Trả lời bạn đọc số 3-2011 ( 31/03/2011)
Hỏi: Người xin vào Đảng khai lý lịch về gia đình mình như thế nào thì đúng? ở đảng bộ tôi có hai loại ý kiến khác nhau:

Thứ nhất: Chỉ cần khai ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng, cha mẹ vợ hoặc chồng, anh, chị em ruột của bản thân, của vợ hoặc chồng.

Thứ hai: Người xin vào Đảng khai lý lịch về gia đình phải khai tất cả mọi người có liên quan gồm: Ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ hoặc chồng, anh, chị em của bản thân, của vợ hoặc chồng và cả bác, chú, cô, cậu, dì của bản thân, của vợ hoặc chồng.

Vậy ý kiến nào đúng?

Hoàng Xuân Tình

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Lâm Đồng

Trả lời: Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21-6-2007, hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương tại mục 2.4, điểm a hướng dẫn khai và chứng nhận lý lịch của người vào Đảng ghi rõ: “Người vào Đảng phải tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong lý lịch...”.

Và, tại điểm b, khoản 24, về hoàn cảnh gia đình của người vào Đảng cũng hướng dẫn khai rõ họ, tên, năm sinh, chỗ ở, nghề nghiệp, hoàn cảnh kinh tế, thái độ chính trị của những người như sau: ông, bà nội ngoại; cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ); cha, mẹ vợ (hoặc cha, mẹ chồng), vợ (hoặc chồng); anh, chị, em ruột của bản thân, của vợ (hoặc chồng).

Theo nội dung hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương như trên thì ý kiến thứ nhất là đúng.


Hỏi: Một đảng viên là công chức tư pháp - hộ tịch xã không được chi bộ và đảng uỷ đương nhiệm giới thiệu tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ 2010-2015. Nhưng tại đại hội đảng bộ xã, đồng chí đó được nhiều đại biểu đề cử để bầu vào cấp uỷ khoá mới. Đoàn chủ tịch đại hội đã gặp và vận động đồng chí này rút khỏi danh sách bầu cử nhưng đồng chí đó không rút và đã được đại hội bầu vào cấp ủy khóa mới. Sau đại hội, chi bộ đã họp kiểm điểm đồng chí này để rút kinh nghiệm. Trong chi bộ có 2 loại ý kiến khác nhau về việc này:

Loại ý kiến thứ nhất: Đa số đảng viên cho rằng, đồng chí đó không rút khỏi danh sách đề cử là vi phạm quy định của Đảng. Vì chi bộ và đảng uỷ đương nhiệm không giới thiệu đồng chí đó tham gia cấp uỷ khoá mới.

Loại ý kiến thứ hai: Xét về quyền ứng cử, đề cử của đảng viên theo Quyết định số 220-QĐ/TW của Trung ương thì đồng chí đó không vi phạm quy định của Đảng và không phải kiểm điểm rút kinh nghiệm ở chi bộ.

Vậy ý kiến nào đúng?

Bùi Đức Toàn

Văn Phú, Nho Quan, Ninh Bình

Trả lời: Theo quy định tại Điều 7, Quy định số 115-QĐ/TW ngày 7-12-2007 của Bộ Chính trị “Về những điều đảng viên không được làm” thì chỉ khi bầu các chức danh của cơ quan nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội thì đảng viên, cấp uỷ viên không được tự ứng cử, tự nhận đề cử khi chưa được các tổ chức đảng có thẩm quyền giới thiệu.

Quy định trên không áp dụng đối với việc bầu cử trong Đảng. Bầu cử trong Đảng phải theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng.

Điều lệ Đảng hiện hành quy định: “Đảng viên có quyền: ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng” (khoản 2, Điều 2).

Cũng về vấn đề này, Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo Quyết định số 220-QĐ/TW ngày 17-4-2009 của Bộ Chính trị còn quy định cụ thể như sau: “Tất cả đảng viên chính thức đều có quyền ứng cử để được bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở các cấp, dù đảng viên đó là đại biểu hay không là đại biểu” (khoản 1, Điều 4).

Tại khoản 1 và 2, Điều 5 Quy chế này cũng quy định: “ở đại hội đảng viên: Đảng viên chính thức, đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên dự bị đều có quyền đề cử đảng viên chính thức của đảng bộ, chi bộ để được bầu làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, hoặc để được bầu vào cấp uỷ cấp mình.

Ở đại hội đại biểu: Chỉ đại biểu chính thức mới có quyền đề cử những đảng viên là đại biểu và những đảng viên không phải là đại biểu của đại hội đảng bộ cấp mình tham gia cấp uỷ...”.

Căn cứ vào những quy định trên, loại ý kiến thứ hai là đúng. Đồng chí đảng viên đó tuy không được chi bộ và cấp uỷ đương nhiệm giới thiệu tham gia cấp uỷ khoá mới, nhưng được đại biểu đại hội đề cử; đồng chí không rút khỏi danh sách bầu cử và đã được đại hội bầu vào ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 là đúng với các quy định về bầu cử trong Đảng.

Việc chi uỷ, chi bộ đưa đồng chí đó ra kiểm điểm, rút kinh nghiệm vì đã tự nhận đề cử, không rút khỏi danh sách bầu cử là vi phạm quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên trong đại hội, trái với quy định của Trung ương về bầu cử trong Đảng.

Hỏi: Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương chỉ hướng dẫn đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ (chi bộ, đảng bộ), không thấy hướng dẫn đánh giá, phân loại chất lượng chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở. Vậy hằng năm các chi bộ trực thuộc đảng uỷ có phải đánh giá, phân loại chất lượng theo 4 mức (trong sạch vững mạnh, trong đó có 20% trong sạch vững mạnh tiêu biểu; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ và chi bộ yếu kém) như phân loại TCCSĐ hay chỉ phân loại đảng viên mà không phải phân loại tổ chức đảng?

kieuthuy123@gmail.com

Trả lời: Đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên thực hiện mỗi năm một lần gắn với tổng kết công tác năm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW ngày 10-10-2008 của Ban Tổ chức Trung ương tại điểm 4 (4.1) hướng dẫn một trong những tiêu chí để được xếp loại TCCSĐ trong sạch, vững mạnh phải có “tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 80% trở lên; có số chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh từ 80% trở lên, không có chi bộ yếu kém, các chi bộ sinh hoạt đều, đúng quy định và tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt bình quân đạt từ 80% trở lên”.

Điểm 17 (17.2), Điều 34, Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về khen thưởng tổ chức đảng cũng nêu rõ: “Đảng uỷ cơ sở xét tặng giấy khen cho những chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu trong năm... Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu là chi bộ được đảng uỷ cơ sở xem xét, công nhận khi đánh giá chất lượng chi bộ trong năm”.

Như vậy, hằng năm muốn đánh giá, phân loại chất lượng các đảng bộ cơ sở chính xác theo nội dung Hướng dẫn số 20-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương thì trước hết phải phân tích, đánh giá, phân loại chính xác chất lượng hoạt động lãnh đạo của từng chi bộ trực thuộc.

Hỏi: Chi bộ tôi có 1 quần chúng cảm tình đảng hiện đang làm công ăn lương cho một công ty có 100% vốn nước ngoài, là hội viên hội cựu chiến binh và là khu trưởng một khu dân cư trong phường. Gia đình theo đạo Thiên Chúa (quê ở An Lão, Hải Phòng), di cư vào Nam từ 1954. Trong lý lịch, quần chúng tự khai có bố đi lính cho Pháp. Chi bộ đã tiến hành thẩm tra, được Công an và Ban Tổ chức Huyện uỷ An Lão (Hải Phòng) xác định: Không có hồ sơ, tài liệu nào tại An Lão chứng minh bố của người vào Đảng đã đi lính cho Pháp.

Xin hỏi:

Việc xác minh, kết luận của Công an và Ban Tổ chức Huyện ủy An Lão như vậy là chưa khớp với người xin vào Đảng tự khai trong lý lịch (có bố đẻ đi lính cho Pháp). Vậy phải làm thế nào?

Đào Ngọc Anh

Rạch Dừa, Tp.Vũng Tàu

Trả lời: Trường hợp nêu trên, chi bộ cần yêu cầu người xin vào Đảng trình bầy rõ khi tự khai trong lý lịch có bố đẻ đi lính cho Pháp là dựa vào căn cứ nào; hoặc thẩm tra trực tiếp từ người bố (nếu còn sống) của người vào Đảng để làm rõ ông có đi lính cho Pháp không, thời gian bao lâu, ở đâu, làm đến chức gì?


Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đó đến nay với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát với tình hình thực tế. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp uỷ, tổ chức đảng, mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: