Chặng đầu đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở TP. Hồ Chí Minh ( 16/06/2020)

                   

Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh có 2.117 chi bộ, đảng bộ cơ sở (1.073 đảng bộ và 1.044 chi bộ) trực thuộc 24 quận, huyện ủy và 40 đảng ủy cấp trên cơ sở. Tính đến ngày 18-3-2020, trước khi tạm dừng tổ chức đại hội đảng do dịch COVID-19, toàn Đảng bộ Thành phố đã có 242 chi bộ, đảng bộ cơ sở (141 đảng bộ cơ sở, 101 chi bộ cơ sở) tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả cho thấy, các đại hội được chuẩn bị chu đáo, tiến hành đúng quy định với sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra sâu sát của cấp ủy cấp trên. 

Chỉ đạo cụ thể, sát sao

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, BTV Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 324-KH/TU ngày 9-11-2019 “về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025”.

BTV Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo, lập 7 tổ công tác do các Ủy viên BTV Thành ủy phụ trách, trực tiếp chỉ đạo đại hội ở các đảng bộ được phân công phụ trách. Ban Chỉ đạo thành phố duy trì chế độ họp 2 lần/tháng để nghe các tổ công tác báo cáo tiến độ tổ chức đại hội, phản ánh và đề xuất biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc nếu có.

BTV Thành ủy chỉ đạo BTV cấp ủy quận, huyện, cấp trên cơ sở chọn 103 đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến hành đại hội điểm và 58 đảng bộ, chi bộ cơ sở thực hiện đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở tổ chức thực hiện; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn giúp cơ sở chuẩn bị và tổ chức đại hội. Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu công tác tuyên truyền, thực hiện nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân; phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy dự thảo các văn bản hướng dẫn. Ban Tổ chức Thành ủy ban hành hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy và quy trình tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở và đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; hướng dẫn đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Văn phòng Thành ủy tham mưu xây dựng kế hoạch thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian 200 ngày (tính từ 8-3-2020 đến 23-9-2020); ban hành hướng dẫn về chế độ chi tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; hướng dẫn biên tập văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và công tác tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện đại hội...  

Trong công tác nhân sự, BTV Thành ủy chỉ đạo coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; không nhất thiết địa phương, đơn vị, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy. Thành ủy quy định một số chức danh cần cơ cấu BTV cấp ủy cơ sở (bí thư, phó bí thư cấp ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc, trưởng công an phường, xã, thị trấn); số cơ cấu còn lại do cấp ủy quyết định theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. Các địa phương, đơn vị kết hợp hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả việc chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển cán bộ; trường hợp chưa chuẩn bị được nhân sự tại chỗ thì cấp ủy cấp trên điều động người đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị từ nơi khác đến hoặc xem xét bổ sung sau đại hội. Cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ xuất thân từ công nhân vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp ủy khoá mới. Thực hiện đồng loạt chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND quận, huyện, phường, xã, thị trấn; mỗi đồng chí thường trực cấp ủy quận, huyện, xã, phường, thị trấn không giữ quá 2 chức danh trong các chức danh chủ chốt: bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND. Thực hiện chủ trương bố trí chức danh bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND quận, huyện không là người địa phương (phấn đấu đầu nhiệm kỳ đạt 2/3, đến cuối nhiệm kỳ đạt 100%); đồng thời, phấn đấu thực hiện chủ trương này đối với các chức danh bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Bảo đảm yêu cầu, tiến độ

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Thành ủy, các đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở đều được tiến hành đúng quy định, bảo đảm tiến độ và yêu cầu theo Kế hoạch 324-KH/TU của BTV Thành ủy.

Tất cả các đại hội đều có “kịch bản” chi tiết, phân công thành viên đoàn chủ tịch điều hành theo “kịch bản” đã được tổ công tác của cấp ủy cấp trên phê duyệt. Văn kiện đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, thảo luận sâu ở các chi bộ trực thuộc. Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của đảng viên, cán bộ hưu trí, ban điều hành tổ dân phố và người dân được chú trọng; nhiều địa phương đã tổ chức lấy ý kiến qua các trang tin điện tử...

Báo cáo chính trị trình đại hội tập trung đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, nêu nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và mục tiêu, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ tới. Tại nhiều đại hội, đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tóm tắt và dành nhiều thời gian cho thảo luận, đại biểu góp ý trực tiếp. Nhiều đại hội đã lựa chọn các vấn đề trọng tâm, thiết thực để thảo luận, như: Phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nếp sống văn minh đô thị...

Việc lựa chọn, giới thiệu, chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới và thực hiện quy trình nhân sự cấp ủy, thường trực cấp ủy, ủy ban kiểm tra được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm quy trình 5 bước theo Kế hoạch số 324 của BTV Thành ủy. Cơ cấu, số lượng cấp ủy được BTV cấp ủy cấp trên cơ sở thảo luận kỹ, trình BCH đảng bộ cơ sở thông qua. Các đồng chí mới tham gia ứng cử cấp ủy lần đầu đều bảo đảm độ tuổi ít nhất một nhiệm kỳ và trong quy hoạch cấp ủy. Kết quả bầu cử cấp ủy, đa số đều bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ (nữ từ 15% trở lên, trẻ từ 10% trở lên và có cán bộ nữ trong BTV). 141 đại hội đảng bộ cơ sở đã bầu 1.300 cấp ủy viên, 79 BTV với 272 ủy viên, 141 bí thư và 186 phó bí thư, 545 ủy viên và 141 chủ nhiệm ủy ban kiểm tra; 101 đại hội chi bộ cơ sở đã bầu 311 cấp ủy viên, 95 bí thư và 91 phó bí thư. Việc bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên được thực hiện theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng, số lượng, cơ cấu phù hợp.

22/58 đảng bộ cơ sở thực hiện bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Các đại hội đều bầu một lần đủ số lượng cấp ủy, chức danh bí thư trúng cử với tỷ lệ khá cao. Kết quả cho thấy sự lựa chọn đơn vị thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư của BTV quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở là sát, đúng; uy tín đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở ngày càng được khẳng định. Chủ trương này đã thực hiện được yêu cầu mở rộng dân chủ trong Đảng và đề cao trách nhiệm của đại biểu dự đại hội trong việc xây dựng dựng, nâng cao chất lượng cấp ủy.

Việc sắp xếp, bố trí, phân công cấp ủy viên khóa mới được thực hiện ngay sau đại hội theo phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái cử được thực hiện tốt chế độ, chính sách và làm tốt công tác tư tưởng.

Một số vấn đề cần lưu ý

Qua 242 đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở, có một số vấn đề cần lưu ý sau:

Việc báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và tình hình đảng viên dự đại hội chưa thống nhất, có nơi chuẩn bị và tiến hành những nội dung không cần thiết (đảng viên kết nạp từ năm 1930 đến năm 1945: không có; đảng viên có tuổi đời từ 18 đến 30: không có…) dẫn đến mất thời gian của đại hội. Một vài đại hội, đoàn chủ tịch điều hành thiếu phần biểu quyết công nhận tư cách đại biểu. Một vài đại hội lại biểu quyết công nhận tư cách đảng viên, trong khi Quy định thi hành Điều lệ Đảng ghi rõ là “Đại hội đảng viên không bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu, cấp ủy triệu tập đại hội báo cáo với đại hội tình hình đảng viên tham dự đại hội”.

 Một số cấp ủy chuẩn bị “kịch bản” đại hội còn thiếu chi tiết, chưa dự kiến tình huống phát sinh, nhất là đối với đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Một số đại hội, đoàn chủ tịch lúng túng khi điều hành; ban kiểm phiếu chưa được tập huấn kỹ nên mất nhiều thời gian cho nhiệm vụ này. Sắp xếp chương trình đại hội có nơi chưa khoa học nên để thời gian trống khi kiểm phiếu bầu cấp ủy, bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Đoàn chủ tịch gần như đọc toàn văn dự thảo báo cáo chính trị, rất mất thời gian.

Một vài đại hội không chia tổ khi thảo luận để thực hiện quyền đề cử, ứng cử vào cấp ủy, gây khó khăn cho đoàn chủ tịch khi có nhiều đại biểu (đảng viên) thực hiện quyền đề cử, ứng cử. Có đại hội, đoàn chủ tịch xin đại hội biểu quyết số lượng ứng cử chức danh bí thư cấp ủy là 1 người trước khi trình bày phương án nhân sự có thể dẫn đến tình huống vượt quá số lượng đã biểu quyết khi đại biểu sử dụng quyền ứng cử và đề cử.

Đối với tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, việc tổ chức đại hội phụ thuộc rất nhiều vào chủ doanh nghiệp và thời gian làm việc của doanh nghiệp. Có đại hội, một số đảng viên không tham dự suốt quá trình đại hội dẫn đến kết quả bầu cấp ủy và bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên có số phiếu không cao...

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời chỉ đạo cấp ủy các cấp nghiên cứu đầy đủ các kế hoạch, quy định và các văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo đại hội; khi xây dựng kế hoạch cần phân công cụ thể từng thành viên cấp ủy chịu trách nhiệm nội dung, đầu việc cụ thể. Đối với các đảng bộ chưa tổ chức đại hội cần chuẩn bị thêm các tài liệu sau: Dự thảo nghị quyết và dự thảo chương trình hành động thực hiện, nêu rõ việc làm cụ thể, trọng tâm trong nhiệm kỳ mới; báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, tình hình đảng viên dự đại hội theo hướng ngắn gọn.

Để bảo đảm an toàn sức khỏe trong thời điểm dịch COVID-19, cần khử khuẩn nơi tổ chức đại hội trước 2 ngày và chuẩn bị khẩu trang cho đại biểu, cán bộ phục vụ. Tiến hành kiểm tra thân nhiệt đại biểu trước khi vào hội trường và có biện pháp xử lý ngay khi đại biểu có biểu hiện nhiễm bệnh. Trang bị dung dịch sát khuẩn tại hội trường; thường xuyên vệ sinh các phòng họp, nhà vệ sinh trong suốt quá trình diễn ra đại hội... Thực hiện nghiêm việc dừng tổ chức đại hội khi có chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Nhà nước để phòng, chống dịch bệnh và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại trà đại hội đảng bộ cấp cơ sở khi được phép triển khai.


THÀNH SÁNG
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: