Tin xây dựng đảng
Tạp chí Quốc phòng toàn dân kỷ niệm 60 năm ra số đầu tiên
14:19' 18/4/2008


Sáng 18-4-2008, Tạp chí Quốc phòng toàn dân (QPTD) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ra số đầu tiên (4-1948 - 4-2008). Tới dự có đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư BCHTƯ Đảng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đông đảo đại biểu các cơ quan bộ, ngành ở Trung ương, địa phương, đại biểu một số cơ quan báo chí.

60 năm qua, từ số đầu tiên mang tên Quân sự Tập san đến Quân chính Tập san (10-1948), Tạp chí Quân đội nhân dân (6-1957), Tạp chí QPTD (1-1988), Tạp chí đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu vươn lên, đạt nhiều thành tích và trưởng thành cùng với sự phát triển của Quân đội nhân dân, của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Qua mỗi thời kỳ cách mạng, Tạp chí QPTD luôn xứng đáng là ngọn cờ lý luận quân sự, chính trị của Đảng trong quân đội; tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; góp phần định hướng chính trị-tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là trong quân đội; là người bạn tin cậy, thân thiết của bạn đọc trong toàn quân và toàn quốc. Tạp chí đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng và phát triển lý luận chiến tranh cách mạng của Đảng; nâng cao trình độ lý luận quân sự, chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp.

Về phương hướng tới, trong Diễn văn kỷ niệm, PGS.TS. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hồi, Tổng Biên tập Tạp chí QPTD nhấn mạnh: Trên cơ sở phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội, của Tạp chí, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Tạp chí QPTD tiếp tục tuyên truyền nâng cao trình độ lý luận quân sự, chính trị cho cán bộ, đảng viên; tích cực góp phần đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, chủ động và kiên quyết phê phán các quan điểm sai trái, luận điệu phản động nhằm gây “Tự diễn biến” trong Đảng, trong quân đội, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội; coi trọng phân tích và tổng kết những vấn đề mới do thực tiễn quân sự đặt ra cũng như từ lịch sử quân sự của dân tộc; giới thiệu kinh nghiệm xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng, các quan điểm về quân sự, quốc phòng của một số nước trên thế giới; khắc phục những khuyết điểm về trình độ lý luận; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên... từ đó không ngừng nâng cao chất lượng Tạp chí, đáp ứng ngày càng tốt hơn đòi hỏi của bạn đọc trong và ngoài quân đội.

Quang Hoan
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS