Trả lời bạn đọc số 5/2020 ( 16/06/2020)

Công tác bầu cử

 Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, hướng dẫn của các cấp ủy đảng và thường trực mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tổ chức đại hội MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024, nhiều đồng chí đang giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt của đảng, chính quyền các xã đã chuyển sang công tác MTTQ để tạo điều kiện cho lớp trẻ công tác, cống hiến.

Nay tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở (cấp xã), theo chỉ đạo của huyện ủy, các đồng chí là chủ tịch MTTQ có thời gian sinh từ khoảng tháng 8-1965 trở về trước thì không đủ điều kiện về độ tuổi để tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và đương nhiên không còn được giữ chức chủ tịch MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024, mặc dù đại hội MTTQ mới tổ chức chưa được một năm.

Xin hỏi, huyện ủy đã căn cứ vào quy định nào để chỉ đạo về độ tuổi tham gia cấp ủy?

                             nguyenvu@...

Trả lời: Chủ tịch MTTQ xã là chức vụ gắn với cơ cấu nhân sự cấp ủy cơ sở và do BTV cấp ủy cấp tỉnh căn cứ vào quy định và tình hình đặc điểm cụ thể của địa phương để hướng dẫn cho phù hợp. Công tác cán bộ là công tác của Đảng, việc huyện ủy chỉ đạo về độ tuổi tham gia cấp ủy phải căn cứ vào Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (trong đó quy định cụ thể độ tuổi tham gia cấp ủy của từng cấp).

 Đảng bộ A có 45 đảng viên, trước 30 ngày làm việc cấp ủy đã triệu tập 45 đảng viên dự đại hội. Đến ngày khai mạc đại hội, 7 đảng viên vắng mặt có lý do. Đại hội đã bầu BCH. Kết quả kiểm phiếu như sau: Tổng số phiếu phát ra là 38, số phiếu thu về là 38, số phiếu hợp lệ là 35, đồng chí Nguyễn Văn A được 19 phiếu. Như vậy, đồng chí Nguyễn Văn A có trúng cử không?

               Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La

Trả lời: Căn cứ Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 32, Quy chế bầu cử trong Đảng (ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9-6-2014 của BCH Trung ương khóa XI), trường hợp kết quả kiểm phiếu bầu cử nêu trên: Tổng số phiếu phát ra là 38, số phiếu thu về là 38, số phiếu hợp lệ là 35, đồng chí Nguyễn Văn A được 19 phiếu bầu hợp lệ, như vậy đồng chí Nguyễn Văn A không trúng cử do số phiếu bầu đạt tỷ lệ 19/38 = 50%, chưa quá một nửa tổng số phiếu (trên 50%).

 Nhiệm vụ đoàn chủ tịch đại hội: “tổ chức và hướng dẫn bầu cử cấp ủy mới hoặc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên”; nhiệm vụ của ban kiểm phiếu: “công bố kết quả bầu cử”.

Vậy, cụ thể đoàn chủ tịch tổ chức, hướng dẫn những việc gì? Ban kiểm phiếu công bố những vấn đề gì? Có được công bố những đồng chí trúng cử không?

Ban Tổ chức Huyện ủy Mường Khương

Trả lời: 1. Đoàn chủ tịch đại hội là cơ quan điều hành công việc của đại hội, trong đó có nhiệm vụ điều hành việc bầu cử (bầu cấp ủy và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên).

Điều 5, Quy chế bầu cử trong Đảng (ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW ngày 9-6-2014 của BCH Trung ương), quy định nhiệm vụ của đoàn chủ tịch, như sau:

“- Điều hành việc bầu cử.

Hướng dẫn để đại hội thảo luận, quán triệt tiêu chuẩn cấp ủy viên, số lượng, cơ cấu cấp ủy; tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Đề cử danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị. Hướng dẫn việc ứng cử, đề cử.

Tổng hợp danh sách những người ứng cử, được đề cử; đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo đại hội xem xét, quyết định.

Lấy phiếu xin ý kiến của đại hội đối với những người ứng cử, được đề cử. Lập danh sách bầu cử, lấy biểu quyết của đại hội thông qua số lượng và danh sách bầu cử.

Giới thiệu danh sách ban kiểm phiếu, trưởng ban kiểm phiếu để đại hội biểu quyết. Chỉ đạo hoạt động của ban kiểm phiếu, phổ biến quy tắc, thủ tục bầu cử trong đại hội.

Giải đáp những ý kiến của đại biểu về nhân sự trong quá trình chuẩn bị bầu cử”.

2. Ban kiểm phiếu là cơ quan giúp việc bầu cử của đại hội do đoàn chủ tịch giới thiệu, đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu gồm một số đại biểu chính thức trong đại hội đại biểu, hoặc một số đảng viên chính thức trong đại hội đảng viên không có tên trong danh sách bầu cử. Số lượng ban kiểm phiếu ở đại hội các cấp do đoàn chủ tịch đại hội lựa chọn, giới thiệu; đại hội biểu quyết thông qua.

Nhiệm vụ của ban kiểm phiếu tại đại hội là:

“Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu trực tiếp cho đại biểu (hoặc theo đoàn đại biểu), kiểm số phiếu phát ra và phiếu thu về báo cáo đại hội, kiểm phiếu bầu.

Xem xét và kết luận về các phiếu không hợp lệ và những ý kiến khiếu nại về việc bầu cử trong đại hội.

Lập biên bản kiểm phiếu báo cáo với đoàn chủ tịch và công bố kết quả bầu cử; ký vào biên bản bầu cử, niêm phong phiếu bầu và chuyển cho đoàn chủ tịch đại hội để bàn giao cho cấp uỷ khoá mới lưu trữ theo quy định.

Nếu kiểm phiếu bằng máy vi tính, ban kiểm phiếu được sử dụng một số nhân viên kỹ thuật không phải là đại biểu đại hội.

Ngoài ban kiểm phiếu và nhân viên kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu, không ai được đến nơi ban kiểm phiếu đang làm việc”.

Theo quy định trên, ban kiểm phiếu được công bố kết quả bầu cử (theo điều hành của đoàn chủ tịch đại hội).

 Trong đại hội, việc cử người tham gia đoàn thư ký theo tiêu chí, tiêu chuẩn như thế nào?

 Ban Tổ chức  Huyện ủy Sóc Sơn, Hà Nội

Trả lời: Điều 6, Quy chế bầu cử quy định nhiệm vụ của đoàn thư ký là:

“1- Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, nghị quyết của đoàn chủ tịch, của đại hội liên quan đến bầu cử.

2- Giúp đoàn chủ tịch tổng hợp kết quả ứng cử, đề cử phục vụ cho việc lập danh sách bầu cử trước khi đại hội bầu ban kiểm phiếu.

3- Quản lý và phát tài liệu, ấn phẩm của đại hội theo sự chỉ đạo của đoàn chủ tịch. Thu nhận, bảo quản và gửi đến cấp ủy khóa mới đầy đủ hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm của đại hội”.

Hiện nay, chưa có văn bản nào của Đảng quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đối với người tham gia đoàn thư ký đại hội, tuy nhiên để bảo đảm phục vụ tốt đại hội, nên lựa chọn những người có khả năng: tốc ký, tổng hợp nhanh, hiểu sâu công tác xây dựng đảng, đồng thời biết sắp xếp, quản lý tài liệu khoa học để giới thiệu tham gia đoàn thư ký giúp việc đại hội tốt hơn.Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: