Để thực hiện tốt hơn quy định 76 từ thực tiễn đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ( 14/12/2009)

Thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị (sau đây gọi tắt là Quy định 76) và Hướng dẫn số 23-HD/TCTW ngày 14-12-2003 của Ban Tổ chức Trung ương “về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”, đến nay Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã có 741/806 tổ chức cơ sở đảng (đạt 100% tổ chức cơ sở đảng có đảng viên thuộc diện giới thiệu), 44.876/67.836 đảng viên (đạt 95,8% số đảng viên thuộc diện giới thiệu) về “giữ mối liên hệ” tại 1.669/2.037 chi bộ nơi cư trú.

Việc giới thiệu đảng viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú được tiến hành thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả thiết thực, nhất là khi đảng viên chuyển đổi chỗ ở hoặc mới được kết nạp vào Đảng. Nhiều đảng viên gương mẫu và vận động gia đình gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt, tự giác rèn luyện đạo đức cách mạng, được dân tin. Nhiều hoạt động xã hội được đảng viên sinh hoạt nơi cư trú thực hiện và vận động nhân dân tham gia tốt như xây dựng đường giao thông, nhà văn hoá, nơi sinh hoạt cộng đồng, xây dựng các quỹ và các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Đảng viên gần dân hơn, nắm được tâm tư, nguyện vọng của dân, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân trên từng cương vị công tác của mình… Qua đây, nhiều cấp uỷ cơ quan có thêm thông tin về đảng viên qua nhận xét bằng văn bản hằng năm của cấp uỷ nơi cư trú. Có một số cấp uỷ ngành Hải quan, Than, Bưu chính-Viễn thông, Công an, Biên phòng tỉnh... trực tiếp đến cấp uỷ nơi có đảng viên của tổ chức mình cư trú để trao đổi nắm tình hình đảng viên. Đây là cơ sở để cấp uỷ đảng nơi đảng viên đang công tác có thêm căn cứ đánh giá, nhận xét đảng viên hằng năm và trong việc đề bạt cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng quản lý đảng viên, cán bộ. Có đảng viên vi phạm tư cách được cấp uỷ nơi cư trú phát hiện, phản ánh kịp thời với tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên công tác, góp phần khắc phục những biểu hiện xa dân, thiếu trách nhiệm với dân nơi cư trú, củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Các cấp uỷ đảng nơi đảng viên cư trú có thêm những ý kiến đóng góp có giá trị từ các đảng viên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ nơi cư trú về công tác quản lý ở địa phương, nâng cao chất lượng một số hoạt động trên địa bàn dân cư. Việc lập sổ theo dõi của chi uỷ đối với đảng viên sinh hoạt nơi cư trú đã dần đi vào nền nếp…

 Qua thực hiện Quy định số 76 của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, rút ra một số vấn đề cần tiếp tục chỉ đạo sau:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định 76.

Gần 10 năm thực hiện Quy định 76 đã khẳng định tính thiết thực, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, góp phần quan trọng trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Cần tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp uỷ và mỗi đảng viên về ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ đã được quy định. Khắc phục tình trạng một số tổ chức cơ sở đảng chậm giới thiệu đảng viên khi thay đổi chỗ ở, đảng viên được kết nạp, đảng viên đang sinh hoạt trong các doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của đảng viên khi thay đổi nơi cư trú, đồng thời tăng cường sự quan tâm của tổ chức cơ sở đảng nơi cư trú đối với những đảng viên chưa được giới thiệu giữ mối liên hệ để có ý kiến bằng văn bản đến tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên đang công tác. Thực tế hiện nay ở Quảng Ninh vẫn còn 4,2% (1.967 đồng chí) đảng viên thuộc diện này chưa được giới thiệu với cấp uỷ nơi cư trú.

Nâng cao chất lượng, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

Theo Hướng dẫn số 23-HD/TCTW, thời gian tham gia sinh hoạt với cấp uỷ nơi cư trú ít nhất 2 lần/năm và họp đột xuất khi thật cần thiết do chi uỷ nơi cư trú chủ trì. ở Quảng Ninh có 59% cấp uỷ duy trì sinh hoạt 1 kỳ/năm; 41% sinh hoạt 2 lần trong năm trở lên. Thực tế cho thấy, nên quy định sinh hoạt ít nhất 1 lần/năm và họp đột xuất khi cần thiết. Cần có quy định cụ thể để nâng cao ý thức tham gia sinh hoạt của đảng viên (30% vắng với nhiều lý do khác nhau và không có lý do). Với những chi bộ quá đông đảng viên (có phường tiếp nhận trên 1.000 đảng viên, có chi bộ tới 200-300 đảng viên) nên chia tổ, tránh tình trạng sinh hoạt như tham dự mít tinh, hiệu quả thấp. Khắc phục tình trạng không có nội dung sinh hoạt cụ thể, mà chỉ là thông báo về những hoạt động của chi bộ địa phương, của chính quyền địa phương; sinh hoạt mà như đến giao lưu hoặc tập trung vào chủ đề quyên góp ủng hộ các quỹ.

Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả với sự chuẩn bị kỹ của chi uỷ nơi cư trú. Tập trung vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, giải quyết khó khăn vướng mắc, bức xúc trong đời sống của nhân dân trên địa bàn...

Cải tiến thủ tục nhận xét, đánh giá đảng viên ở nơi cư trú.

 Nên thống nhất mẫu giấy giới thiệu, thủ tục giới thiệu, quy trình nhận xét và thời gian gửi văn bản nhận xét. Việc nhận xét, đánh giá đảng viên hằng năm nên quy định 1 lần vào tháng 11, trừ khi đảng viên có dấu hiệu vi phạm, khi có nhu cầu bổ nhiệm, đề bạt cán bộ. Lập sổ theo dõi giới thiệu, tiếp nhận đầy đủ, liên tục và chặt chẽ. Khắc phục tình trạng trao đổi thông tin còn thiếu nhất quán và có nhiều cách làm khác nhau, hiệu quả không cao (ở Quảng Ninh 68% chi uỷ nơi cư trú gửi nhận xét về nơi đảng viên công tác, 32% không gửi).

Về trách nhiệm của chi uỷ, đảng uỷ nơi đảng viên công tác: Quy định 76 tại Điều 3.3 ghi: “đại diện cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên công tác định kỳ và khi cần thiết tiến hành việc trao đổi ý kiến với đại diện cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên cư trú để nắm tình hình đảng viên thực hiện việc giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ nơi cư trú và nghĩa vụ công dân nơi cư trú” nhưng theo Hướng dẫn số 23 - HD/TCTW thì không phải “định kỳ” đến nơi đảng viên cư trú để nắm tình hình đảng viên. Vì vậy, có cơ quan, đơn vị hằng năm cử đại diện cấp uỷ đến chi uỷ nơi đảng viên cư trú nắm tình hình nhưng nhiều cơ quan, đơn vị không thực hiện. Thực tế cho thấy, không nhất thiết phải “định kỳ hàng năm” đến chi uỷ nơi đảng viên cư trú nắm tình hình vì mỗi cơ quan, đơn vị đều có nhiều, có nơi rất nhiều đảng viên cư trú và ở nhiều nơi khác nhau. Cho nên, cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên công tác chỉ cần tiến hành việc trao đổi ý kiến với đại diện cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên cư trú khi cần thiết (khi đảng viên có dấu hiệu vi phạm cần xác minh hoặc khi cần đề bạt cán bộ). Theo đó, thay vì tất cả đảng viên đều phải đi lấy ý kiến nhận xét của chi uỷ nơi cư trú, rồi lấy dấu xác nhận của đảng uỷ nơi cư trú vào giờ hành chính mất thời gian của cả đảng viên, chi uỷ, đảng uỷ nơi cư trú thì chỉ có số ít đảng viên (có dấu hiệu vi phạm hoặc có nhu cầu đề bạt) phải làm. Thực tế ở Quảng Ninh có đến 72% đảng viên nơi cư trú được đánh giá tốt và 25,7% bình thường, chỉ có 2,3% đảng viên có vấn đề chưa tốt. Như vậy, nếu chỉ lấy nhận xét về đảng viên có vấn đề chưa tốt thì tiết kiệm được 31.500 lượt đảng viên phải làm thủ tục nhận xét bằng văn bản mà vẫn giữ được đúng Quy định 76.

Thực hiện đúng nguyên tắc tập thể trong đánh giá, nhận xét đảng viên.

Khi đảng viên nơi cư trú có dấu hiệu vi phạm tư cách đảng viên, ý kiến nhận xét của đại diện chi uỷ phải được thể hiện trong biên bản của tập thể chi uỷ hoặc tập thể đảng uỷ nơi cư trú. Trong thực tế, hầu hết ý kiến nhận xét đảng viên nơi cư trú là của cá nhân đồng chí bí thư, không đảm bảo nguyên tắc tập thể trong đáng giá, nhận xét đảng viên. Việc lấy ý kiến của đại diện chi uỷ nơi cư trú về tư cách đảng viên hoặc phục vụ việc đề bạt cán bộ thường là ý kiến cá nhân, chưa phải của tập thể cấp uỷ. Vì vậy, khi có một đồng chí được cấp uỷ phân công đến lấy ý kiến nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú thì chi uỷ nơi cư trú phải thống nhất nhận xét bằng văn bản (có xác nhận của đảng uỷ cấp trên), để đảm bảo sự phản ánh khách quan nơi đảng viên cư trú. Nội dung nhận xét cần cụ thể, sát thực, tránh hình thức, chung chung.

Ngoài việc các đảng bộ trực thuộc báo cáo kết quả và những kiến nghị về Trung ương hàng năm theo quy định, nên quy định việc tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm 2 năm 1 lần giữa cấp uỷ cấp cấp trên cơ sở nơi công tác và nơi cư trú của đảng viên để thống nhất biện pháp tháo gỡ khó khăn hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị.

NGUYỄN MINH TUẤN
Giám đốc Học viện Xây dựng Đảng
Các bài tiếp
Tác giả : ĐẶNG DUY THÌN - Ban Tổ chức Trung ương. Đăng ngày: 14/12/2009
Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đó đến nay với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát với tình hình thực tế. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp uỷ, tổ chức đảng, mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: