Sinh hoạt đảng
Cần sửa mức đóng đảng phí
14:46' 16/7/2007


Hiện nay đảng viên (ĐV) vẫn đóng đảng phí hằng tháng theo Quy định về chế độ đóng đảng phí (ban hành theo Quyết định số 9-QĐ/TW ngày 24-9-2001 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 724-HD/TCQT của Ban Tài chính Quản trị Trung ương ngày 12-10-2001). Trong đó, ĐV ở trong nước là cán bộ, công chức hưởng lương (gồm cả đương chức và hưu trí) đóng 1% tổng tiền lương; ĐV không hưởng lương gồm những ĐV lao động sản xuất thuộc các ngành nghề nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp… và các ĐV có hoàn cảnh kinh tế khó khăn ở các vùng, miền khác nhau đóng đảng phí theo ba mức 1.000, 1.500 và 3.000 đồng; ĐV là chủ doanh nghiệp tư nhân, trang trại, kinh doanh thương mại-dịch vụ… đóng 10.000 đồng. Quy định này là sự kế thừa những quy định trước đó và có sự điều chỉnh, nhất là với mức đóng đảng phí của ĐV không hưởng lương. Số tiền đóng đảng phí tuy không nhiều đối với thu nhập của mỗi ĐV và nguồn thu từ đảng phí là rất nhỏ so với yêu cầu chi của Đảng, nhưng việc đóng đảng phí hằng tháng có ý nghĩa nhắc nhở trách nhiệm, đề cao ý thức đảng của mỗi ĐV.

Hiện nay, nhiều ĐV cho quy định mức đóng đảng phí như trên không còn phù hợp. Thứ nhất, không phản ánh đúng sự biến đổi về thu nhập và mức sống hiện nay của ĐV. Thứ hai, không công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Đảng giữa các đảng viên có mức thu nhập khác nhau. Có một thực tế là, lực lượng ĐV không hưởng lương nhà nước ngày càng đông, trong đó nhiều ĐV làm kinh tế tư nhân, sản xuất tiểu thủ công nghiệp… có thu nhập khá cao. Trong các chi bộ khu dân cư thì bộ phận ĐV không hưởng lương lại là những người có thu nhập cao, có thể đóng góp nhiều hơn cho nguồn tài chính của Đảng.

Chúng tôi đề nghị Trung ương xem xét sửa đổi quy định đóng đảng phí hiện nay, trước hết là mức đóng 1.000đ/tháng của bộ phận ĐV không hưởng lương cho phù hợp với thực tế. Nên quy định mức đóng đảng phí của những đảng viên này bằng 1% mức thu nhập bình quân đầu người trong gia đình thì công bằng hơn.

HỒ HƯƠNG
Bài cùng chuyên mục
Một số    (31/5/2007)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS