Nhịp cầu bạn đọc
Về công tác đảng viên
13:14' 16/7/2007


HỎI: Cơ quan tôi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức công đoàn. Tháng 8-2006, chi bộ xét, đồng ý kết nạp một quần chúng 45 tuổi vào Đảng, trong đó người giới thiệu là một đảng viên chính thức và ban chấp hành công đoàn cơ quan. Khi gửi hồ sơ lên ban thường vụ huyện uỷ thì được trả lời là không đúng thủ tục, phải có 2 đảng viên chính thức giới thiệu; ban chấp hành công đoàn cơ quan chỉ thay thế cho ban chấp hành đoàn cơ sở trong trường hợp người vào Đảng còn trong độ tuổi đoàn và nơi đó không có tổ chức đoàn. Trả lời của ban thường vụ huyện ủy như vậy có đúng không? Thủ tục như thế nào là đúng theo Điều lệ Đảng khoá X?

MỘT BẠN ĐỌC

TRẢ LỜI: Điểm 3(3.7), Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29-12-2006 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng” nêu rõ: “Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng không còn trong độ tuổi thanh niên thì do 2 đảng viên chính thức giới thiệu”. Do vậy, ban thường vụ huyện uỷ trả lời và hướng dẫn thủ tục giới thiệu người vào Đảng như trên là đúng hướng dẫn của Trung ương.

HỎI: Năm 1999, cấp uỷ thẩm tra lý lịch của một cảm tình đảng, được địa phương xác nhận là có vi phạm lịch sử chính trị; nhưng năm 2005, cấp uỷ tiến hành xác minh lần hai thì địa phương xác nhận là không vi phạm. Cơ sở đảng báo cáo kết quả xác minh lý lịch và đề nghị cấp ủy có thẩm quyền xét kết nạp người đó vào Đảng thì được trả lời là không được. Vậy trường hợp này giải quyết thế nào cho đúng?

LÊ BÁ THỐNG

Nông trường 705, Ia Grai, Gia Lai

TRẢ LỜI: Cần hiểu mục đích của việc thẩm tra, xác minh lý lịch của người xin vào Đảng là nhằm bảo đảm những nội dung khai trong lý lịch của người xin vào Đảng đã đúng và đủ theo quy định chưa; còn việc có kết nạp hay không kết nạp là trách nhiệm của tổ chức đảng nơi có người xin vào Đảng căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương để xem xét, quyết định.

Trường hợp cụ thể nêu trên, đề nghị đồng chí báo cáo với chi bộ, đảng uỷ cơ sở xin ý kiến của cấp uỷ có thẩm quyền về lý do không kết nạp người đó vào Đảng; nếu vì lý do lịch sử chính trị và chính trị hiện nay thì căn cứ vào Quy định số 57-QĐ/TW ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” để xem xét, kết luận.

HỎI: 1. Ban tổ chức huyện uỷ giao cho đồng chí chuyên trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ đi xác minh lý lịch một cảm tình đảng, khi có kết quả xác minh, có các loại ý kiến:

- Thứ nhất, đồng chí chuyên trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ chỉ báo cáo kết quả thẩm tra với đồng chí trưởng ban tổ chức huyện uỷ, sau đó trưởng ban tổ chức huyện uỷ trao đổi với tập thể lãnh đạo ban thống nhất nội dung báo cáo với thường trực huyện uỷ.

- Thứ hai, đồng chí chuyên trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ báo cáo trực tiếp với thường trực huyện uỷ chứ không thông qua trưởng ban tổ chức huyện uỷ.

- Thứ ba, đồng chí chuyên trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ báo cáo kết quả với tập thể cán bộ ban tổ chức huyện uỷ, sau đó trưởng ban tổ chức huyện uỷ báo cáo với thường trực huyện uỷ về phiếu điều tra và kết quả biểu quyết của tập thể cán bộ ban tổ chức huyện uỷ.

Vậy ý kiến nào đúng?

2. Ban tổ chức huyện uỷ hay ban thường vụ huyện uỷ trả lời cho chi bộ, đảng bộ cơ sở nơi giới thiệu người vào Đảng về việc lý lịch cha mẹ người đó có vi phạm Quy định 75-QĐ/TW của Bộ Chính trị? Thời gian trả lời là bao lâu sau khi chi bộ, đảng bộ cơ sở đề nghị?

TRẦN VĂN ANH

Nam Trà My, Quảng Nam

TRẢ LỜI: 1. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, cán bộ, công chức có trách nhiệm báo cáo kết quả với lãnh đạo giao nhiệm vụ cho mình. Vì vậy, trong trường hợp nêu trên, ý kiến thứ nhất là đúng.

2. Người xin vào Đảng của các tổ chức đảng từ cấp huyện, quận và tương đương trở xuống, nếu có vấn đề cần xem xét về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay thì do ban thường vụ cấp uỷ huyện, quận và tương đương kết luận. Ban thường vụ huyện uỷ hoặc ban tổ chức huyện uỷ (được ban thường vụ huyện uỷ uỷ quyền) có trách nhiệm trả lời cho chi bộ, đảng uỷ cơ sở nơi có người vào Đảng về lý lịch cha mẹ quần chúng đó có vi phạm Quy định 75-QĐ/TW của Bộ Chính trị hay không. Thời gian trả lời, theo nội dung tại Điểm 3 (3.11.c) Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29-12-2006 của Ban Tổ chức Trung ương: “Khi chi bộ có nghị quyết đề nghị kết nạp, cấp uỷ có thẩm quyền phải xem xét quyết định và thông báo kết quả cho chi bộ, không được để chậm quá 60 ngày; nếu quá thời hạn trên mà không có lý do chính đáng thì cấp uỷ để chậm phải kiểm điểm trách nhiệm trước cấp uỷ cấp trên”.

HỎI: Đảng viên dự bị vi phạm khuyết điểm, chi bộ ra nghị quyết đề nghị xoá tên trong danh sách đảng viên. Trong thời gian chờ quyết định của cấp uỷ cấp trên thì đảng viên đó chuyển công tác sang đơn vị mới. Vậy chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên dự bị đó thực hiện như thế nào?

ĐỖ THỊ NGUYỆT

Trạm Tấu, Yên Bái

TRẢ LỜI: Khi chưa có quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền xoá tên hoặc không xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị thì cán bộ đó vẫn là đảng viên, nên chi bộ vẫn làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng sang đơn vị mới và có văn bản thông báo cho tổ chức đảng nơi đảng viên chuyển đến biết về chi bộ đã có nghị quyết đề nghị xoá tên. Cấp uỷ có thẩm quyền nơi đảng viên chuyển đi có trách nhiệm xem xét, quyết định xoá tên hoặc không xoá tên đảng viên dự bị và chuyển các văn bản trên đến tổ chức đảng nơi đảng viên dự bị chuyển đến công bố cho đảng viên dự bị đó thực hiện.

HỎI: Chi bộ tôi có một đảng viên làm đơn xin ra Đảng chỉ với lý do cơ quan không tạo điều kiện cho về gần nhà làm việc để học bổ túc THPT để thi nâng bậc. Mặc dù đã được giải thích rõ do tính chất công việc, cơ quan không thể bố trí được, chi uỷ cũng đã động viên, nhắc nhở nhưng đồng chí vẫn không đồng ý. Vậy chi bộ phải giải quyết việc này thế nào?

 PHẠM VĂN LUYỆN

 Đảng bộ Công ty TVXD điện 2

TRẢ LỜI:Nếu đúng là lãnh đạo cơ quan và chi ủy đã giải thích, động viên nhiều lần mà đảng viên vẫn xin ra Đảng thì chi bộ làm thủ tục xoá tên khỏi danh sách đảng viên theo quy định tại Điều 8, Điều lệ Đảng.  

Thủ tục xoá tên đảng viên được thực hiện theo nội dung điểm 10 (10.1) Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29-12-2006 của Ban Tổ chức Trung ương.

Bài cùng chuyên mục
Về bầu cử cấp ủy    (9/9/2007)
Về bầu cử cấp uỷ    (18/10/2007)
Về công tác đảng viên    (18/10/2007)
Lời cảm ơn    (23/6/2007)
TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG    (31/5/2007)
CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG    (31/5/2007)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS