Trả lời bạn đọc số 7-2012 ( 01/07/2013)

Khen thưởng tổ chức đảng

Hỏi: Đảng bộ cơ sở A được thành lập tháng 2-2011 trên cơ sở số đảng viên của 2 chi bộ cơ sở đã giải thể. Trước khi giải thể, trong các năm 2008, 2009, 2010, 2 chi bộ này đều đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu. Năm 2010 được ban thường vụ tỉnh ủy tặng bằng khen. Đảng bộ cơ sở A sau khi được thành lập cũng 2 năm liền (2011 và 2012) được xếp loại TSVM tiêu biểu và được huyện ủy tặng giấy khen. Vậy Đảng bộ cơ sở A có được cộng thành tích 3 năm liên tục đạt TSVM tiêu biểu của 2 chi bộ cơ sở đã giải thể trên thành 5 năm để đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy tặng cờ không?

Ở đảng bộ có 2 loại ý kiến khác nhau:

- Loại ý kiến thứ nhất, Đảng bộ A được thành lập trên cơ sở số đảng viên của 2 chi bộ được giải thể và đã kế tục truyền thống của 2 chi bộ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị nên có thể cộng thành tích 3 năm liên tục đạt TSVM tiêu biểu của 2 chi bộ thành 5 năm liên tục là cơ sở đảng TSVM tiêu biểu để đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy tặng cờ.

- Loại ý kiến thứ hai cho rằng, 2 chi bộ cơ sở trên đã có quyết định giải thể, Đảng bộ A là cơ sở đảng được thành lập mới, không có liên quan về mặt tổ chức với 2 chi bộ đã giải thể nên tính thành tích để đề nghị khen thưởng phải bắt đầu từ khi mới thành lập (năm 2011)

Vậy ý kiến nào đúng?

                          Võ Minh Giang

            Đảng ủy Khối Dân vận, huyện Châu Đốc, Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời: Hai chi bộ cơ sở đã có quyết định giải thể tức là các chi bộ đó “đã làm xong nhiệm vụ hoặc không còn phù hợp về mặt tổ chức” (điểm 18.4, Quy định số 45-QĐ/TW) cần lập tổ chức mới phù hợp để thực hiện nhiệm vụ mới. Việc cấp ủy nơi đồng chí quyết định giải thể 2 chi bộ cơ sở và thành lập mới đảng bộ cơ sở A là nhằm đáp ứng yêu cầu mới về mặt tổ chức và nhiệm vụ.

Theo Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng số 01-HD/TW ngày 5-1-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tại điểm 11(11.2) đã nêu rõ: “Một đảng bộ, chi bộ được thành lập mới hoặc được thành lập từ nhiều đơn vị khác nhau thì tính theo nhiệm kỳ đầu tiên”. Đảng bộ A là đảng bộ được thành lập mới, về mặt tổ chức cũng như nhiệm vụ không liên quan với 2 chi bộ đã giải thể. Do đó, việc tính thời gian để đề nghị cấp ủy có thẩm quyền khen thưởng theo định kỳ phải bắt đầu từ khi đảng bộ mới thành lập (nhiệm kỳ đầu) là từ năm 2011 trở lại đây, chứ không thể lấy thành tích 3 năm liền là tổ chức đảng TSVM tiêu biểu (2008, 2009, 2010) của 2 chi bộ đã giải thể cộng với 2 năm liên tục (2011, 2012) đạt TSVM tiêu biểu của đảng bộ thành 5 năm để đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy tặng cờ.

Như vậy, loại ý kiến thứ hai nêu trên là đúng.

Tính kết quả bầu cử

Hỏi: Chi bộ A có 34 đảng viên chính thức, trong đó có 9 đồng chí được miễn công tác và sinh hoạt đảng. Chuẩn bị đại hội chi bộ hết nhiệm kỳ, ban chi ủy đương nhiệm dự kiến nhân sự chi ủy khóa tới và triệu tập hội nghị chi bộ để lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự ban chi ủy mới trước khi đưa ra đại hội bầu. Hội nghị chi bộ chỉ có 19 đảng viên chính thức dự (có 2 đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt). Khi tính kết quả lấy phiếu tín nhiệm, chi bộ có 2 loại ý kiến:

- Loại ý kiến thứ nhất, tính kết quả lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự chi ủy khóa mới chỉ cần quá bán so với số đảng viên chính thức có mặt ở hội nghị.

- Loại ý kiến thứ hai, phải tính trên tổng số đảng viên chính thức của chi bộ được triệu tập dự hội nghị.

Vậy cách tính nào đúng nguyên tắc?

                        ngocnam1978@gmail.com

Trả lời: Quy định thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) số 45-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tại điểm 16 (16.3b) đã nêu rõ: “Số thành viên của đại hội đảng viên, hội nghị đảng viên là tổng số đảng viên chính thức trong đảng bộ, chi bộ được triệu tập (trừ số đảng viên đã được giới thiệu sinh hoạt tạm thời ở đảng bộ khác và những đảng viên đã được miễn công tác và sinh hoạt đảng không có mặt ở đại hội (nếu đảng viên đó có mặt ở đại hội, hội nghị đảng viên tham gia bầu cử, biểu quyết thì vẫn tính), số đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng, bị khởi tố, truy tố, tạm giam, đảng viên chính thức vắng mặt suốt thời gian đại hội có lý do chính đáng được cấp ủy triệu tập đại hội đồng ý).

Cũng về vấn đề này, Quy chế bầu cử trong Đảng (ban hành kèm theo Quyết định số 220-QĐ/TW, ngày 17-4-2009 của Bộ Chính trị khóa X), tại điểm 2, Điều 27 còn quy định cụ thể cách tính kết quả bầu cử như sau: “Đối với đại hội đảng viên, người trúng cử phải đạt số phiếu bầu quá một nửa so với tổng số đảng viên chính thức của đảng bộ, chi bộ được triệu tập”.

Chi bộ A có 34 đảng viên chính thức, trong đó có 9 đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng. Vận dụng những quy định về cách tính đại biểu và tính kết quả bầu cử ở đại hội, hội nghị đảng viên nêu trên, khi tính kết quả lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự chi ủy khóa mới ở hội nghị chi bộ phải so với 27 đảng viên chính thức được triệu tập (đã trừ 7 đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng được triệu tập nhưng vắng mặt), chứ không chỉ so với 19 đảng viên chính thức có mặt ở hội nghị.        

Như vậy loại ý kiến thứ hai nêu trên là đúng.            

Giới thiệu sinh hoạt đảng

Hỏi: 1) Ở chi bộ tôi có 1 đảng viên được cấp có thẩm quyền ra quyết định nghỉ hưu khi đảng viên này đang trong thời gian xem xét, xử lý các vi phạm. Vậy chi bộ có được làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng về nơi nghỉ hưu cho đồng chí đó không? Căn cứ vào hướng dẫn nào của Trung ương?

2) Ở nơi tôi có 2 đảng viên đã nghỉ việc theo Nghị định 41-CP của Chính phủ năm 2003. Hai đảng viên này có hộ khẩu cùng vợ con cư trú ở địa bàn tổ dân phố chúng tôi nhưng vẫn sinh hoạt đảng ở địa phương nơi công ty cũ đóng trụ sở. Hoặc có những đảng viên đã nghỉ hưu nhưng vẫn còn cổ phần và làm hợp đồng theo vụ việc (ngắn hạn) với công ty cũ. Vậy chi bộ có được vận động các đảng viên trên chuyển sinh hoạt đảng chính thức về nơi cư trú không?

            hoaitienhai@...

            và Nguyễn Văn Thịnh

            P. Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên

Trả lời: 1) Quy định số 45-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tại điểm 13(13.3.1a) đã quy định rõ: “Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang một đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi ở mới lâu dài thì phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức”.

Như vậy, đảng viên đã được cấp có thẩm quyền ra quyết định nghỉ hưu, về nguyên tắc, tổ chức đảng phải làm đầy đủ thủ tục cho đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức về nơi cư trú lâu dài.

Tuy nhiên, trường hợp nêu trên đảng viên có quyết định nghỉ hưu nhưng đang trong thời gian xem xét, xử lý các vi phạm nên trước khi làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng, tổ chức đảng cần làm rõ nội dung, tính chất, nguyên nhân của các vi phạm. Nếu “vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đều phải xử lý kỷ luật nghiêm minh, không có ngoại lệ...” như quy định tại điểm 49 (49.1) Điều 35, Điều 36 về thi hành kỷ luật trong Đảng, Quy định số 45-QĐ/TW.

2) Cũng về chuyển sinh hoạt đảng, trong Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã hướng dẫn cụ thể là: “Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, phục viên, hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài, đảng viên đi công tác biệt phái hoặc đến làm hợp đồng không thời hạn từ 12 tháng trở lên ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và hội quần chúng thì giải quyết việc chuyển sinh hoạt đảng như sau:

- Ở những nơi có tổ chức đảng: Được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên đến làm việc hoặc nơi cư trú lâu dài.

- Ở những nơi chưa có tổ chức đảng: Nếu cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp... ở quá xa nơi đảng viên thường trú thì được chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ nơi đảng viên tạm trú. Trường hợp đảng viên đến làm việc ở gần nơi thường trú thì đảng viên vẫn sinh hoạt ở đảng bộ cũ...”.

Như vậy, trường hợp những đảng viên ở điểm 2 nêu trên, có một số đã nghỉ việc theo Nghị định số 41-CP của Chính phủ, một số đã có quyết định nghỉ hưu của cấp có thẩm quyền và nơi về nghỉ đều có tổ chức đảng nên các đồng chí đó cần chuyển sinh hoạt đảng chính thức về tổ chức cơ sở đảng nơi cư trú để tiện cho việc sinh hoạt đảng và công tác quản lý đảng viên của cấp ủy.

Giới thiệu người vào đảng

Hỏi: 1) Thực hiện thủ tục giới thiệu người vào Đảng trong các cơ quan, doanh nghiệp, ở nơi tôi nêu lên mấy cách làm như sau:

a) Ở nơi không có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

- Người vào Đảng còn trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên công đoàn, do BCH công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

- Người vào Đảng đã hết tuổi đoàn viên (trên 30 tuổi) thì do 2 đảng viên chính thức giới thiệu.

b) Nơi vừa có tổ chức Đoàn Thanh niên, vừa có tổ chức Công đoàn cơ sở nhưng người vào Đảng không còn trong độ tuổi thanh niên (trên 30 tuổi) thì do 2 đảng viên chính thức giới thiệu.

Vậy cách thực hiện ở những trường hợp cụ thể như vậy có đúng thủ tục về người giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng không?

2) Doanh nghiệp chúng tôi không có tổ chức Đoàn Thanh niên nhưng có tổ chức công đoàn cơ sở và người xin vào Đảng cũng đã 37 tuổi. Vậy trường hợp này thực hiện người giới thiệu vào Đảng là BCH công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức có đúng không?

                        Trần Thị Thảo

                        TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

                        dovan@gmail.com

Trả lời: 1) Về người giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng, Điều lệ Đảng (khóa XI) đã quy định rõ tại điểm 1, Điều 4 như sau:

“...

- Được hai đảng viên chính thức giới thiệu.

Nơi có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu”.

Như vậy, căn cứ vào những quy định trên, ở các cơ quan, doanh nghiệp:

a) Nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên: người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn; được BCH công đoàn cơ sở và 1 đảng viên chính thức giới thiệu (không tính còn trong độ tuổi thanh niên hay đã hết tuổi thanh niên).

b) Nơi vừa có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vừa có tổ chức công đoàn, người vào Đảng ngoài độ tuổi thanh niên thì do 2 đảng viên chính thức giới thiệu.

2) Tương tự, ở các cơ quan, doanh nghiệp, ban chấp hành công đoàn cơ sở chỉ giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng thay một đảng viên chính thức trong trường hợp cơ quan, doanh nghiệp đó không có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ sở. Ở doanh nghiệp đồng chí không có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, người vào Đảng là đoàn viên công đoàn thì thực hiện người giới thiệu vào Đảng là BCH công đoàn cơ sở và 1 đảng viên chính thức giới thiệu là đúng.

Về tính tuổi đảng

Hỏi: Tôi được ban thường vụ huyện ủy A ký quyết định kết nạp vào Đảng ngày 26-5-2012 và chi bộ tổ chức lễ kết nạp ngày 10-6-2012. Khi ghi lý lịch và phiếu đảng viên tôi được hướng dẫn lấy ngày 26-5-2012 là ngày vào Đảng.

Sau đó, tôi được chuyển công tác và sinh hoạt đảng sang huyện B, nhưng hồ sơ chuyển sinh hoạt đảng không được tiếp nhận vì ở đây cho rằng ngày vào Đảng trong hồ sơ của tôi phải ghi là ngày 10-6-2012 (ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp) mới đúng, ghi ngày 26-5-2012 là sai và yêu cầu tôi trở lại nơi sinh hoạt cũ để đề nghị sửa lại.

Khi trở về nơi sinh hoạt cũ thì được trả lời là không phải sửa lại vì ghi ngày 26-5-2012 là đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Vậy ngày vào Đảng của tôi ghi như thế nào là đúng quy định?

                        Nguyễn Hồng

                        Đắc Nông

Trả lời: Về tính tuổi đảng của đảng viên, điểm 4, Điều 5, Điều lệ Đảng quy định: “Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính từ ngày ghi trong quyết định kết nạp”.

Cũng về vấn đề này, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 5-1-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tại điểm 5(5.3a) đã hướng dẫn cụ thể: “Tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày cấp có thẩm quyền ký quyết định kết nạp đảng viên, nếu không có quyết định kết nạp hoặc không còn lưu giữ được quyết định kết nạp thì lấy ngày vào Đảng ghi trong thẻ đảng viên (trường hợp người đã ra khỏi Đảng mà trước đó đã được xác nhận tuổi đảng thì không được tính lại tuổi đảng theo quy định này).

Như vậy, ngày vào Đảng của đảng viên phải là ngày cấp ủy có thẩm quyền ký quyết định kết nạp vào Đảng.

Còn ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp vào Đảng được tính là ngày bắt đầu tính thời gian dự bị (12 tháng) của đảng viên, chứ không phải là ngày vào Đảng của đảng viên. Điểm 1, Điều 5 Điều lệ Đảng đã ghi rõ: “Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp”.

Do vậy, tổ chức đảng ở huyện A hướng dẫn đồng chí ghi ngày vào Đảng là 26-5-2012 (ngày ban thường vụ huyện ủy A ký quyết định kết nạp đồng chí vào Đảng) là đúng quy định của Điều lệ Đảng. Còn tổ chức đảng ở huyện B yêu cầu ghi ngày vào Đảng là ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp là không đúng với quy định và hướng dẫn của Trung ương.
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Xây dựng Đảng in số Xuân Nhâm Dần (1+2/2022) có chủ đề trọng tâm về mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước và một số nội dung quan trọng khác.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: