Xã luận: Sức bật 2015 ( 08/07/2015)

Việt Nam đang bước sang năm 2015 với sức bật mới từ nguồn cội.

Năm 2014 qua đi để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn, GDP đạt trên 5,8%. Lạm phát được kiểm soát, xuất siêu hơn 2 tỷ USD, bức tranh kinh tế thêm nhiều mảng sáng. Cả nước tạo việc làm mới cho trên 1,46 triệu lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 6%. An sinh xã hội được bảo đảm. Văn hóa, xã hội, môi trường, cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Quốc hội đã thông qua nhiều dự luật quan trọng nhằm triển khai thi hành Hiến pháp, hoàn thiện thể chế kinh tế, tổ chức bộ máy nhà nước, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trong đó có những vấn đề kinh tế - xã hội được cử tri đặc biệt quan tâm, như chính sách thuế, đổi mới giáo dục, đầu tư... Đây cũng là năm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu, triển khai công việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương được kịp thời ban hành, tổ chức quán triệt, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch ở mỗi địa phương tạo tiền đề thuận lợi cho thắng lợi của đại hội đảng bộ các cấp. Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã đạt kết quả nhiều mặt, nhất là trong việc phòng chống tham nhũng, lãng phí đem lại niềm tin cho nhân dân.

Trong tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, nhưng bằng chính sách ngoại giao độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và đầy trách nhiệm, Việt Nam giành được sự ủng hộ rộng rãi của quốc tế về vấn đề Biển Đông, tiếp tục thu hút ngoại lực phát triển đất nước bền vững. Những thành tựu đó đang tạo đà cho năm 2015 với sức bật mới tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược: Tái cơ cấu gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2015 đến với những mốc son trong lịch sử dân tộc: 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; 85 năm Ngày thành lập Đảng; 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ là năm tạo sức bật từ nguồn cội, từ những giá trị truyền thống vẻ vang, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn Đảng, toàn dân, toàn quân để vượt qua mọi khó khăn, gặt hái nhiều thành công trên con đường đổi mới toàn diện đất nước.

Hãy thắp lên niềm tin về bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng - đội tiền phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

                                                                                               

XÂY DỰNG ĐẢNG
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 08/07/2015
Các bài tiếp
Tác giả : Nguyễn Đức Chính (tổng hợp). Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : TS. Vũ Ngọc Hoàng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Văn Tùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Vũ Thị Thuỷ - Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Quang Dung - Vụ trưởng Vụ Đảng viên, BTCTƯ. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Ngọc Oai - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kiểm ngư. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Dương Công Tùy - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : TS. Trương Thị Bạch Yến. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Nguyễn Hòa Hiệp - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đăng ngày: 08/07/2015
Tác giả : Phúc Nhân. Đăng ngày: 08/07/2015
Sáng 26-1-2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: