Nhịp cầu bạn đọc
SINH HOẠT ĐẢNG BỘ CƠ SỞ
10:19' 31/5/2007


Hỏi: Nội dung sinh hoạt thường lệ của đảng bộ cơ sở theo quy định tại điểm 6, Điều 22, Điều lệ Đảng bao gồm những nội dung gì; có phải bầu chủ tọa và bầu thư ký hội nghị không? Có biểu quyết thành nghị quyết của đảng bộ không? Những đảng bộ có quá đông đảng viên có thể sinh hoạt chi bộ trước và cử đại biểu đi dự hội nghị sinh hoạt thường lệ được không?

 NGUYỄN ĐỨC

 Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Trả lời: 1. Theo quy định tại điểm 30, Điều 22, Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị quy định về sinh hoạt định kỳ của đảng bộ cơ sở: “Đảng bộ cơ sở họp thường lệ mỗi năm 2 lần vào dịp đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác cuối năm, họp bất thường khi cần”. Nội dung sinh hoạt định kỳ của đảng bộ cơ sở bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động của đảng bộ, của đảng ủy trong thời gian qua, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; phổ biến thông tin thời sự, chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng và Nhà nước; thông báo kết quả kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của đảng ủy đối với các chi bộ, đảng viên; giải đáp ý kiến phê bình, chất vấn của đảng viên và chi bộ.

2. Là sinh hoạt định kỳ của đảng bộ cơ sở nên trong hội nghị không bầu chủ tọa, bầu thư ký, đồng chí bí thư (hoặc phó bí thư) trực tiếp chủ trì điều hành và cử thư ký ghi biên bản buổi sinh hoạt. Trong các cuộc sinh hoạt định kỳ, tùy tình hình cụ thể, đảng bộ có thể biểu quyết thành nghị quyết về một vấn đề quan trọng hoặc nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất cần có sự tập trung chỉ đạo của đảng bộ.

3. Đây là sinh hoạt thường lệ của đảng bộ cơ sở, không phải là đại hội đảng bộ. Vì vậy, tất cả đảng viên trong đảng bộ (trừ những đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt) đều phải đi sinh hoạt, không thể áp dụng hình thức chi bộ cử đại biểu đi dự. Tuy vậy, để tạo thuận lợi cho sinh hoạt các đảng bộ cơ sở, tại điểm 30, Điều 22, Quy định cụ thể thi hành Điều lệ Đảng số 23-QĐ/TW ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị cho phép: “Đối với đảng bộ cơ sở có đông đảng viên, hoạt động phân tán, địa bàn rộng cấp ủy cơ sở căn cứ vào tình hình cụ thể để tổ chức sinh hoạt theo cụm, phân công cấp ủy viên phụ trách, bảo đảm nội dung sinh hoạt của đảng bộ”.

 

Bài cùng chuyên mục
Về thu đảng phí    (16/7/2007)
Về đại hội    (9/8/2007)
Về đại hội đảng    (31/5/2007)
Thu đảng phí    (7/5/2007)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS