Tinh gọn bộ máy, biên chế ở Đầm Hà ( 16/06/2020)


Quyết liệt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện hai nghị quyết của BCH Trung ương (khóa XII) là Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW (sau đây gọi là Nghị quyết 18, 19) về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, Đảng bộ huyện Đầm Hà đã đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bám sát các nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng bộ huyện Đầm Hà đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế: Chương trình hành động số 24-CTr/HU ngày 9-3-2018 của BCH Đảng bộ huyện về thực hiện Nghị quyết 18, 19; Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” của Đảng bộ huyện Đầm Hà (gọi tắt là Đề án 25); Chương trình hành động số 03-CTr/HU của BTV Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phê duyệt đề án thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế tại đảng bộ các xã, thị trấn với nguyên tắc biên chế các xã, thị trấn thấp hơn số biên chế được giao... Làm tốt công tác rà soát, đánh giá vị trí việc làm, từ đó xây dựng đề án triển khai phù hợp. Đồng thời, Đảng bộ chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng tình, đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức trong từng cơ quan, không để phát sinh đơn, thư khiếu nại.

Kết quả cụ thể

Tinh gọn bộ máy: Đã hoàn thành việc sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân, lấy tên mới là xã Quảng Tân, giảm 1 đơn vị hành chính; 13 đầu mối cơ quan gồm 10 đầu mối cơ quan, đơn vị thuộc huyện và 3 đầu mối đơn vị thuộc phòng. Trong đó, giải thể Phòng Dân tộc; thành lập Cơ quan Khối mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Chuyển nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện về Ban Tuyên giáo và Văn phòng Huyện ủy. Hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện.

Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc ngành Giáo dục. Tiếp nhận Trung tâm Hướng nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành đơn vị trực thuộc UBND huyện, đồng thời đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đầm Hà. Sắp xếp lại một số điểm trường, trường học: sáp nhập trường Tiểu học Quảng An 1 và Tiểu học Quảng An 2; trường Tiểu học Đại Bình và trường THCS Đại Bình; trường Tiểu học Quảng Lợi và trường THCS Quảng Lợi. Thực hiện Đề án 25, Đầm Hà đã giảm 3 trường học và 12 điểm trường. Sắp xếp đội ngũ kế toán trường học, chuyển nhiệm vụ y tế học đường thuộc các trường tiểu học, THCS về trạm y tế các xã, thị trấn.

Đối với ngành Y tế, huyện đã sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về Trung tâm Y tế huyện trực thuộc Sở Y tế. Tiếp nhận trạm y tế cấp xã thuộc Sở Y tế về UBND huyện quản lý. Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, các đơn vị đi vào hoạt động có hiệu quả, huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện tốt công tác truyền thông, giảm bớt các khâu phối hợp giữa các đơn vị trong công tác truyền thông về dân số - kế hoạch hóa gia đình. Cơ sở vật chất các trạm y tế được nâng cấp, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, triển khai công tác lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân được thuận lợi hơn.

Trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập, chuyển chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, 4 đơn vị sự nghiệp thuộc huyện được thành lập: Trung tâm Hành chính công huyện, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp (trên cơ sở tiếp nhận Trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về huyện và Trạm Khuyến nông huyện); Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường; Trung tâm Truyền thông và Văn hóa. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, các đơn vị đã đi vào hoạt động có hiệu quả, giảm được các khâu trung gian khi phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Huyện chú trọng đổi mới cơ chế, chuyển đổi mô hình hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công theo hướng tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm, mở rộng xã hội hóa. Chuyển đổi mô hình hoạt động, tự bảo đảm 100% kinh phí với 2 đơn vị (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Ban Quản lý chợ); tự bảo đảm một phần kinh phí với 1 đơn vị (Trung tâm Thủy lợi, Giao thông và Môi trường). Hiện có 2 đơn vị đang triển khai thực hiện bảo đảm tự chủ một phần kinh phí (Trung tâm phát triển quỹ đất; Trung tâm Truyền thông và Văn hóa).

Tinh giản biên chế: Huyện Đầm Hà chú trọng bố trí, sử dụng đúng số lượng công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo biên chế được giao. Chấm dứt 13 hợp đồng lao động ngoài biên chế ở các phòng, ban, đơn vị của huyện. Tổng số biên chế công chức khối đảng, đoàn thể và khối chính quyền được giao năm 2015 là 137; hiện có 110, giảm 27 biên chế (19,7%). Khối xã, thị trấn năm 2015 được giao 218 biên chế, hiện có 193, giảm 25 biên chế (11,4%).

Thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp xã theo hướng tinh gọn: Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện. Đối với cấp cơ sở, thực hiện chức danh bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, thị trấn (8/9 xã, thị trấn); phó bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch HĐND xã (7/9), phó bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc (9/9 xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2019-2024); bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố tại tất cả các thôn, bản, khu phố. Nhờ đó, đã giảm được biên chế cấp trưởng, cấp phó, nâng cao trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Công tác chỉ đạo, điều hành thống nhất, đồng bộ, kịp thời, giảm được một số cuộc họp. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, từ đó xử lý, giải quyết nhanh, hiệu quả. Thuận lợi trong thực hiện công việc kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội.

Hạn chế, khó khăn

Sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế ảnh hưởng phần nào đến tâm lý một số cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn. Việc chuyển giao viên chức làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình về UBND các xã, thị trấn, mặc dù biên chế thuộc khối xã, thị trấn, nhưng quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ lại không thuộc thẩm quyền của xã, thị trấn. Việc giải thể, hợp nhất và sắp xếp lại một số phòng, ban, đơn vị gây lúng túng trong công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của một số cấp ủy có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu, thiếu quyết liệt, chưa có giải pháp phù hợp đối với nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Hệ thống văn bản pháp lý chưa hoàn thiện, đồng bộ nên hoạt động của một số cơ quan, đơn vị còn khó khăn. Một số cán bộ năng lực hạn chế, khối lượng công việc nhiều nên chưa đáp ứng được yêu cầu, tiến độ công việc. Một số cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, khu phố xin nghỉ việc do làm kinh tế xa hoặc làm công nhân tại một số khu công nghiệp, thu nhập cao hơn mức phụ cấp hằng tháng nên ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, khó khăn trong việc tìm nguồn, bố trí, sắp xếp cán bộ...

Nhiệm vụ, giải pháp

Một là, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ huyện, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cơ chế chính sách của Nhà nước, bám sát thực tiễn, chủ động, kịp thời đề xuất chủ trương và xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để cụ thể hóa việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế của huyện.

Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực phù hợp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của từng vị trí việc làm. Tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại 7/9 xã, thị trấn. Duy trì chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn bản, khu phố ở 76/76 thôn.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là ở các đơn vị thực hiện đồng thời nhiều chức danh. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức ở một số đơn vị, cơ sở. Định kỳ tổ chức sát hạch cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị của huyện, cán bộ, công chức cấp xã để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện bổ nhiệm cán bộ bằng hình thức thi tuyển.

Bốn là, hoàn thiện đề án vị trí việc làm, mô tả khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và văn bản chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là các mô hình thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, đề xuất giải pháp trong thời gian tiếp theo, bảo đảm liên thông đồng bộ từ huyện đến xã.

Tuy còn không ít khó khăn nhưng nhìn chung việc thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, biên chế được Đảng bộ huyện Đầm Hà thực hiện nghiêm túc, bài bản, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, tạo động lực thúc đẩy Đầm Hà tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.


NGUYỄN THỊ THU HÀ
TUV, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà, Quảng Ninh
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : PGS. Trần Đình Huỳnh. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : TS. Trần Thị Phúc An - Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Diệp Chi. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : ĐINH THÀNH. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Phan Nam. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Phạm Giang. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Ngô Khiêm. Đăng ngày: 16/06/2020
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: