Nhịp cầu bạn đọc
Công tác đảng viên
17:58' 3/12/2007


1. Việc biểu quyết kết nạp đảng viên ở chi bộ tôi có hai loại ý kiến:

Loại ý kiến thứ nhất: Phải thực hiện đúng như quy định tại điểm 3, Điều 4, Điều lệ Đảng; tức là có ít nhất hai phần ba số đảng viên chính thức tán thành.

Loại ý kiến thứ hai: Chỉ tính những đảng viên chính thức có mặt, không tính những đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng; những đảng viên đi làm ăn xa. Vì họ thường xuyên vắng mặt ở các hội nghị chi bộ.

Vậy ý kiến nào đúng?

2. Đến thời điểm đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm, những đảng viên đi làm ăn xa không kịp có mặt thì việc đánh giá chất lượng, xếp loại đảng viên với những đồng chí này như thế nào?

VĂN HUY TOAN

Quỳnh Lưu, Nghệ An

Trả lời: 1. Về biểu quyết kết nạp người vào Đảng, điểm 3, Điều 4, Điều lệ Đảng và điểm 3 (3.9)b, Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29-12-2006 của Ban Tổ chức Trung ương đều đã quy định: Chi bộ xét và đề nghị kết nạp từng người một, khi được ít nhất hai phần ba số đảng viên chính thức trong chi bộ tán thành thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị lên cấp uỷ cấp trên xem xét, quyết định.

Theo quy định và hướng dẫn trên thì loại ý kiến thứ nhất là đúng.

Tuy nhiên, cần hiểu đúng cách tính tổng số đảng viên chính thức của đảng bộ, chi bộ theo quy định dưới đây:

“Số thành viên của đại hội đảng viên, hội nghị đảng viên là tổng số đảng viên chính thức trong đảng bộ, chi bộ, trừ số đảng viên đã được giới thiệu sinh hoạt tạm thời ở đảng bộ khác và đảng viên đã được miễn công tác và sinh hoạt đảng không có mặt ở đại hội (nếu đảng viên đó có mặt ở đại hội, hội nghị đảng viên tham gia bầu cử, biểu quyết thì vẫn tính, trừ số đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng, bị khởi tố, truy tố, tạm giam” (Điểm 12(12.3)b, Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị về Quy định thi hành Điều lệ Đảng).

Như vậy, không phải tất cả đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, những đảng viên đi làm ăn xa đều không tính vào tổng số đảng viên chính thức khi biểu quyết như loại ý kiến thứ hai nêu trên. Chỉ không tính vào tổng số đảng viên chính thức khi tính kết quả biểu quyết những đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng không có mặt ở hội nghị, những đảng viên đi làm ăn xa đã chuyển sinh hoạt đảng tạm thời đến chi, đảng bộ nơi làm việc…  

2. Về đánh giá chất lượng, xếp loại đảng viên: Điểm 2, Phần A và điểm 1, mục II, Phần B, Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 24-10-2006 của Ban Tổ chức Trung ương đã hướng dẫn cụ thể như sau:

… Đối tượng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm “là những đảng viên đang sinh hoạt đảng ở chi bộ tại thời điểm đánh giá gồm: Đảng viên chính thức, đảng viên dự bị, đảng viên chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời, đảng viên đi làm việc lưu động đã báo cáo và được chi bộ đồng ý.

Đối với những đảng viên vắng mặt, chi bộ tổ chức đánh giá vào cuộc họp chi bộ gần nhất khi đảng viên có mặt và báo cáo bổ sung kết quả đánh giá lên cấp uỷ cấp trên. Những đảng viên tuổi cao, sức yếu được miễn công tác và miễn sinh hoạt đảng thì được miễn đánh giá chất lượng”.

Như vậy, khi chi bộ tổ chức hội nghị đánh giá chất lượng đảng viên dịp cuối năm, mà những đảng viên đi làm ăn xa (đi làm việc lưu động) vắng mặt chưa kịp về dự thì chi bộ sẽ tổ chức đánh giá chất lượng, xếp loại đối với những đảng viên này khi họ có mặt vào kỳ họp chi bộ gần nhất sau đó.

 

Bố, mẹ của T (người xin vào Đảng) đã ly dị nhau từ khi T còn nhỏ, T ở với mẹ. Trong hồ sơ của mẹ khai từ trước đến nay không khai bố đẻ của T (ông H) là chồng và trong lý lịch của ông H cũng chưa bao giờ khai T là con. Trong giấy khai sinh cũng như lý lịch cán bộ của T trước nay đều khai ông K (bố dượng) người có công nuôi dưỡng T từ nhỏ là bố. Khi khai lý lịch của người vào Đảng, mục hoàn cảnh gia đình, điểm khai về cha mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ) T khai đúng như trong giấy khai sinh và khớp với lý lịch cán bộ trước đây.

 Về anh chị em ruột: T khai về em trai mình đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, thái độ chính trị... đúng với yêu cầu khai trong lý lịch của người vào Đảng. T không khai việc em mình có thời gian mắc nghiện ma tuý phải đi lao động cai nghiện tập trung. Vì cho rằng, em đã lập gia đình và ở riêng. Vả lại, vào thời điểm T khai lý lịch xin vào Đảng, người em đã cai được nghiện, về sống và lao động hoà nhập tốt với gia đình, vợ con và cộng đồng dân cư.

Lý lịch của T đã được cấp uỷ cơ sở nơi cư trú xác nhận khai đúng sự thật. Và sau khi thẩm tra, xác minh, chi bộ nơi công tác cũng kết luận lý lịch của T đã khai đúng sự thật, đủ điều kiện về tiêu chuẩn lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về quan điểm, lập trường, phẩm chất đạo đức, lối sống, quan hệ quần chúng và đã biểu quyết nhất trí kết nạp T vào Đảng.

Trong thời gian là đảng viên dự bị, T đã tích cực phấn đấu, rèn luyện, được chi bộ đánh giá xếp loại là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơ quan bình xét là công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nay xét chuyển đảng chính thức, cũng vẫn ban chi uỷ, chi bộ với những đảng viên đó lại cho rằng T không trung thực khi khai lý lịch của người vào Đảng (vì không khai đầy đủ cả 2 chi tiết nêu trên), đã kỷ luật khiển trách và xoá tên T khỏi danh sách đảng viên dự bị.

Xin hỏi: Việc T khai như trên trong lý lịch của người vào Đảng có sai với quy định và hướng dẫn của Trung ương không?

Chi bộ xử lý kỷ luật T như vậy có đúng không?                                 

LÊ NGUYỄN

Lai Châu

 

Trả lời: Về khai lý lịch của người vào Đảng, Điều lệ Đảng quy định: Người vào Đảng phải “Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ” (Điểm 1, Điều lệ Đảng khoá X).

Về hoàn cảnh gia đình: Điểm 2(2.3)b.24, Mục I, Hướng dẫn số 05-HD/TCTW, ngày 26-02-2002, nay là Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21-06-2007 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên” đã ghi: “Viết rõ những người chủ yếu trong gia đình như:

- Cha mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ)… Viết rõ: Họ và tên, năm sinh, nơi sinh, quê quán, chỗ ở, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, thái độ chính trị của từng người qua các thời kỳ…

- Anh chị em ruột của bản thân… Viết rõ: Họ tên, năm sinh, chỗ ở, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, thái độ chính trị của từng người”.

Điểm 2(2.4)b.27 của Hướng dẫn này còn ghi rõ: “Sau khi có kết quả thẩm tra, xác minh làm rõ các nội dung trong lý lịch của người xin vào Đảng, chi bộ kết luận, chi uỷ chi bộ viết rõ bản lý lịch đã khai đúng sự thật hay chưa? Không đúng ở điểm nào? Có vi phạm tiêu chuẩn lịch sử chính trị và chính trị hiện nay không? Quan điểm, lập trường, phẩm chất đạo đức, lối sống và quan hệ quần chúng của nguời vào Đảng”.

Nếu thực tế đúng như trình bày trong thư hỏi thì 02 nội dung (cha mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ và anh chị em ruột) như đồng chí T đã khai trong lý lịch của người vào Đảng là đúng với quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Cũng theo trình bày trong thư, suốt thời gian là đảng viên dự bị, đồng chí T đã tích cực phấn đấu rèn luyện, được chi bộ đánh giá, xếp loại là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, cơ quan bình xét là công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Như vậy, theo quy định, đồng chí T đã có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tổ chức đảng xét chuyển thành đảng viên chính thức.

Nếu không vì lý do nào khác, chỉ do khai chưa đầy đủ, chi tiết trong 2 nội dung nêu trên (do người khai hiểu chưa rõ và do chi uỷ không hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ; vả lại 2 chi tiết được xem là khai thiếu nêu trên không thuộc những nội dung cấm về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay, về phẩm chất chính trị hoặc tham nhũng…) mà chi bộ kết luận là người khai không trung thực, từ đó đi đến kỷ luật về đảng và nghị quyết đề nghị xoá tên đảng viên dự bị đối với đồng chí T là chưa đúng lý, thấu tình.

Từ những nội dung nêu trên, đồng chí T cần trình bày với chi bộ xem xét lại. Sau đó, nếu chi bộ vẫn giữ nguyên kỷ luật và vẫn đề nghị xoá tên đảng viên dự bị, thì đồng chí T được quyền khiếu nại lên cấp uỷ cấp trên xem xét.

 

Trong những thanh niên đang làm việc cho các công ty TNHH, công ty liên doanh có vốn nước ngoài, có việc làm và lương ổn định (ngày đi làm, tối vẫn về sinh hoạt ở nơi cư trú), có người mong muốn phấn đấu trở thành đảng viên thì tổ chức đảng nơi làm việc hay nơi cư trú bồi dưỡng kết nạp vào Đảng?

TRỊNH ĐÌNH TUNG 

Văn Lâm, Hưng Yên

 

Trả lời: Về vấn đề này, Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng” tại điểm 6(6.5)c đã hướng dẫn cụ thể như sau:

“Người đang làm hợp đồng tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:

- Nếu làm hợp đồng dưới 12 tháng (có thời hạn) thì tổ chức đảng nơi cư trú xem xét, kết nạp; trước khi làm thủ tục xem xét kết nạp phải có nhận xét của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi người đó làm việc.

- Nếu làm hợp đồng từ 12 tháng trở lên (không thời hạn) thì tổ chức đảng của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nơi người đó làm việc xem xét kết nạp”.

Đồng chí có thể căn cứ vào hướng dẫn trên để áp dụng vào từng trường hợp cụ thể ở nơi đồng chí: Những thanh niên đi làm cho các công ty TNHH, công ty liên doanh có vốn nước ngoài nếu hợp đồng dưới 12 tháng (có thời hạn) thì tổ chức đảng ở địa phương nơi cư trú xem xét kết nạp. Nếu làm hợp đồng trên 12 tháng trở lên (không thời hạn) thì tổ chức đảng nơi những thanh niên đó làm việc xem xét kết nạp vào Đảng.

 

Việc xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị và xoá tên trong danh sách đảng viên có phải là hình thức kỷ luật không? Trường hợp này thì ban tổ chức cấp uỷ hay uỷ ban kiểm tra giải quyết, cách tiến hành như thế nào?

TRƯƠNG CÔNG TÂM

Cái Nước, Cà Mau

Trả lời: Thủ tục xoá tên đảng viên dự bị và đảng viên trong danh sách đảng viên được quy định tại điểm 4.6, mục 4 và điểm 10.1, mục 10 Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29-6-2006 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”, như sau:

“4.6- Thủ tục xoá tên đảng viên dự bị.

a- Đảng viên dự bị vi phạm tư cách đảng viên thì chi bộ xem xét, nếu có hai phần ba đảng viên chính thức trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp uỷ cấp trên.

b- Đảng uỷ cơ sở xem xét, nếu có hai phần ba đảng uỷ viên trở lên biểu quyết đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra nghị quyết, báo cáo cấp uỷ có thẩm quyền.

c- Ban thường vụ cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, nếu có trên một nửa số thành viên biểu quyết đồng ý xoá tên thì ra quyết định xoá tên.

d- Đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền quyết định kết nạp đảng viên ra quyết định xoá tên đảng viên dự bị nếu được sự đồng ý của ít nhất hai phần ba đảng uỷ viên đương nhiệm”.

“10.1- Điều 8(điểm 1): Việc xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên.

a- Chi bộ xem xét, đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên đối với các trường hợp sau: Đảng viên bỏ sinh hoạt hoặc không đóng đảng phí ba tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục, sau thời gian phấn đấu 12 tháng mà không tiến bộ.

b- Thủ tục xem xét.

- Đảng viên làm bản tự kiểm điểm và kiểm điểm trước chi bộ. Trường hợp chi uỷ đã yêu cầu đến lần thứ 3 nhưng đảng viên đó không làm bản kiểm điểm hoặc không đến dự họp để kiểm điểm thì chi bộ vẫn xem xét, xử lý đối với đảng viên đó.

- Chi bộ, đảng uỷ bộ phận (nếu có), đảng uỷ cơ sở, cấp có thẩm quyền xem xét xoá tên đảng viên, thực hiện thủ tục xem xét như hướng dẫn tại điểm 4(4.6) của Hướng dẫn này”.

Như vậy, việc xoá tên đảng viên dự bị hoặc đảng viên trong danh sách đảng viên không phải là hình thức kỷ luật và là nhiệm vụ của chi bộ, đảng uỷ cơ sở và cấp uỷ có thẩm quyền, không phải là nhiệm vụ của ban tổ chức cấp uỷ hay uỷ ban kiểm tra đảng.

Bài cùng chuyên mục
KIỆN TOÀN CẤP UỶ    (9/2/2008)
CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN    (9/2/2008)
THU NỘP ĐẢNG PHÍ    (9/2/2008)
Về đại hội chi bộ    (3/4/2008)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS