Tin xây dựng đảng
Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết TW 6 (lần 2) Khoá VII thúc dẩy xây dựng, chỉnh đốn Đảng
20:28' 14/3/2006


Trong các ngày 27 và 28-2-2006, Ban Chỉ đạo TW 6(2) tổ chức Hội nghị toàn quốc tập trung kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết TW 6 (lần 2) khóa VIII trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

5 năm qua, cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã kiên trì đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đã ban hành nhiều chủ trương, pháp luật, cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy cuộc đấu tranh này ngày càng đi vào chiều sâu. Đã coi trọng việc kiện toàn tổ chức, nâng cao trách nhiệm và chất lượng hoạt động của các ban tham mưu; chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường và nâng cao hơn hiệu quả, hiệu lực. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đã được cải tiến và không ngừng nâng cao chất lượng. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm chỉ đạo và có bước tiến quan trọng. Vai trò của xã hội, của cơ quan báo chí và sự giám sát của nhân dân đối với cuộc đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được nâng cao hơn và có những đóng góp thiết thực. Chống quan liêu, lãng phí được quan tâm hơn và bước đầu có một số chuyển biến tích cực. Xây dựng thể chế kinh tế, chính trị theo hướng dân chủ, công khai tiếp tục được đẩy mạnh; công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra được tăng cường; việc xét xử các vụ án và việc chấp hành kỷ luật trong Đảng nghiêm minh hơn, đã đưa ra truy tố, xét xử đúng người, đúng tội một số vụ án lớn; công tác cán bộ có đổi mới về nội dung và cách làm, việc luân chuyển cán bộ có tác dụng tích cực…

Những tiến bộ trên đã góp phần nhất định ngăn chặn và kiềm chế tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nuôi dưỡng quyết tâm và niềm tin của xã hội, nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, khẳng định những hướng nỗ lực trên đây của Đảng, Nhà nước trong cuộc đấu tranh chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là đúng và tạo nền tảng cho những bước tiếp theo.

Hội nghị đã thảo luận sâu về tình hình và nguyên nhân của những thiếu sót, khuyết điểm; thẳng thắn thấy rằng cuộc đấu tranh chưa tạo được những chuyển biến cơ bản, chưa chặn đứng và đẩy lùi được tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, nhất là những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, đảng viên cùng với tình hình quản lý nhà nước về kinh tế-xã hội lỏng lẻo làm cho nhân dân bất bình, lo lắng và làm giảm lòng tin đối với Đảng, Nhà nước, kìm hãm bước tiến của công cuộc đổi mới…

Từ xác định những nguyên nhân của tình hình và từ kinh nghiệm thực tiễn, Hội nghị đã thảo luận, xác định những giải pháp đồng bộ, thể hiện quyết tâm tích cực, kiên trì chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tha hóa, tiêu cực một cách có trọng tâm, trọng điểm trong những năm tới.

BẠCH KIM
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS