. Tham mưu giúp cấp uỷ kiện toàn về bộ máy, cán bộ và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tỉnh
sau đại hội.
Hoàng Văn Thắng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lào Cai

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS