Những điểm mới trong đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ( 08/07/2015)
Kiểm điểm tập thể, cá nhân, đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên là công việc hằng năm trong nhiệm vụ của cấp ủy đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, cá nhân cán bộ, đảng viên ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thời gian qua, cấp ủy đảng các cấp triển khai thực hiện công tác này theo Quy chế đánh giá cán bộ, công chức được Bộ Chính trị ban hành và các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương(1).

Quá trình thực hiện cho thấy các văn bản quy phạm này nảy sinh một số khó khăn, vướng mắc: Quy định nhiều hình thức kiểm điểm với các văn bản hướng dẫn riêng rẽ, có nội dung đánh giá trùng lắp. Quy trình thực hiện không thống nhất. Việc đánh giá, phân loại chưa thực sự khoa học, chưa bao quát hết đối tượng ở cơ sở, chưa đánh giá được chất lượng các tổ chức đảng cấp trên cơ sở. Tính liên thông trong công tác kiểm điểm, đánh giá trong toàn hệ thống chính trị chưa cao. Do đó, kết quả kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng còn mang tính hình thức, hiệu quả không cao.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25-9-2014 về Kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên hằng năm để thống nhất thực hiện từ năm 2014. Nội dung Hướng dẫn số 27 được xây dựng trên cơ sở tổng hợp, kế thừa các nội dung còn phát huy tác dụng tốt, sửa đổi các điểm còn thiếu, hạn chế của các văn bản hiện có và nghiên cứu, bổ sung các nội dung mới phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.

Những điểm mới:

1. Hướng dẫn số 27 bổ sung về đối tượng đánh giá xếp loại; làm rõ việc tổ chức đánh giá, phân loại tất cả các loại chi bộ trực thuộc, loại hình đảng bộ bộ phận và giao cho các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trực tiếp hướng dẫn nội dung chi tiết. Khuyến khích các địa phương, đơn vị thí điểm đánh giá, phân loại chất lượng đối với đảng bộ cấp huyện và tương đương, làm cơ sở để nghiên cứu xây dựng đề án tổng thể đánh giá tổ chức đảng các cấp. 

2. Hướng dẫn đã xác lập và có quy định cụ thể hơn về nội dung kiểm điểm, đánh giá, tiêu chí và phương pháp đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên đối với nhóm đối tượng đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, quy định rõ việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành độc lập theo quy định, hướng dẫn cụ thể của Chính phủ, thực hiện trước khi đánh giá, phân loại đảng viên và là căn cứ quan trọng trong đánh giá, phân loại đảng viên.

3. Việc đánh giá TCCSĐ vẫn được thực hiện theo 5 nội dung nhưng Hướng dẫn mới đã ghép 2 nội dung “Lãnh đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng” thành nội dung “Công tác chính trị tư tưởng” và lập nội dung mới “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng” để khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của nhiệm vụ này đối với TCCSĐ trong tình hình hiện nay. Việc phân bổ điểm cho từng nội dung đánh giá được cân đối phù hợp với các nhiệm vụ cơ bản của TCCSĐ (nhóm nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội: 55 điểm; nhóm công tác xây dựng đảng: 45 điểm).

4. Việc phân loại TCCSĐ vẫn theo 4 mức: (1) Trong sạch, vững mạnh, (2) Hoàn thành tốt nhiệm vụ, (3) Hoàn thành nhiệm vụ, (4) Yếu kém, song dùng cụm từ “(Đảng bộ) chi bộ” thay cụm từ “TCCSĐ” trong tên gọi các mức cho phù hợp với việc mở rộng đối tượng. Việc phân loại đảng viên vẫn theo 4 mức, song bỏ cụm từ “Đủ tư cách”, đặt lại tên gọi các mức là: (1) Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, (2) Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, (3) Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, (4) Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với các mức phân loại đã có quy định cụ thể hơn, song các TCCSĐ phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ; chức trách, nhiệm vụ cụ thể của từng đối tượng đảng viên để xây dựng các tiêu chí đánh giá cụ thể, thiết thực, sát hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị, đối tượng đảng viên.

 5. Sau khi báo cáo và được sự nhất trí của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương thống nhất tỷ lệ TCCSĐ đạt mức “trong sạch, vững mạnh” không vượt quá 50% tổng số TCCSĐ của tỉnh, thành, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đảng viên đạt mức “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 15% số đảng viên được phân loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” nhằm tránh việc chạy theo thành tích, đảm bảo sự công bằng và tương đối sát với tình hình chung hiện nay. Vì vậy, các tỉnh, thành, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tiễn của đảng bộ, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng rõ các mục tiêu phấn đấu; quy định cụ thể chỉ tiêu các mức phân loại cho từng đảng bộ, chi bộ sát hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo đánh giá đúng thực chất, không vượt tỷ lệ quy định chung.

6. Hướng dẫn mới đã làm rõ quy trình, trách nhiệm thực hiện và thẩm quyền quyết định việc đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ. Theo đó, cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của cấp ủy các cấp có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong quá trình triển khai công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Do đó, cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ cần xác định rõ trách nhiệm của mình trước cấp ủy về thực chất kết quả kiểm điểm, đánh giá, phân loại hằng năm.

Để Hướng dẫn thực sự phát huy tốt ở cơ sở, trong quá trình triển khai, thực hiện công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên hằng năm, các cấp ủy đảng cần chú ý một số vấn đề sau:

Về nhận thức

Quyết tâm và ý thức chính trị của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu luôn là yếu tố quyết định chất lượng, hiệu quả công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và thực chất kết quả đánh giá TCCSĐ, đảng viên. Vì vậy, cấp ủy các cấp phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên cần có nhận thức đúng đắn, ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên hằng năm. Phải thấy rõ kết quả đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên là nền tảng cơ bản trong xây dựng các chương trình, kế hoạch kiện toàn tổ chức đảng và quản lý cán bộ, đảng viên; là cơ sở để đề ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện

Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương có tác dụng định hướng chung nhất các nội dung, công việc cơ bản phải thực hiện trong công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên hằng năm cho tất cả loại hình TCCSĐ ở các địa bàn, tỉnh, thành, ngành. Vì vậy, các tỉnh, thành, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ đặc điểm, tình hình của địa phương, lĩnh vực, ngành cần sớm ban hành hướng dẫn thực hiện thống nhất trong đảng bộ. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu và cấp ủy trực thuộc cụ thể hóa các nội dung, cách thức kiểm điểm đối với từng đối tượng tập thể, cá nhân. Xây dựng bảng điểm đánh giá chi tiết, phương thức đánh giá cụ thể đối với từng đối tượng tập thể, cá nhân, từng loại hình tổ chức đảng ở cơ sở cho phù hợp. Cấp ủy các cấp cần chỉ đạo, phối hợp tốt để chính quyền (cơ quan, đơn vị), mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành việc đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân trước khi kiểm điểm, đánh giá, phân loại TCCSĐ, tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, đảm bảo sự tương đồng về mức phân loại trong đánh giá, phân loại chất lượng giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Trên cơ sở Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25-9-2014 của Ban Tổ chức Trung ương, cùng với nỗ lực, ý thức trách nhiệm của từng cấp ủy đảng, cá nhân cán bộ, đảng viên và sự tham gia tích cực, hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống chính trị, tin rằng thời gian tới việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm sẽ được thực hiện có chất lượng, thực chất hơn r

-----

(1) Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng năm đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực hiện theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 10-10-2008 của Ban Tổ chức Trung ương; việc đánh giá cán bộ, công chức được thực hiện theo Quy chế đánh giá cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 8-2-2010 của Bộ Chính trị (khóa X); việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên được thực hiện theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11-10-2011 của Ban Tổ chức Trung ương; việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thực hiện theo Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 14-3-2012 của Ban Tổ chức Trung ương. Công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2013 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã được tổng hợp lại trong Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 4-11-2013 của Ban Tổ chức Trung ương.

 


Vũ Thị Thuỷ
Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, BTCTƯ
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : XÂY DỰNG ĐẢNG. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Đức Chính (tổng hợp). Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : TS. Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Văn Tùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Các bài tiếp
Tác giả : Nguyễn Quang Dung - Vụ trưởng Vụ Đảng viên, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Ngọc Oai - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kiểm ngư. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Dương Công Tùy - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : TS. Trương Thị Bạch Yến. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Phúc Nhân. Đăng ngày: 08/07/2015
Sáng 26-1-2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: