Sinh hoạt đảng
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
16:3' 9/9/2007


Sinh hoạt chi bộ là một trong những hình thức hoạt động, đồng thời là nguyên tắc tổ chức và biện pháp có liên quan mật thiết đến nhiệm vụ xây dựng, củng cố chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Từ nhận thức trên, trong những năm qua, nhìn chung các cấp uỷ, các ban tổ chức của cấp uỷ đã chú ý đến nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.  Nhiều chi uỷ thể hiện ý thức trách nhiệm, có chuyển biến tích cực. Đa số các chi bộ quy định ngày sinh hoạt định kỳ hằng tháng, nội dung sinh hoạt phong phú hơn, đảng viên về dự sinh hoạt đảm bảo số lượng. Nhiều đảng uỷ cơ sở định hướng một số nội dung sinh hoạt tháng cho các chi bộ trực thuộc. Nội dung lãnh đạo được chi bộ thảo luận. Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được đảng viên tham gia đầy đủ có ảnh hưởng trực tiếp đến quần chúng nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ, vẫn còn một số hạn chế. Đó là: Nội dung sinh hoạt chưa đổi mới, nặng về phổ biến, chưa có sinh hoạt chuyên đề. Trong chương trình sinh hoạt định kỳ thường là đọc một nội dung nào đó trong ấn phẩm thông tin công tác tư tưởng của ban tuyên giáo, hay trong tạp chí… và coi đây là sinh hoạt chính trị tư tưởng. Chi uỷ chưa chú ý đánh giá nhận thức, xem xét tình hình tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên. Phần báo cáo kết quả hoạt động trong tháng qua thường là liệt kê dàn trải những công việc đã làm, cả những việc không thuộc phạm vi chi bộ phải bàn. Công tác xây dựng chi bộ, lãnh đạo đoàn thể thường chỉ nêu chung chung. Chương trình công tác tháng sau thường đề ra công việc, ít nêu biện pháp thực hiện và phân công cụ thể. Sau báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước và chương trình công tác trong tháng, người chủ trì chưa nêu những vấn đề trọng tâm cần bàn. Đảng viên ít thảo luận nên có những vấn đề cần thảo luận sâu và phải được biểu quyết thì chưa làm được.

Thiếu sót trên có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân cơ bản là: Chi uỷ, đảng viên chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, mục đích yêu cầu, nội dung, tính chất của sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ nơi mình sinh hoạt.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, theo tôi nên thực hiện những biện pháp sau:

1. Chi uỷ, từng đảng viên phải nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu, nội dung, biện pháp và việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 57-HD/BTCTW ngày 16-3-2006 và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 25-5-2007 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, coi đây là một nội dung không thể thiếu trong chỉ đạo của chi uỷ, trong hoạt động của chi bộ và sự rèn luyện của đảng viên.

2. Cần hiểu sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐđội ngũ đảng viên. Đây là một nội dung quan trọng không thể tách rời trong mọi hoạt động của chi bộ, có tính nhân quả của một tổ chức đảng. Thực tiễn cho thấy sinh hoạt chi bộ có chất lượng thì hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cao, chất lượng đội ngũ đảng viên tốt. Bác Hồ đã dạy: “Muốn đảng viên tốt thì chi bộ phải thường xuyên giáo dục mỗi đồng chí”(1).

3. Trên cơ sở quán triệt chỉ thị và thấy rõ tầm quan trọng của chất lượng sinh hoạt chi bộ, các cấp uỷ, chi bộ, đảng viên cần đánh giá chính xác tình hình sinh hoạt chi bộ với thái độ khách quan về ưu, khuyết điểm và nguyên nhân. Đồng thời cần chỉ rõ những vấn đề cần thiết như: Nội dung sinh hoạt chi bộ như thế nào là phong phú đúng với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò lãnh đạo của chi bộ và đảm bảo ba tính chất (lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu). Phải đặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên sao cho đúng vị trí quan trọng, đồng thời cần đầu tư thời gian nhiều hơn cho nội dung xây dựng chi bộ và đoàn thể.

4. Chi uỷ, chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể, có tính khả thi cao, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy những ưu điểm. Xây dựng quy trình sinh hoạt chi bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ (như Hướng dẫn số 05 của Ban Tổ chức Trung ương). Đồng thời chi uỷ phải thống nhất nội dung sinh hoạt, thông báo trước cho đảng viên trước khi họp. Nội dung sinh hoạt bám chắc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ.

5. Tích cực thực hiện công tác bồi dưỡng đội ngũ chi uỷ viên. Đặc biệt, đồng chí bí thư chi bộ phải hiểu và thực hiện tốt công tác xây dựng đảng. Những hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ do nhiều nguyên nhân. Nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản là đồng chí bí thư chi bộ chưa hiểu sâu sắc và nắm vững những điều trong Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, cơ quan tham mưu của cấp uỷ các cấp… Mặt khác, cấp uỷ, các ban tham mưu của cấp uỷ cấp trên không chỉ thông hiểu công tác xây dựng đảng, mà còn phải tăng cường đi cơ sở để kiểm tra (có thể dự sinh hoạt chi bộ), trực tiếp nắm bắt thực tế. Trên cơ sở đó có những giải pháp tích cực cho công tác xây dựng đảng mà trong đó có nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện đồng bộ những biện pháp trên, chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ được nâng lên. Đây là một giải pháp góp phần làm cho Đảng ta vững mạnh.

____

(1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2000, tập 12, tr.80.

HOÀNG VĂN UYỂN
Bài cùng chuyên mục
Mất gốc    (16/7/2007)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS