Đại hội đảng bộ, bổ sung cấp uỷ viên ( 19/10/2009)

Ban Tổ chức Trung ương đã có hướng dẫn bổ sung về “Thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư”. Xin hỏi nội dung hướng dẫn bổ sung cụ thể đó như thế nào?          

 Nguyễn Thanh

 TP. Pleiku, Gia Lai

Về “Thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư”, Ban Tổ chức Trung ương đã có Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 6 tháng 3 năm 2009 để thực hiện. Quán triệt Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 4 tháng 8 năm 2009 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã có Công văn số 6413-CV/BTCTW ngày 17-8-2009, hướng dẫn bổ sung một số điểm trong Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, nội dung cụ thể như sau:

1. Về thực hiện các nội dung của đại hội:

Những đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tiến hành trước khi có Dự thảo Văn kiện của Trung ương trình Đại hội XI của Đảng và Báo cáo chính trị của cấp ủy cấp trên trực tiếp, thì khi có các dự thảo văn kiện nêu trên, sẽ tổ chức nghiên cứu, tham gia, đóng góp ý kiến theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên trực tiếp.

2. Về việc bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội:

Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 6 tháng 3 năm 2009 của Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ trình tự đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Nay hướng dẫn thêm như sau: Trường hợp đại hội không bầu được ban thường vụ thì việc bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư sẽ do ban chấp hành đảng bộ bầu; trường hợp đại hội đã bầu được ban thường vụ nhưng không bầu được bí thư thì việc tiếp tục bầu bí thư và phó bí thư sẽ do ban chấp hành đảng bộ bầu theo Quy chế bầu cử trong Đảng hiện hành.

Chi bộ tôi là chi bộ cơ sở, có 17 đảng viên. Đại hội chi bộ bầu cấp ủy 3 đồng chí. Năm 2008, đồng chí bí thư được tỉnh ủy điều động nhận công tác khác. Họp chi bộ thường kỳ, chi bộ ra nghị quyết đề nghị đảng ủy khối dân chính đảng cho bổ sung cấp uỷ viên và bầu bổ sung bí thư chi bộ. Đảng ủy khối đồng ý cho chi bộ bầu bổ sung 1 chi ủy viên và bầu bổ sung bí thư chi bộ. Khi đưa ra chi bộ thảo luận, có 2 loại ý kiến khác nhau:

- ý kiến 1: Chi bộ tiến hành thăm dò tín nhiệm giới thiệu nhân sự bổ sung cấp ủy và đề nghị đảng ủy khối ra quyết định bổ sung cấp ủy viên, sau đó chi bộ bầu bí thư và đề nghị đảng ủy khối chuẩn y.

- ý kiến 2: Thực hiện ý kiến của đảng ủy khối, chi bộ bầu bổ sung cấp ủy, bầu bổ sung bí thư chi bộ là đảm bảo dân chủ trong Đảng. Không cần thiết phải thăm dò tín nhiệm, giới thiệu nhân sự rồi mới đề nghị đảng ủy khối quyết định chỉ định bổ sung cấp ủy viên thiếu, sau đó chi bộ mới tiếp tục bầu bí thư.

Vậy ý kiến nào là đúng?

Nguyễn Thành

Tuy Hòa, Phú Yên

œĐiểm 23, Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 23-QĐ/TW ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị quy định việc bổ sung cấp ủy viên như sau:

“23.1-  Khi cần bổ sung cấp ủy viên thiếu, tập thể cấp ủy thảo luận, thống nhất đề nghị cấp uỷ cấp trên về số lượng, nhân sự cụ thể để cấp ủy cấp trên ra quyết định. Trường hợp đặc biệt, nếu xét thấy cần, cấp ủy cấp trên có thể ra quyết định bổ sung cấp ủy viên thiếu.

23.2- Việc bổ sung cấp ủy viên, ủy viên thường vụ, bí thư, phó bí thư là đảng viên trong đảng bộ, chi bộ nói chung thực hiện theo quy trình: Chỉ định vào ban chấp hành đảng bộ, ban chấp hành đảng bộ bầu vào các chức danh cần thiết…”.

Như vậy, chi bộ đồng chí do bí thư được điều động nhận công tác khác nên thiếu một cấp ủy viên và chức danh bí thư chi bộ. Thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị nêu trên, nếu bí thư không phải do cấp ủy cấp trên điều động về, mà nhân sự là đảng viên trong chi bộ, thì chi bộ phải tiến hành giới thiệu 1 đảng viên trong chi bộ vào chi ủy. (Bí thư chi bộ cơ sở do chi bộ bầu nên bổ sung bí thư chi bộ do chi bộ giới thiệu nhân sự) và thống nhất báo cáo đảng ủy khối ra quyết định chỉ định bổ sung cấp ủy viên thiếu. Sau đó, chi bộ tiếp tục bầu bí thư trong số chi ủy viên và đề nghị đảng ủy khối chuẩn y.

Như vậy, 2 ý kiến mà đồng chí nêu trên thì ý kiến 1 là đúng quy định.


Các bài tiếp
. Đăng ngày: 19/10/2009
Người dân hy vọng việc giải tỏa lấn chiếm vỉa hè không chỉ là một phong trào mà là việc làm bền vững, là một hành động góp phần lập lại kỷ cương, trật tự xã hội. Tuy nhiên, việc đó không chỉ đòi hỏi cấp ủy tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, công an phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời xử lý, không để tái diễn vi phạm, mà cần sự đồng lòng, tự giác của người dân, sắp xếp chỗ để xe, bán hàng, công ăn, việc làm cho người nghèo…Nghĩa là cần nhiều giải pháp đồng bộ, nhưng trước hết cần có cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong mỗi lĩnh vực được phân công. Bởi công việc thành công hay thất bại đều quyết định bởi cán bộ vì như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cán bộ là gốc của mọi công việc.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: