Phát triển đảng viên là người có đạo ở Lâm Đồng ( 02/07/2013)

Tình hình

Lâm Đồng là một tỉnh thuộc Tây Nguyên có tỷ lệ người sinh hoạt các tôn giáo khá đông (gần 70% dân số toàn tỉnh). Hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh những năm qua cơ bản ổn định. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phong trào sản xuất, văn hóa - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giúp nhau vượt khó, giáo dục con em, răn đe kẻ xấu... thường xuyên được chức sắc, chức việc, những người có uy tín trong cộng đồng tôn giáo đề xuất, triển khai và được bà con giáo dân hưởng ứng sôi nổi. Đặc biệt, đồng bào có tôn giáo đã tham gia khá tốt công tác bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, quan tâm lựa chọn, giới thiệu người đại diện giáo hội tham gia ứng cử và đã đắc cử vào HĐND các cấp. Mối quan hệ giữa các tổ chức tôn giáo với Đảng, Nhà nước luôn gần gũi, tạo sự đồng thuận cùng giải quyết những vấn đề dân sinh.

Tuy nhiên, Lâm Đồng có địa bàn rộng, đông đồng bào dân tộc thiểu số theo nhiều loại hình tôn giáo khác nhau. Do đó, công tác quản lý hoạt động các tôn giáo có khó khăn, còn bộc lộ những hạn chế: Việc quản lý xây dựng các nơi thờ tự chưa thực sự chặt chẽ nên nhiều nơi còn hiện tượng xây dựng trái phép, sai phép. Nắm bắt tình hình hoạt động của tín đồ theo đạo chưa sát, một số vụ việc kéo dài để các thế lực thù địch lợi dụng.

Một số cấp ủy, chính quyền chưa hiểu biết đặc điểm tôn giáo, chưa làm tốt công tác tư tưởng, chưa làm cho đảng viên, quần chúng theo đạo thấy và hiểu rõ các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tự do hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo; chưa làm rõ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo bắt nguồn từ các chủ trương, chính sách của Đảng, các chương trình, đề án của Trung ương, của Chính phủ và của tỉnh.

Hoạt động của các đoàn thể trong vùng tôn giáo, nhất là vùng tôn giáo toàn tòng, vùng đông đồng bào theo đạo còn yếu. Việc phát hiện, bồi dưỡng cảm tình đảng trong quần chúng có tôn giáo ở một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, nhận thức chính trị và hướng phấn đấu vào Đảng của quần chúng là người có đạo còn những hạn chế nhất định, chỉ chú trọng làm ăn, phát triển kinh tế. Một số quần chúng có đạo sau khi được kết nạp vào Đảng lơ là, thậm chí bỏ sinh hoạt tôn giáo.

Trước khi có Quy định 123 của Trung ương, việc phát triển đảng viên trong vùng đồng bào có đạo gặp nhiều khó khăn. Sau khi có Quy định của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về một số điểm kết nạp đảng viên là người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo, các cấp ủy trong toàn tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt Quy định cho toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là ở vùng có đông đồng bào sinh hoạt tôn giáo, về điều kiện, tiêu chuẩn, nguyên tắc kết nạp đảng viên là người có đạo. Chú ý những quần chúng ưu tú được xem xét, tạo nguồn kết nạp đảng viên, các tín đồ theo đạo đang giữ một số chức danh chủ chốt ở cơ sở. Đồng thời, các TCCSĐ cũng tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên là người có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo.

Ở một số nơi có đông đồng bào là người có đạo như TP. Đà Lạt, Bảo Lộc, huyện Đơn Dương, Di Linh, Đức Trọng, những vùng công giáo toàn tòng, một số đảng bộ cơ sở đã tổ chức hội nghị quán triệt đầy đủ các nội dung Quy định 123 đến cán bộ chủ chốt là đảng uỷ viên, bí thư chi bộ, trưởng phó các đoàn thể.

Sau khi thực hiện Quy định của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, đội ngũ cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở dần dần thay đổi những định kiến không đúng trong việc kết nạp đảng viên là người có đạo. Nhiều huyện ủy, TCCSĐ, mặt trận, các đoàn thể tích cực tổ chức, lãnh đạo các phong trào, từ đó phát hiện các hạt nhân ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên là người có đạo.

Kết quả

Chủ trương tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên là người có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, không phân biệt đối xử được đa số các chức sắc tôn giáo đồng tình, ủng hộ. Qua 6 năm thực hiện, công tác phát triển đảng viên là người có đạo có bước tiến triển. Từ năm 2005 đến nay, Đảng bộ Lâm Đồng đã kết nạp được trên 1.500 đảng viên trong các tôn giáo, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa tôn giáo với Đảng và chính quyền.

Một số vùng có đông đồng bào có đạo trước đây gặp rất nhiều khó khăn trong phát động các phong trào, xây dựng các hạt nhân ưu tú nay nhờ tích cực tuyên truyền, bồi dưỡng nên có đông quần chúng ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên. Số đảng viên là người có đạo đã phát huy tác dụng tốt, là cầu nối để đồng bào trong vùng có đạo hoà nhập rộng rãi với cộng đồng các dân tộc trong tỉnh.

Nhiều TCCSĐ ở nơi đông đồng bào có đạo, vùng tôn giáo toàn tòng đã ra nghị quyết riêng về công tác phát triển đảng viên. Nhờ vậy, đảng viên là người có đạo tăng về cả số lượng và chất lượng. Có những đảng viên sau khi kết nạp được bầu cử giữ các chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị cơ sở như chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã, phường, bí thư đoàn thanh niên, chủ tịch, phó chủ tịch hội nông dân, phụ nữ... Đây là nét mới trong công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào có đạo.

Các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc quy định sinh hoạt đảng. Đảng viên là người có đạo tham gia tốt các kỳ sinh hoạt chi bộ. Đa số đảng viên có đạo nhận thức đúng đắn và chấp hành nghiêm quy định của Đảng, phát huy tốt năng lực, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm của người đảng viên. Những đảng viên này là cốt cán, hạt nhân, đầu mối đoàn kết trong cộng đồng cư dân người có đạo, giúp các cấp chính quyền thuận lợi trong công tác phổ biến, tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong đồng bào có đạo.

Các tín đồ ưu tú khi được kết nạp vào Đảng đều được trải qua thử thách và rèn luyện từ phong trào cơ sở, nên sâu sát, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, tham gia sinh hoạt tôn giáo nghiêm túc, đầy đủ. Qua phân tích chất lượng đảng viên hằng năm, hầu hết đảng viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, “kính Chúa yêu nước”, “sống tốt đời, đẹp đạo”... Số đảng viên có đạo vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật chiếm tỷ lệ rất thấp.

Kinh nghiệm

Một là, các TCCSĐ, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể tích cực lãnh đạo công tác tư tưởng. Từ các hoạt động phong trào của tổ chức mình phát hiện, xây dựng các hạt nhân điển hình để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên là người có đạo. Đồng thời, luôn quan tâm đến các hoạt động tôn giáo trên địa bàn mình phụ trách.

Hai là, từng TCCSĐ, chi bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng quy chế và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên theo dõi các chi bộ trực thuộc, nắm bắt tư tưởng của từng đảng viên, thường xuyên nhắc nhở đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo đầy đủ, nhất là các buổi lễ của tôn giáo.

Ba là, các TCCSĐ thường xuyên giáo dục đảng viên có đạo rèn luyện, giữ vững lập trường, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Tạo điều kiện để đảng viên có đạo nâng cao trình độ hiểu biết về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo, công tác tôn giáo. Đối với các cơ sở có vấn đề nổi cộm, các cấp uỷ, chi bộ báo cáo kịp thời cấp ủy cấp trên và tập trung giải quyết với nhiều biện pháp, hình thức thích hợp.

Định hướng

Về công tác tư tưởng, các cấp ủy cơ sở, các chi bộ cần tuyên truyền, giải thích cho đảng viên, quần chúng có đạo hiểu đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo. Lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống, lợi ích thiết thực với người dân, thực hiện chính sách tôn giáo, công tác tôn giáo trong vùng. Xác định những khó khăn phải vượt qua. Khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, tích cực các tín đồ trong phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Chủ động chống lại những luận điệu xuyên tạc, lừa mị gây chia rẽ, thù hằn dân tộc của các thế lực thù địch.

Đối với đảng viên có đạo, thường xuyên tham gia sinh hoạt tôn giáo. Khi tham gia sinh hoạt tôn giáo cần phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo, rèn luyện, giữ vững lập trường, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; nâng cao trình độ hiểu biết về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với tôn giáo, công tác tôn giáo. Phát hiện và đấu tranh chống lại những hành vi lợi dụng tôn giáo hoạt động trái pháp luật, có hại đến lợi ích của nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc.

Các cấp ủy đảng, nhất là cấp uỷ cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, dân vận, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng, dân vận. Đẩy mạnh tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng có đông tín đồ theo đạo hiểu đúng những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị, xã hội ở địa phương.

Mặt trận và các đoàn thể các cấp đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, tập hợp đông đảo lực lượng đoàn viên, hội viên, thật sự đại diện cho quyền và lợi ích của đoàn viên, hội viên để họ gắn bó với tổ chức, nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua hoạt động phong trào của mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát hiện những nhân tố tích cực, tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên là người có đạo.

Nguyễn Hữu Khuyến
Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lâm Đồng
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 02/07/2013
Tác giả : Xây dựng Đảng. Đăng ngày: 02/07/2013
Tác giả : PGS. Trần Đình Huỳnh. Đăng ngày: 02/07/2013
Tác giả : GS.TS. Nguyễn Văn Huyên. Đăng ngày: 02/07/2013
Tác giả : Vĩnh Trọng. Đăng ngày: 02/07/2013
Tác giả : Vân Thiêng - Ngọc Năm. Đăng ngày: 02/07/2013
Tác giả : Thượng tá Vũ Thế Kỳ, Trung úy Lê Minh Tuấn - Học viện An ninh nhân dân. Đăng ngày: 02/07/2013
Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hà - UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Đăng ngày: 02/07/2013
Tác giả : Trần Nhật Quang - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị. Đăng ngày: 02/07/2013
Tác giả : Hà Thư. Đăng ngày: 02/07/2013
Các bài tiếp
Tác giả : Song Thủy. Đăng ngày: 02/07/2013
Tác giả : Như Lê. Đăng ngày: 02/07/2013
Tác giả : Cao Hà. Đăng ngày: 02/07/2013
Gốc vững, cây mới bền. Gốc có vững cây mới phát triển, nở hoa, kết trái. Cái gốc ấy được chăm chút qua từng nhiệm kỳ đại hội, được rút tỉa, lựa chọn qua từng đại hội đảng bộ các cấp. Điều đó đặt trọng trách lên vai các cấp ủy, nhất là các cơ quan tham mưu, đặc biệt cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ ngay từ bây giờ - thời gian chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: