Kiên Giang: 6 biện pháp hướng về cơ sở ( 08/07/2015)
Kiên Giang nằm ở phía Tây Nam của Tổ quốc, có 200km bờ biển và 56,8km đường biên giới giáp Vương quốc Căm-pu-chia. Toàn tỉnh hiện có 118 xã, trong đó có 6 xã biên giới, 15 xã đảo. Kiên Giang là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, với 216.200 người Khơ-me, chiếm 12,49% so với dân số của tỉnh, đứng thứ ba ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kiên Giang có cả đồng bằng, rừng núi, biên giới và biển đảo, có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ - du lịch và kinh tế đối ngoại. Đồng thời, có vị trí trọng yếu về quốc phòng - an ninh.

Xác định hệ thống chính trị ở cơ sở (HTCTCS), nhất là các xã vùng biên giới có vai trò quan trọng, toàn tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của HTCTCS, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, chú trọng đến vấn đề tôn giáo, dân tộc ở các xã vùng biên giới, hải đảo. Đến nay, công tác xây dựng HTCTCS đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Trước hết, nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 26-11-2013 về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng”, từ đó việc triển khai, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của cấp ủy cấp trên và đề ra nghị quyết của cấp ủy cơ sở được tốt hơn. Việc xây dựng các văn bản của cấp ủy cơ sở đã có bước đổi mới, thiết thực theo hướng sát với thực tế, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm. Năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết được nâng lên, từng cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên đều được phân công rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Nhiệm kỳ qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với Sở Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh mở 2 lớp bồi dưỡng về kiến thức quản lý kinh tế và xây dựng nông thôn mới, có 170 đồng chí là bí thư, phó bí thư cấp ủy xã tham gia, qua đó năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được nâng lên. Đồng thời, lấy kết quả lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của nhân dân làm thước đo đánh giá TCCSĐ trong sạch, vững mạnh.

Hai là, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng ở xã. Thường trực đảng uỷ xã, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ xã, các ban chi ủy, chi bộ trực thuộc thường xuyên được củng cố, kiện toàn, bố trí đầy đủ các chức danh để đảm bảo hoạt động. Điểm nổi bật của nhiệm kỳ qua là đã chỉ đạo xây dựng và làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, chức trách, nhiệm vụ của từng chức danh trong hệ thống chính trị cấp xã. Các cấp ủy, chi bộ đều làm việc theo quy chế, duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy và chi bộ, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt hằng tháng đạt từ 97% trở lên.

Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề có bước tiến bộ. Hằng tháng, quý các chi bộ bàn sâu những giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong từng thời gian như: “Lãnh đạo phát triển sản xuất, xây dựng kinh tế hợp tác, giảm nghèo”, “Lãnh đạo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới”, “Kết nạp đảng viên ở địa bàn dân cư” hay “Phát huy vai trò của đảng viên là người Khơ-me”, “Lãnh đạo nhân dân duy trì ổn định và nâng cao tình gắn kết, hữu nghị với các thôn, bản vùng biên”... Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư. Bên cạnh đó thường trực đảng ủy các xã đều xây dựng lịch làm việc hằng tuần, nửa tháng; ban chấp hành đảng bộ xã xây dựng chương trình công tác hằng tháng, quý, 6 tháng, năm để tập trung chỉ đạo các công tác trọng tâm, tạo nên sự chuyển biến trong từng thời gian. Đồng thời với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) định kỳ hằng năm đảng ủy các xã chỉ đạo việc đưa cán bộ chủ chốt xã, ấp ra tự phê bình trước dân. Hằng quý, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể xã tổ chức đối thoại với dân để nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng.

Nhiệm kỳ qua, cùng với kết quả công tác xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ được nâng lên. Đến nay, đảng bộ các xã Sơn Kiên (huyện Hòn Đất), xã Định An (huyện Gò Quao) được Tỉnh ủy chọn làm điểm và các huyện cũng chọn một số xã làm điểm chỉ đạo đại hội đã xây dựng xong dự thảo báo cáo chính trị đạt được yêu cầu, nội dung theo Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ba là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ cơ sở được thực hiện tốt hơn theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phân cấp quản lý cán bộ. Quy hoạch cấp ủy xã nhiệm kỳ 2015-2020 đã được phê duyệt, trong đó tỷ lệ cán bộ nữ đạt 27,15%, cán bộ trẻ dưới 35 tuổi chiếm 25,85%, có trình độ chuyên môn trên đại học và đại học chiếm 41%. Kết quả công tác quy hoạch cán bộ tạo điều kiện thuận lợi để chuẩn bị nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo. Nhiệm kỳ qua đã có 8.250 lượt cán bộ xã được đào tạo về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ theo quy hoạch. Có 185/236 bí thư, chủ tịch UBND có trình độ cao cấp lý luận chính trị và chuyên môn đại học, chiếm 78,39%, trong đó có 7 cán bộ chủ chốt là bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch UBND ở 6 xã biên giới là người Khơ-me. Có 2.015/2.736 cán bộ, công chức xã được chuẩn hóa, chiếm 73,64%. Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện còn mở được 29 lớp bồi dưỡng công tác đảng cho 1.234 cấp ủy viên cơ sở. Có 89 cấp ủy viên và cán bộ các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tỉnh được luân chuyển về giữ các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, giúp cấp ủy và chính quyền cơ sở tạo sức bật mới trong chỉ đạo, điều hành.

Bốn là, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp cùng với các ban đảng của Tỉnh ủy đã tiến hành khảo sát chuyên đề theo Kế hoạch số 42-KH/BTCTW ngày 4-5-2012 của Ban Tổ chức Trung ương “về kiểm tra thực hiện công tác đảng viên”, tham mưu giúp Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 16.401 đảng viên (ở xã chiếm 50,59%), trong đó có 125 đảng viên là người dân tộc Khơ-me, chiếm 12,7% so với tổng số đảng viên ở 6 xã biên giới. Thành phần cơ cấu được mở rộng, có 1.504 đảng viên mới kết nạp là các chức danh ở ấp, lãnh đạo tổ nhân dân tự quản, nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi và dân quân tự vệ. Nhờ vậy, đến nay có 498 chức danh ấp là đảng viên, chiếm 63,99%, cả 815/815 ấp đều có chi bộ. Công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên ở các chi bộ đã cụ thể hơn, gắn với kết quả thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, trọng tâm là coi trọng việc khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua phân tích đánh giá có 15.775/18.353 đảng viên ở xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chiếm 85,96%, năm 2013 có 105/118 đảng bộ xã đạt trong sạch, vững mạnh, chiếm 88,98%, không có yếu kém, trong đó 6/6 đảng bộ xã biên giới đều đạt trong sạch, vững mạnh.

Năm là, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền, mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở đồng bộ. Năng lực cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết của cấp ủy đảng, năng lực quản lý điều hành của UBND các xã được nâng lên. Qua kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết đại hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ các xã đều đạt và vượt kế hoạch. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt hơn, công tác quản lý tài chính, ngân sách chặt chẽ, khắc phục được tình trạng tiêu cực ở cơ sở. Các đoàn thể xã có bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng được nhiều mô hình có hiệu quả gắn với lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên và nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đảng ủy các xã duy trì chế độ làm việc định kỳ hằng quý với mặt trận và các đoàn thể để nghe phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, huy động sức mạnh của cả HTCTCS và sức dân xây dựng nông thôn mới.

Sáu là, đổi mới phương thức chỉ đạo của các cấp ủy, duy trì có nền nếp việc phân công ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các ban, ngành đoàn thể cấp huyện và cấp xã trực tiếp chỉ đạo và dự sinh hoạt hằng tháng với đảng ủy các xã, các chi bộ ấp. Định kỳ 6 tháng một lần ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy làm việc với đảng ủy các xã, qua đó có sự chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Từ những biện pháp và cách làm cụ thể trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của HTCTCS đã góp phần tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Nhiệm kỳ qua, tỉnh Kiên Giang luôn giữ được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, bình quân đạt 11%/năm, sản lượng lương thực đạt trên 4,5 triệu tấn/năm, cao nhất cả nước. Toàn tỉnh có 9 xã đạt 19/19 và có 43 xã đạt từ 16 đến 17 tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,58%, giảm 3,98% so với đầu nhiệm kỳ. Chính trị - xã hội được ổn định, quốc phòng -  an ninh được tăng cường, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Những kết quả đạt được trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của HTCTCS là những kinh nghiệm để nhiệm kỳ tới Kiên Giang thực hiện được tốt hơn, đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển.


Nguyễn Hòa Hiệp
Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : XÂY DỰNG ĐẢNG. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Đức Chính (tổng hợp). Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : TS. Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Văn Tùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Vũ Thị Thuỷ - Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Quang Dung - Vụ trưởng Vụ Đảng viên, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Ngọc Oai - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kiểm ngư. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Dương Công Tùy - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : TS. Trương Thị Bạch Yến. Đăng ngày: 08/07/2015
Các bài tiếp
Tác giả : Phúc Nhân. Đăng ngày: 08/07/2015
Sáng 26-1-2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: