Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Phú Yên ( 16/06/2020)

                    

Chi bộ là gốc rễ của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhận thức vai trò quan trọng của chi bộ, thực hiện các văn bản của Trung ương, trong đó có Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, BTV Tỉnh ủy Phú Yên ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 25-3-2019 đề ra giải pháp thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ.

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực, nâng cao trình độ

  Tỉnh ủy Phú Yên xác định việc chăm lo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên, đáp ứng yêu cầu là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài. Việc đào tạo, bồi dưỡng bắt đầu từ đầu nhiệm kỳ. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới, cập nhật, sát tình hình, đặc điểm thực tiễn thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng loại hình chi bộ. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng phong phú, đa dạng. Việc giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thực tế sinh động là một cách để nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ. Qua đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ bí thư chi bộ thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, trường học có thêm kỹ năng, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ đúng quy trình, có chất lượng.

BTV các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đảng thực hiện, cụ thể hóa các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của đảng bộ để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình trong chuẩn bị và điều hành sinh hoạt chi bộ; chủ động xây dựng, thực hiện chương trình công tác của chi bộ hằng năm gắn với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết của chi bộ đã đề ra. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ có điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy chỉ đạo các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác vào sinh hoạt thường kỳ. Hằng năm, các chi bộ triển khai cho đảng viên viết cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và không có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Cuối năm, tiến hành kiểm điểm nghiêm túc và đề ra kế hoạch cụ thể để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế. BTV Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng theo đúng Điều lệ Đảng. Các cấp ủy cơ sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ thường kỳ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò hạt nhân của tổ chức đảng và chi bộ được nâng lên rõ rệt. Đồng thời, vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ được thể hiện rõ ở tính tiền phong gương mẫu của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ; trình độ, năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý tình huống, điều hành sinh hoạt của các bí thư chi bộ cũng được nâng lên.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên đã khảo sát, nắm tình hình và ban hành Công văn số 3698-CV/BTCTU ngày 29-5-2014 hướng dẫn sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, từ xây dựng kế hoạch, chọn nội dung, chuẩn bị và tổ chức. Nội dung sinh hoạt chuyên đề được các chi bộ lựa chọn như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới; kết nạp đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ; quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên hoặc những vấn đề nổi lên trong hoạt động lãnh đạo của chi bộ. Các buổi sinh hoạt chi bộ đều dành thời gian cho đảng viên thảo luận, sau đó đồng chí bí thư chi bộ kết luận, chi bộ biểu quyết thông qua nghị quyết của chi bộ khi cần thiết. 100% TCCSĐ được trang bị sổ ghi chép các kỳ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ

Một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được cấp ủy các cấp của Phú Yên thực hiện là phân công các đồng chí cấp ủy viên phụ trách, theo dõi các đảng bộ cơ sở trực thuộc, đồng thời phân công dự sinh hoạt với chi bộ để theo dõi, hướng dẫn thực hiện sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 4881-QĐ/TU ngày 16-5-2019 về quy định “cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, khu phố”.

Nhiệm vụ của cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ được quy định như sau: 1) Hằng tháng, quý có kế hoạch, dự kiến thời gian, chi bộ nơi đến dự sinh hoạt, thông báo với cấp ủy địa phương để phối hợp. 2) Theo dõi, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; giúp các chi bộ thôn, buôn vùng khó khăn, chi bộ yếu kém nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; nhận xét, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và định hướng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ các lần tiếp theo. 3) Thông báo những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; phổ biến, làm rõ các chủ trương, nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đến chi bộ (nếu cần); lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nắm chắc tình hình cơ sở. 4) Nắm tình hình dư luận, tiếp thu các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, cấp ủy và tổ chức đảng cấp dưới; tham mưu, đề xuất với cấp ủy về biện pháp chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc. Chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn, lĩnh vực do cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm việc đã chỉ đạo. 5) Sau kỳ dự sinh hoạt chi bộ, đồng chí cấp ủy viên có trách nhiệm báo cáo, phản ánh đầy đủ, trung thực, khách quan các thông tin, nội dung liên quan ở nơi dự sinh hoạt. Cụ thể, các đồng chí đảng ủy viên xã, phường, thị trấn báo cáo về đảng ủy trước ngày 5 hằng tháng; đảng ủy xã, phường, thị trấn báo cáo về BTV cấp ủy cấp huyện trước ngày 7 hằng tháng; các đồng chí ủy viên BTV, cấp ủy viên cấp huyện báo cáo về BTV cấp ủy cấp huyện trước ngày 7 hằng tháng. Định kỳ 6 tháng, năm các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, BTV cấp ủy cấp huyện báo cáo về BTV Tỉnh ủy trước ngày 30-6 (báo cáo 6 tháng) và trước ngày 25-12 (báo cáo năm).

Đảng ủy xã, phường, thị trấn chỉ đạo các chi bộ thôn, buôn, khu phố tổ chức sinh hoạt chi bộ đúng theo thời gian quy định; tổng hợp các vấn đề phát sinh ở cơ sở, những vấn đề nhân dân quan tâm để thông tin, phản ánh đề xuất cho cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt; phân công đảng ủy viên dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc. Đồng thời, chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết và tổ chức sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đảng viên và nhân dân trên địa bàn để thông tin cho cấp ủy viên đến dự sinh hoạt. Thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, không vì cấp ủy viên cấp trên về dự mà sinh hoạt đối phó, hình thức.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 22-1-2013 của BTV Tỉnh ủy Phú Yên về thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy và Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 9-4-2013, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch số 16-KH/BTCTU thực hiện giám sát việc sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; tiến hành giám sát trực tiếp tại 16 chi bộ (4 chi bộ cơ sở, 12 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) thuộc các loại hình khác nhau. Qua giám sát, Tỉnh ủy đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ. Từ đó, có văn bản đề nghị các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được và đề ra biện pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, thiếu sót và xem xét xử lý những đồng chí bí thư, cấp ủy viên vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng.

Tỉnh ủy thành lập các tổ kiểm tra, giám sát tình hình sinh hoạt của các chi bộ, kịp thời chấn chỉnh những chi bộ sinh hoạt chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy; đồng thời biểu dương, nhân rộng những chi bộ có cách thức sinh hoạt hay, hấp dẫn, chất lượng.

Có thể khẳng định, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên đã tạo thêm sinh khí, là điều kiện quan trọng để các TCCSĐ phát huy tốt năng lực lãnh đạo. Đồng thời, do nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, các chi bộ đề ra nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị bảo đảm sát, đúng với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, giúp tuyên truyền, vận động, tập hợp và lãnh đạo quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.


Ngô Khiêm
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : PGS. Trần Đình Huỳnh. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : TS. Trần Thị Phúc An - Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Diệp Chi. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : ĐINH THÀNH. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Phan Nam. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Phạm Giang. Đăng ngày: 16/06/2020
Các bài tiếp
Tác giả : NGUYỄN THỊ THU HÀ - TUV, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà, Quảng Ninh. Đăng ngày: 16/06/2020
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: