Trả lời bạn đọc số 12-2013 ( 02/12/2013)

Tặng Huy hiệu Đảng

Hỏi: Tôi được kết nạp vào Đảng lần đầu ngày 25-2-1956, chính thức ngày 30-3-1957. Tôi bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng tháng 5-1978 và được kết nạp lại ngày 2-10-1979, chính thức ngày 2-10-1980. Tôi đã được tặng Huy hiệu Đảng 50 năm, tháng 10-2009.

Nếu tính tuổi đảng theo quy định của Điều lệ Đảng khóa XI (đảng viên được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp trừ thời gian không tham gia sinh hoạt đảng) thì đến tháng 9-2012 tôi đã đủ điều kiện tặng Huy hiệu 55 tuổi đảng. Nhưng Ban Tổ chức Quận ủy quận 1, TP. Hồ Chí Minh không chấp nhận cách tính của tôi và cho rằng đến tháng 9-2013 tôi mới đủ 55 tuổi đảng. Vậy tính như thế nào là đúng?

Nguyễn Chí Phúc

Chung cư Chu Văn An, P. 26, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Trả lời: Điểm 4, Điều 5 Điều lệ Đảng khóa XI quy định: “Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp”.

Đối với đảng viên được kết nạp lại vào Đảng, tại điểm 11(11.2.b) Quy định số 45-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương nêu rõ cách tính tuổi đảng như sau: “Đảng viên kết nạp lại được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên được kết nạp lại được tính từ ngày ghi trong quyết định của đảng viên đó được kết nạp lần đầu trừ thời gian không tham gia sinh hoạt đảng (trường hợp đặc biệt do Ban Bí thư quyết định)”.

Căn cứ vào những quy định trên, đồng chí được kết nạp vào Đảng lần đầu ngày 25-2-1956, chính thức 30-3-1957. Đồng chí bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng tháng 5-1978 và được kết nạp lại vào Đảng tháng 10-1979 và theo đồng chí tính (theo quy định của Điều lệ Đảng khóa XI) thì đến tháng 9-2012 đồng chí đã có 56 năm 7 tháng tuổi đảng. Nếu trừ đi 17 tháng không tham gia sinh hoạt đảng (thời gian bị khai trừ khỏi Đảng) thì đồng chí có 55 năm 2 tháng tuổi đảng. Như vậy, theo đồng chí đáng lẽ đồng chí phải được tặng Huy hiệu Đảng 55 năm vào dịp tháng 9-2012 là đúng.

Tính thời gian dự bị

Hỏi: Từ ngày cấp ủy có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên đến khi chi bộ tổ chức lễ kết nạp thường có xê dịch một khoảng thời gian. Vậy ngày bắt đầu tính thời gian dự bị của đảng viên lấy ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định kết nạp hay lấy ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp? Chẳng hạn, đảng viên A được cấp ủy có thẩm quyền ký quyết định kết nạp ngày 20-8-2013. Vậy có thể xem ngày này là ngày kết nạp và đến 20-8-2014 là ngày xét chuyển chính thức của đảng viên A được không, hay phải lấy ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp?

                                    minhdh205@...

Trả lời: Về vấn đề này, tại điểm 1, Điều 5, Điều lệ Đảng khóa XI đã quy định: “Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp”.

Điểm 5(5.3a), Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 5-1-2012 của Ban Bí thư cũng nêu: “Tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên, nếu không có quyết định kết nạp hoặc không còn lưu giữ được quyết định kết nạp thì lấy ngày vào Đảng ghi trong thẻ đảng viên (trường hợp người đã ra khỏi Đảng mà trước đó đã được xác nhận tuổi đảng thì không được tính lại tuổi đảng theo quy định này).

Với những quy định trên thì ngày ghi trong quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy có thẩm quyền là ngày bắt đầu được tính tuổi đảng của đảng viên khi đã được công nhận chính thức. Còn bắt đầu tính thời gian dự bị của đảng viên phải lấy ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Như vậy, trường hợp nêu trên không thể lấy ngày 20-8-2013 (ngày cấp ủy có thẩm quyền ký quyết định kết nạp) là ngày bắt đầu tính thời gian dự bị của đảng viên A mà phải lấy ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp cho đảng viên đó để tính.

Ngày vào Đảng của đảng viên

Hỏi: 1) Hiện nay ở cơ sở đảng có nhận thức và hướng dẫn khác nhau về cách ghi ngày vào Đảng trong hồ sơ, lý lịch đảng viên. Có nơi hướng dẫn lấy ngày cấp ủy có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên; có nơi lại hướng dẫn lấy ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp là ngày vào Đảng của đảng viên. Vậy ngày vào Đảng của đảng viên ghi như thế nào là đúng?

2) Về cách ghi ngày vào Đảng của đảng viên, ở huyện H.B chúng tôi có hai loại ý kiến khác nhau:

- Loại ý kiến thứ nhất: Ngày vào Đảng ghi trong lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên và thẻ đảng viên phải lấy ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp.

- Loại ý kiến thứ hai: Ngày vào Đảng ghi trong lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên và thẻ đảng viên phải là ngày cấp ủy có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên.

Vậy ý kiến nào là đúng?

                        thanhdanguy2012@...

                        hoaitienhai@...

Trả lời: 1) Điều lệ Đảng (khóa XI) tại Điều 5, điểm 1 quy định: “Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp”.

Cũng tại Điều này, điểm 4 đã quy định về thời gian tính tuổi đảng của đảng viên như sau: “Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp”.

Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 45-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương tại điểm 11(11.2a) đã quy định cụ thể về tính tuổi đảng là: “Đảng viên được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp trừ thời gian không tham gia sinh hoạt đảng.

Thời gian không tham gia sinh hoạt đảng là: Thời gian bị khai trừ (kể cả khai trừ có thời hạn theo quy định của Điều lệ Đảng khóa II), thời gian bị xóa tên, thời gian mất liên lạc với tổ chức đảng và thời gian gián đoạn do chuyển sinh hoạt đảng”.

Với những quy định nêu trên thì khi đảng viên đã được công nhận chính thức thì ngày cấp ủy có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên là ngày bắt đầu được tính tuổi đảng của đảng viên. Còn ngày vào Đảng của đảng viên là ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên vào Đảng.

Như vậy, trong hồ sơ, lý lịch đảng viên ngày vào Đảng ghi ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp là đúng.

2) Tương tự, huyện H.B có hai loại ý kiến khác nhau về ghi ngày vào Đảng của đảng viên. Với những quy định và phân tích như trên thì loại ý kiến thứ nhất là đúng. Nghĩa là, ngày vào Đảng ghi trong lý lịch đảng viên, phiếu đảng viên, thẻ đảng viên là ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên đó vào Đảng.

Giới thiệu người vào Đảng

Hỏi: Cơ quan tôi vừa có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ sở, vừa có tổ chức công đoàn cơ sở; chi bộ đang bồi dưỡng, giới thiệu một quần chúng ưu tú không còn trong độ tuổi thanh niên vào Đảng. Trường hợp này phải do hai đảng viên chính thức giới thiệu hay do một đảng viên chính thức và ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu?

            Nguyễn Trung Hiểu

            Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang

Trả lời: Về người giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng, điểm 1, Điều 4 Điều lệ Đảng quy định:

- Được hai đảng viên chính thức cùng công tác với người vào Đảng ít nhất một năm giới thiệu.

Nơi có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Theo những quy định trên thì ở những nơi vừa có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vừa có tổ chức công đoàn, người vào Đảng không còn trong độ tuổi thanh niên thì do hai đảng viên chính thức hoặc ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Nơi Kết nạp đảng viên

Hỏi: Để củng cố chi đoàn thanh niên ở khu dân cư, chi bộ chúng tôi đã vận động các em học sinh THPT là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, con em của khu dân cư tham gia sinh hoạt và làm cán bộ chi đoàn ở khu dân cư. Các em hoạt động khá tốt. Chi bộ chủ trương thông qua những hoạt động cụ thể đó bồi dưỡng, rèn luyện các em để tạo nguồn phát triển đảng viên ở khu dân cư. Nhưng chi bộ có hai loại ý kiến khác nhau:

- Loại ý kiến thứ nhất, có thể kết nạp các em vào Đảng ở chi bộ khu dân cư, vì những học sinh này là con, em ở khu dân cư, ngoài học tập tốt ở trường đã tích cực tham gia hoạt động, sinh hoạt đoàn, làm cán bộ chi đoàn ở khu dân cư.

- Loại ý kiến thứ hai, các em là học sinh của trường lại là đoàn viên đang sinh hoạt đoàn ở trường nên việc kết nạp các em vào Đảng thuộc trách nhiệm của tổ chức đảng nhà trường.

Vậy ý kiến nào đúng?

Nguyễn Nhân

Số 35 Phan Bội Châu, TP. Nam Định

Trả lời: Ba năm học THPT, các em học sinh do nhà trường quản lý cả về học tập, sinh hoạt và rèn luyện đạo đức; nếu là đoàn viên, tổ chức đoàn còn trực tiếp quản lý về sinh hoạt và hoạt động đoàn. Các em có nguyện vọng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì tổ chức đảng nhà trường trực tiếp giáo dục, bồi dưỡng các em về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; về động cơ vào Đảng. Các em đó phải đạt học sinh khá và giỏi trở lên; được xếp hạnh kiểm tốt. Cùng với đó, tổ chức đảng nhà trường còn phải thẩm tra, xem xét những vấn đề về lý lịch bản thân và gia đình các em thật rõ ràng, không vi phạm vào những điều cấm về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay. Do vậy, việc xem xét, kết nạp các em học sinh THPT phải do tổ chức đảng nhà trường thực hiện.

Chi bộ khu dân cư nơi các em sinh sống cần phối hợp với nhà trường thông qua sinh hoạt và hoạt động của các em ở địa phương góp phần giáo dục, bồi dưỡng các em về các mặt, nhất là động cơ vào Đảng, có nhận xét về đạo đức, lối sống, quan hệ xã hội, ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gửi về cấp ủy nhà trường, giúp cấp ủy đảng nhà trường có thêm căn cứ khi xem xét kết nạp các em vào Đảng.

Như vậy loại ý kiến thứ hai nêu trên là đúng.

***