Tin xây dựng đảng
Nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng đảng hai tháng cuối năm 2009
10:35' 6/11/2009


Tại cuộc họp cuối tháng 10-2009, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng đảng từ nay đến hết năm 2009. Theo đó, trong hai tháng cuối năm 2009, Ban Tổ chức Trung ương và ban tổ chức cấp ủy các cấp cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:
Tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng. 
Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp gợi ý kiểm điểm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và báo cáo tổng hợp công tác cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp quản lý năm 2009. 
Hướng dẫn kiểm điểm cấp ủy viên cuối nhiệm kỳ gắn với kiểm điểm cuối năm và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2009.
Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2009, triển khai nhiệm vụ công tác 2010. 
Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng (bình xét thi đua, xây dựng báo cáo thi đua,...),
báo cáo cơ quan có thẩm quyền. 
Tiếp tục triển khai c
ác nội dung theo Kế hoạch kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng...

PV
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS