Nhịp cầu bạn đọc
Trả lời bạn đọc tạp chí số 3-2006
20:6' 14/3/2006


HỎI: Đảng viên đi lao động ở ngoài nước ba năm (theo chính sách xuất khẩu lao động của Nhà nước) thì tính đảng số trong chi bộ thế nào, đảng phí thu nộp ra sao? 

VŨ BÁ SON

Đảng bộ Tân Thành, Phú Bình,

Thái Nguyên

TRẢ LỜI: ĐIỂM 8 (8.2.1)B HƯỚNG DẪN SỐ 04-HD/TCTW NGÀY 5-2-2002 CỦA BAN Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng” ghi:

 “Đảng viên được cử đi công tác, học tập, lao động… và được cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước cho đi thăm người thân… ở ngoài nước từ một năm (mười hai tháng) trở lên” phải chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra ngoài nước (cắt đảng số khỏi đảng bộ).

Như vậy, đảng viên đi lao động ba năm ở ngoài nước, cấp uỷ cơ sở phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đến Ban Cán sự Đảng ngoài nước để giới thiệu đảng viên đó đến sinh hoạt đảng ở tổ chức đảng của ta ở ngoài nước, nơi đảng viên đó đến lao động. Khi có quyết định chuyển sinh hoạt đảng thì phải cắt đảng số, không thu đảng phí của đảng viên.

HỎI: Tôi là đảng viên, hiện là cán bộ hợp đồng dài hạn ở một ban đảng của tỉnh uỷ, nay muốn chấm dứt hợp đồng để xin vào một cơ quan khác có bị vi phạm Điều lệ Đảng hoặc nguyên tắc của Đảng không? Tôi phải chuyển sinh hoạt đảng sang cơ quan mới thế nào thì hợp lệ? 

NGUYỄN ĐĂNG TÌNH

Phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

TRẢ LỜI: Đồng chí đang làm hợp đồng dài hạn với một ban đảng của tỉnh uỷ, nếu muốn chấm dứt hợp đồng để xin làm việc ở một cơ quan khác thì phải được cơ quan ký hợp đồng đồng ý. Khi đó tổ chức đảng nơi đồng chí đang làm việc sẽ có trách nhiệm chuyển sinh hoạt đảng của đồng chí đến tổ chức đảng ở nơi làm việc mới. Trường hợp không được cơ quan ký hợp đồng đồng ý mà đồng chí tự chấm dứt hợp đồng là vi phạm Luật Lao động và vi phạm Điều lệ Đảng (ghi trong Điểm 1, Điều 1, Điều lệ Đảng).

HỎI: Đảng bộ tôi có một đảng viên bị toà sơ thẩm tuyên án chín tháng tù. Một số người trong cùng vụ án này kháng án, nhưng đảng viên đó không kháng án. Toà phúc thẩm đã xử và huỷ toàn bộ án sơ thẩm. Như vậy, đảng viên đó có phải chịu hình phạt tù và kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng không?

NGUYỄN MINH TÂM

Xã Mã Đà, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

TRẢ LỜI: Điểm 1, Điều 40, Hướng dẫn thực hiện các qui định về công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng (kèm theo Quyết định số 10-QĐ/TW ngày 25-9-2001 của Ban Bí thư Trung ương Đảng) ghi:

“1. Đảng viên bị hình phạt từ cải tạo không giam giữ trở lên phải khai trừ ra khỏi Đảng...

Trường hợp bị toà án có thẩm quyền tuyên phạt từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật phải khai trừ (đối với đảng viên chính thức) hoặc xoá tên trong danh sách đảng viên (đối với đảng viên dự bị).

...Trường hợp đảng viên bị xử oan, sai mà đã được toà án có thẩm quyền quyết định huỷ bỏ bản án, các tổ chức đảng có thẩm quyền phải xem xét lại việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên đó”.

Trường hợp đảng viên ở đảng bộ đồng chí bị tòa sơ thẩm tuyên phạt chín tháng tù, khi bản án có hiệu lực thi hành tổ chức đảng có thẩm quyền phải ra quyết định khai trừ đảng viên đó ra khỏi Đảng ngay, không chờ kết quả xử phúc thẩm xong mới xử lý. Khi toà phúc thẩm xét xử huỷ bỏ bản án sơ thẩm (đảng viên vô tội), thì các tổ chức đảng có thẩm quyền phải xem xét, khôi phục đảng tịch cho đảng viên đó.

HỎI: 1. Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu ba năm liền (2001, 2002, 2003) đã được ban thường vụ đảng uỷ công an tỉnh tặng giấy khen vào năm 2003. Năm 2004, vẫn tiếp tục đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu thì có được xét khen thưởng nữa không, hay phải chờ đến năm 2006?

2. Danh hiệu “chiến sỹ thi đua” được bình xét và được cấp có thẩm quyền quyết định vào dịp tổng kết hằng năm. ở đảng bộ chúng tôi, bình xét thi đua cuối năm, đảng viên đạt danh hiệu này, tổ chức cơ sở đảng đề nghị ban thường vụ đảng uỷ tặng giấy khen có đúng không?

TRƯƠNG ĐÌNH QUANG

Đảng bộ Công an tỉnh Tuyên Quang

TRẢ LỜI: 1. Điểm 26 (26.2.1) Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng số 04-HD/TCTW của Ban Tổ chức Trung ương ngày 5-2-2002 ghi:

“a) Ban thường vụ huyện uỷ và tương đương tặng giấy khen cho những chi bộ phấn đấu đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu ba năm liền...

b) Ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương tặng bằng khen cho những chi bộ phấn đấu đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” xuất sắc.

Chi bộ đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” xuất sắc là chi bộ được lựa chọn trong số những chi bộ đạt “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền”.

Căn cứ quy định trên, chi bộ đạt “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 3 năm liền (từ 2001-2003) đã được ban thường vụ công an tỉnh tặng giấy khen năm 2003, năm 2004 vẫn đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu thì không xét tặng giấy khen, mà chờ đến năm 2005, nếu tiếp tục đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu, (tức đạt tiêu chuẩn này 5 năm liền) sẽ được xét chọn “trong sạch, vững mạnh” xuất sắc. Nếu đạt thì ban thường vụ tỉnh uỷ hoặc cấp tương đương tặng bằng khen. Nếu 5 năm liền đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu mà không được lựa chọn là chi bộ đạt “trong sạch, vững mạnh” xuất sắc thì chờ đến năm 2006 xem xét tiếp (nếu vẫn đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu).

2. Điểm 26 (26.3.1) của Hướng dẫn trên cũng ghi rõ:

a) Ban thường vụ huyện uỷ và tương đương tặng giấy khen: cho những đảng viên phấn đấu đạt tiêu chuẩn “đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được cấp uỷ cơ sở biểu dương 3 năm liền.

Theo qui định trên, việc tổ chức cơ sở đảng đề nghị ban thường vụ đảng uỷ xét tặng giấy khen cho đảng viên đạt danh hiệu “chiến sỹ thi đua” là chưa đúng quy định nêu trên. Trường hợp đảng viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua mà có thành tích đặc biệt xuất sắc thì đảng ủy đề nghị khen thưởng đột xuất theo quy định tại điểm 26 (3.2) trong Hướng dẫn số 04 của Ban Tổ chức Trung ương.

HỎI: 1. Do tuổi cao, sức yếu, tôi được tổ chức đảng cho miễn sinh hoạt đảng; tôi vẫn nộp đảng phí đầy đủ. Nay tôi muốn được tiếp tục trở lại sinh hoạt đảng. Đồng chí bí thư chi bộ yêu cầu tôi phải viết đơn có đúng không?

2. ở địa bàn chúng tôi, người dân (trong đó có cả đảng viên) sống bằng nghề khai thác cá biển, phải đi biển dài ngày. Có đảng viên phải bám biển 6 tháng mới về gia đình nên không sinh hoạt chi bộ được. Đồng chí bí thư chi bộ đã xoá tên đảng viên đó. Quần chúng thấy cách quản lý đảng viên cứng nhắc nên họ không thiết tha phấn đấu vào Đảng. Với đặc điểm như chi bộ chúng tôi, cách quản lý đảng viên như thế nào thì tốt? 

LÊ DUY CHỨC

Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình

TRẢ LỜI: 1. Điểm 9 (9.1) Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng số 04-HD/TCTW ngày 5-2-2002 của Ban Tổ chức Trung ương ghi:

“- Đảng viên tuổi cao, sức yếu tự làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo chi bộ xem xét.

- Chi bộ xét, đề nghị đảng uỷ bộ phận (nếu có).

- Đảng uỷ bộ phận thẩm định và báo cáo đảng uỷ cơ sở.

- Đảng uỷ cơ sở xét, cấp giấy chứng nhận miễn sinh hoạt đảng cho đảng viên, báo cáo cấp uỷ cấp trên trực tiếp biết, theo dõi”.

Căn cứ qui định trên, khi đảng viên sức khỏe yếu, xin miễn công tác và sinh hoạt đảng phải làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo chi bộ xem xét. Sau một thời gian, nếu điều kiện sức khoẻ tốt hơn, đảng viên muốn tiếp tục sinh hoạt chi bộ trở lại phải làm đơn hoặc báo cáo trực tiếp với chi bộ, để chi bộ tiếp tục phân công công tác và triệu tập dự sinh hoạt chi bộ, đồng thời báo cáo cấp trên trực tiếp biết, theo dõi. Như vậy, đồng chí bí thư chi bộ yêu cầu đảng viên viết đơn xin sinh hoạt chi bộ trở lại là đúng.

2. Điểm 8 (2.3)a, Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng số 04-HD/TCTW ngày 5-2-2002 của Ban Tổ chức Trung ương ghi:

“Đảng viên đi làm việc lưu động ở các địa phương trong nước, việc làm không ổn định  hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng, không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ theo qui định của Điều lệ Đảng, thì đảng viên phải làm đơn báo cáo chi bộ xem xét.

Chi bộ xét thấy lý do ra ngoài địa phương (vì việc làm hoặc vì việc riêng của đảng viên) là chính đáng và thời gian không quá một năm (mười hai tháng), chi bộ xét, đề nghị đảng uỷ cơ sở cho đảng viên được tạm miễn sinh hoạt đảng và công tác trong thời gian đó…

Trường hợp đảng viên cần tiếp tục đi làm thêm đợt mới, phải có đơn báo cáo với chi bộ xem xét, quyết định”.

Trường hợp đồng chí nêu, nếu đảng viên đã được tổ chức đảng ở địa phương phổ biến quy định trên, nhưng đảng viên không thực hiện thì tổ chức đảng làm thủ tục xoá tên trong danh sách đảng viên là đúng

HỎI: Điểm 2, Điều 1, Điều lệ Đảng (khóa IX) quy định: “Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên thừa nhận và tự nguyện: Thực hiện Cương lĩnh chính trị… đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”. Nhưng Báo Hà Nội mới số 13048, ngày 14-6-2005, ở trang nhất, mục Người tốt việc tốt nói về anh Ngô Gia Khánh được kết nạp vào Đảng lúc 17 tuổi.

Vậy, trường hợp trên đúng hay sai? Đó có phải là trường hợp đặc biệt không? Nên quy định thống nhất như thế nào được gọi là trường hợp đặc biệt.

 TRẦN ĐỨC PHIÊN

Chi bộ 12, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội

 

TRẢ LỜI: Điểm (5.1)a, Hướng dẫn số 04-HD/TCTW ngày 05-2-2002 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng” về xử lý đảng tịch của đảng viên đã quy định:

“Đảng viên được kết nạp trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (ngày 5-9-1960) và trước ngày 30-4-1975 (ở các tỉnh, thành phố từ vĩ tuyến 17 trở vào) mà lúc kết nạp vào Đảng chưa đủ 18 tuổi thì ngày vào Đảng được giữ nguyên”. Các trường hợp khác không thuộc đối tượng quy định trên  đều phải thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng”.

Trường hợp anh Khánh mà đồng chí nêu trên được kết nạp vào Đảng ở thời điểm quy định trên thì được coi là hợp lệ.

Nếu anh Khánh được kết nạp lúc 17 tuổi không đúng với thời gian quy định trong Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương nêu trên là sai với quy định của Điều lệ Đảng.

 HỎI: Chi bộ tôi có một quần chúng phấn đấu tốt, là chi hội phó chi hội phụ nữ cụm, đã được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, được chi bộ nhất trí cho làm thủ tục đề nghị kết nạp vào Đảng. Tuy nhiên, khi lấy ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể phụ nữ thì có hai loại ý kiến khác nhau:

Loại ý kiến thứ nhất: Chỉ cần lấy nhận xét của ban chấp hành phụ nữ cụm dân cư nơi quần chúng đó tham gia công tác và sinh hoạt.

Loại ý kiến thứ hai: Phải có ý kiến nhận xét của ban chấp hành phụ nữ phường mới đủ điều kiện kết nạp quần chúng trên vào Đảng.

Vậy ý kiến nào đúng? Nếu phải lấy ý kiến của ban chấp hành phụ nữ phường thì chi bộ hay đảng ủy phường làm?

 NGUYỄN HỮU MẪN

Chi bộ 5, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội

TRẢ LỜI: Điểm 3, Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IX) quy định trách nhiệm của chi bộ và cấp ủy:

“Trước khi chi bộ xét và đề nghị kết nạp, chi ủy kiểm tra lại điều kiện của người vào Đảng và lấy ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi người đó sinh hoạt”.

Về thủ tục kết nạp đảng viên, Điểm (3.5)a, Hướng dẫn số 04-HD/TCTW ngày 05-2-2002 của Ban Tổ chức Trung ương quy định việc lấy ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người vào Đảng ở nơi làm việc như sau:

“Tổ chức đoàn thể lấy ý kiến gồm: Ban chấp hành các đoàn thể (công đoàn, phụ nữ…) thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ mà người vào Đảng là thành viên. Chi ủy lấy ý kiến trực tiếp, hoặc gửi phiếu lấy ý kiến, ban chấp hành đoàn thể ghi ý kiến vào phiếu gửi chi ủy”.

Vậy, loại ý kiến thứ nhất là đúng với quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Bài cùng chuyên mục
Về cơ sở đảng    (3/7/2006)
Về đại hội    (3/7/2006)
Về chính sách cán bộ    (10/7/2006)
Về đảng viên    (19/9/2006)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS