Nhịp cầu bạn đọc
TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG
10:9' 19/4/2007


Hỏi: Theo Quy định số 23 của Bộ Chính trị (khóa X), những đảng viên có đủ 30 năm đến dưới 40 năm tuổi đảng cũng được xét tặng Huy hiệu Đảng 30 năm. Trung ương đã có quy định và hướng dẫn cụ thể nào về việc xét tặng Huy hiệu Đảng cho những đảng viên có tuổi đảng nêu trên ?

ĐOÀN THỊ MIẾN (TP. Ninh Bình)

và một số bạn đọc ở TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lòi: Thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị về thi hành Điều lệ Đảng và kết luận của Ban Bí thư Trung ương trong Thông báo số 63-TB/TW ngày 9-3-2007 về việc xét tặng Huy hiệu Đảng 30 năm cho đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương đã có Công văn số 1496-CV/BTCTW, ngày 12-3-2007 hướng dẫn việc thực hiện:

1- Từ ngày 19-5-2007 trở đi, đảng viên được xét tặng hoặc truy tặng Huy hiệu Đảng 30 năm như sau:

- Đảng viên có đủ 30 năm đến dưới 40 năm tuổi Đảng (tính tròn theo tháng) được xét tặng Huy hiệu Đảng 30 năm (đảng viên đã được tặng Huy hiệu Đảng 40, 50, 60, 70 năm không thuộc diện được tặng Huy hiệu Đảng 30 năm).

- Đảng viên đã hy sinh, từ trần mà lúc còn sống đã có đủ 30 năm đến dưới 40 năm tuổi Đảng, thì được truy tặng Huy hiệu Đảng 30 năm (đảng viên đã hy sinh, từ trần đã được tặng Huy hiệu Đảng 40 năm, 50 năm, 60 năm không thuộc diện truy tặng Huy hiệu Đảng 30 năm).

- Để phù hợp với khả năng và điều kiện làm thủ tục xét tặng Huy hiệu Đảng của các đảng bộ, việc xét tặng hoặc truy tặng Huy hiệu Đảng 30 năm được thực hiện trước đối với đảng viên có tuổi đảng cao hơn, sau đó đến các đảng viên có tuổi đảng thấp hơn.

   2- Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế để lập kế hoạch xét tặng hoặc truy tặng Huy hiệu Đảng 30 năm của đảng bộ, báo cáo ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo thực hiện. Tổng hợp số lượng Huy hiệu Đảng cần cấp và số lượng Giấy chứng nhận Huy hiệu Đảng 30 năm gửi về Ban Tổ chức Trung ương trước ngày 31-3-2007 để Ban Tổ chức Trung ương cấp Huy hiệu Đảng vào cuối tháng 4-2007.

Bài cùng chuyên mục
Thu đảng phí    (7/5/2007)
Về đại hội đảng    (31/5/2007)
Thẩm tra lý lịch    (15/2/2007)
Lập đảng bộ cơ sở    (15/2/2007)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS