Sinh hoạt đảng
Giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong chi bộ
14:37' 15/2/2007


Trong quá trình vận dụng sáng tạo học thuyết Mác-Lênin về chính đảng kiểu mới của giai cấp công nhân vào xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nhằm làm cho Đảng thành một khối vững chắc về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu cao, thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là hạt nhân lãnh đạo dân tộc Việt Nam, đoàn kết phấn đấu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhờ có đoàn kết chặt chẽ một lòng, một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”(1). Trong Di chúc thiêng liêng Người còn căn dặn: “Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân tộc ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”(2).

Các tổ chức đảng cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Bác về đoàn kết trong Đảng, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình của mình, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với chi bộ cần tập trung làm tốt những vấn đề cơ bản dưới đây:

1. Đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, bồi dưỡng tình yêu thương đồng chí, tôn trọng lẫn nhau cho cán bộ, đảng viên.

Cần tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hoá các hình thức, biện pháp giáo dục để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tổ chức tốt việc học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Hết sức coi trọng việc giáo dục rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên mà nội dung cơ bản là học tập và vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh, tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng của Người vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin vào quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi gặp khó khăn gian khổ, tạm thời thất bại cũng không sợ sệt, lùi bước... khi gặp thuận lợi và thành công vẫn giữ vững tinh thần khiêm tốn, đoàn kết, không kèn cựa, công thần, kiêu ngạo; đấu tranh chống các biểu hiện lười học tập trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Đại hội X của Đảng đã chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, công chức diễn ra nghiêm trọng”(3). Chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ khiến người cán bộ, đảng viên thoái hoá, biến chất, lợi dụng chức, quyền mưu cầu lợi ích riêng, vun vén cho quyền lợi cá nhân, gia đình, vợ con, họ tộc hơn là chăm lo việc tập thể, việc cơ quan, việc dân, việc nước; thúc đẩy người ta chạy theo lối sống thực dụng, coi đồng tiền là trên hết, coi lợi ích cá nhân là tối thượng, coi nhẹ lợi ích cộng đồng, vô trách nhiệm trước vận mệnh của quốc gia, vô cảm trước những khó khăn, thiếu thốn của nhân dân, không quan tâm đến cuộc sống thường nhật của người dân, thiếu tình yêu thương giữa con người với con người, chà đạp một cách thô bạo lên mọi quan hệ đạo đức; tác phong làm việc quan liêu, xa dân, sách nhiễu dân, kéo bè, kéo cánh, tạo mọi điều kiện để cho cánh hẩu thoả sức lộng hành, bòn rút, đục khoét của công, ăn chặn tiền của dân... Tình trạng đó gây nhức nhối trong xã hội, phẫn nộ trong nhân dân, làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và nếu không được khắc phục một cách triệt để sẽ gây hậu quả khó lường đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Trước tình hình đó, Đại hội X của Đảng xác định phải “Đặc biệt quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, hết lòng vì dân, vì sự nghiệp cách mạng”(4). Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 3, khoá X ra Nghị quyết “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” đã thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng đối với tệ nạn này. Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chi bộ phải có trách nhiệm lãnh đạo mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nắm vững, thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực tham gia cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phòng, chống, đấu tranh một cách có hiệu quả với nạn tham nhũng, lãng phí.

Chi bộ cần giáo dục cho mọi cán bộ, đảng viên thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tình yêu thương đồng chí là cơ sở của sự đoàn kết, đồng thời là một chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng. Thực hiện lời dạy của Người, một mặt chi bộ phải thường xuyên chăm lo bồi dưỡng, xây dựng tình cảm gắn bó giữa những cán bộ, đảng viên với nhau, cán bộ, đảng viên với quần chúng; mặt khác, mỗi cán bộ, đảng viên cần phấn đấu, rèn luyện trau dồi tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, coi đó vừa là một chuẩn mực đạo đức cách mạng, vừa là một nhân tố cơ bản để xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt việc phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình.

Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư (khóa X) về đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy phải nắm chắc tình hình tư tưởng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được chi bộ phân công, kể cả đảng viên do cấp ủy cấp trên quản lý. Kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu và giúp đỡ, giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm tư cách đảng viên để chi bộ thực sự là nơi quản lý, giáo dục, đào tạo, rèn luyện và sàng lọc đội ngũ đảng viên.

Chi bộ phải tôn trọng quyền của đảng viên, nhất là quyền được thảo luận thẳng thắn các vấn đề về đường lối, chính sách của Đảng, quyền được phê bình, chất vấn trong phạm vi tổ chức của đảng viên ở mọi cấp. Đảng viên có quyền được thông tin, được quyền bảo lưu ý kiến của mình như Điều lệ Đảng đã quy định. Mọi đảng viên, cấp uỷ viên có quyền, trách nhiệm phát biểu ý kiến, thẳng thắn tranh luận góp phần làm sâu sắc và sáng tỏ các vấn đề thuộc đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, không định kiến, không thành kiến với những người có ý kiến bảo lưu, khi đã có nghị quyết phải chấp hành nghiêm túc không được tuyên truyền và hành động theo quan điểm riêng. Chống mọi biểu hiện độc đoán, gia trưởng, truy chụp, áp đặt ý kiến cá nhân, thành kiến, trù dập, kiêu căng, thiếu khiêm tốn, hoặc e dè nể nang, thiếu trung thực, không dám đấu tranh với những việc làm, quan điểm sai trái.

Chi bộ, chi uỷ và đảng viên phải quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, phương pháp tiến hành tự phê bình và phê bình theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ tự phê bình và phê bình từ trên xuống, trước hết trong cấp uỷ. Cán bộ chủ chốt phải gương mẫu tự phê bình và tiếp thu phê bình, xây dựng bầu không khí cởi mở, dân chủ, đoàn kết trong chi bộ và đơn vị. Tự phê bình và phê bình phải gắn với công tác kiểm tra và xử lý kỷ luật.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi uỷ, chi bộ đối với cán bộ, đảng viên, gắn công tác kiểm tra với xử lý kỷ luật. Khi tiến hành xử lý kỷ luật, phải thực hiện đúng phương châm: Công minh, chính xác, kịp thời, hiệu quả, lấy giáo dục, ngăn ngừa làm chính nhằm tăng cường sức chiến đấu, giữ vững sự thống nhất ý chí và hành động của chi bộ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

3. Chăm lo xây dựng chi uỷ trong sạch, vững mạnh.

Chi ủy giữ vai trò quy tụ trong đoàn kết chi bộ. Quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn kịp thời chi uỷ gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, có chất lượng tốt, cơ cấu hợp lý. Đội ngũ cán bộ chủ chốt phải là những người mẫu mực về đoàn kết, một lòng, một dạ hy sinh phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, góp phần bảo đảm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân thông qua những hoạt động cụ thể hằng ngày ở nơi công tác và nơi cư trú.

____

(1,2) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H,1996, tập 12, tr.510. Sđd, NXBCTQG, H,1996, tập 12, tr.510. (3) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXBCTQG, H,2006, tr.65. (4) Sđd, tr.286. 

Đại tá, TS. NGUYỄN VĂN CẦN
Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
Bài cùng chuyên mục
Mất gốc    (16/7/2007)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS