Làm gì để nâng cao chất lượng đảng viên ( 16/06/2020)

Thực tế cho thấy, trình độ và năng lực của đội ngũ đảng viên là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ. Bởi vậy, làm gì để nâng cao chất lượng đảng viên luôn là câu hỏi đặt ra đối với mỗi tổ chức đảng. Làm việc với nhiều địa phương được biết, các cấp ủy nơi đây đã thực hiện nhiều biện pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên…

Tích cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với phê bình, tự phê bình

Một biện pháp được cấp ủy các cấp đẩy mạnh thực hiện là vận động đảng viên tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), công tác tự phê bình và phê bình được đẩy mạnh hơn trong cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đều triển khai xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với nhiều cách làm sáng tạo, sinh động để việc học và làm theo Bác có ý nghĩa thiết thực. Hầu hết các cấp ủy đều chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Thường xuyên thực hiện tự phê bình, phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ở Ninh Bình, nhiều cấp uỷ các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trong toàn tỉnh đã tổ chức “sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần”. Đây trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, có sức lan toả, tạo không khí mới, sinh động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại buổi sinh hoạt chính trị đầu tuần, các cấp ủy đã lựa chọn tập thể, cá nhân, gương người tốt, việc tốt để biểu dương. Tỉnh ủy cũng chỉ đạo lựa chọn làm điểm, khuyến khích tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tại các chi bộ thôn, xóm, phố và khuyến khích các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức hằng tuần.

Tỉnh ủy Bến Tre chỉ đạo từng tập thể, cá nhân xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm cuối năm và cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nhờ quyết liệt trong công tác chỉ đạo, việc phân công nhiệm vụ đảng viên được triển khai thực hiện có hiệu quả, hầu hết cán bộ được phân công nắm cơ sở đều thực hiện tốt nhiệm vụ. Công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên hằng năm được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; gắn việc xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên với kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đã thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại bí thư cấp ủy không cao hơn mức xếp loại của cấp ủy, tổ chức đảng.

Hằng năm, BTV Tỉnh ủy Cao Bằng đều xây dựng kế hoạch kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân diện BTV Tỉnh ủy quản lý theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân được chuẩn bị chu đáo, có sự chỉ đạo, kiểm tra giám sát của cấp ủy cấp trên. Cấp ủy cấp trên phân công các đồng chí cấp ủy viên chỉ đạo, theo dõi phụ trách dự kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở từng địa phương, đơn vị. Đối với những tập thể, cá nhân có dư luận liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống, cấp ủy cấp trên đều có gợi ý nội dung kiểm điểm sâu; những tổ chức đảng, cá nhân kiểm điểm không đạt yêu cầu thì được chỉ đạo tiến hành kiểm điểm lại.

Phát huy vai trò nêu gương, đi đầu

Giáo dục tinh thần nêu gương của đội ngũ đảng viên là một trong những giải pháp đang được nhiều cấp ủy thực hiện có hiệu quả. Tỉnh ủy Đồng Nai có Kết luận số 34-KL/TU ngày 7-7-2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về Đề án “Nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh” với phương châm: cấp ủy nêu gương cho đảng viên; đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ, đảng viên cấp trên nêu gương cho cán bộ, đảng viên cấp dưới; thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Cụ thể hóa Quy định số 08-QÐi/TW ngày 25-10-2018 của BCH Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy đã kịp thời ban hành quy định triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn địa phương, như: Quy định 31-QÐi/TU ngày 5-1-2019 của BTV Tỉnh ủy Bến Tre; Quy định số 22-QĐi/TU ngày 22-1-2019 của Tỉnh ủy Tuyên Quang, Quy định số 10-QĐi/TU ngày 14-1-2019 của Tỉnh ủy Ninh Bình… Ðiểm cốt lõi của các quy định là cán bộ giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Thực hiện các quy định, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên các cấp đã nghiêm túc nêu gương về tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và giữ gìn đoàn kết nội bộ. Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Ðảng bộ tỉnh phải gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện quy định, nhất là phải nghiêm khắc với bản thân và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong Đảng, trong xã hội. Để thực hiện tốt quy định nêu gương của Trung ương và của tỉnh, cấp ủy các tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền nêu gương những đảng viên, chi bộ, đảng bộ thực hiện tốt như: Đảng viên làm kinh tế giỏi, tích cực xây dựng nông thôn mới; gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương sáng trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính…

BTV Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã có Kế hoạch 160-KH/TU ngày 14-5-2018 về phát động phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kế hoạch xác định việc đề cao tinh thần làm việc, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tại các cơ quan, đơn vị để nhân dân tin yêu, hài lòng là việc làm hết sức cần thiết. Theo đó, phong trào đã lan tỏa trong toàn tỉnh ở nhiều lĩnh vực liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân như: Bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, cải cách hành chính, phòng, chống tội phạm... Đảng bộ phường Rạch Dừa là một trong những địa phương thực hiện tốt phong trào này của TP. Vũng Tàu. Với vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ, đảng viên phường Rạch Dừa đã trở thành tuyên truyền viên tích cực trong việc phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đóng góp đắc lực trong công cuộc xây dựng “nông thôn mới, đô thị văn minh” tại địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của phường, 97% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Chú trọng đào tạo cả lý luận và thực tiễn

Xác định rõ chất lượng đảng viên gắn liền với công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên, cấp ủy nhiều địa phương đã chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác này với hình thức phù hợp. BTV Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Đề án số 07-ĐA/TU ngày 20-12-2017 về nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017-2022. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành quy định của BTV Tỉnh ủy về chế độ học tập lý luận chính trị và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng được nâng lên.

Ở Hà Tĩnh, việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tỉnh được cấp ủy chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, coi trọng chất lượng, gắn với triển khai thực hiện các chuyên đề nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; đạo tạo cán bộ cơ sở tại Trường chính trị Trần Phú và các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị, thành ủy; tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Sau học tập, quán triệt có tổ chức viết bài thu hoạch, thực hiện chấm điểm và gửi kết quả về đảng bộ, chi bộ; lấy việc học tập, viết bài thu hoạch là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm. Tại một số chi bộ cơ quan hành chính ở Hà Tĩnh, sinh hoạt chi bộ luôn ưu tiên cho đảng viên trẻ, đảng viên không giữ chức vụ quản lý phát biểu trước để thông qua đó rèn luyện kỹ năng cho cán bộ, đảng viên.

Với đặc thù tỉnh miền núi, địa hình chia cắt, phần lớn thôn, bản cách xa trung tâm xã cho nên cán bộ, đảng viên ở Bắc Kạn khó đi cơ sở thường xuyên. Do vậy, nhiều xã có hiện tượng cán bộ, đảng viên xa dân, quan liêu, nhiều vụ việc bức xúc không được phát hiện, xử lý kịp thời. Khắc phục tình trạng đó, từ năm 2018 Bắc Kạn đã thực hiện chủ trương giải thể các chi bộ cơ quan, đưa cán bộ, đảng viên về sinh hoạt ở chi bộ thôn, bản. Đây là cách để cán bộ gần dân, sát dân, hiểu dân, nắm bắt thông tin kịp thời để cùng chi bộ giải quyết vấn đề phát sinh từ cơ sở. Với yêu cầu đảng viên phải trở thành những tuyên truyền viên phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, của tỉnh, huyện, xã đến cơ sở nhanh nhất, hiệu quả nhất, các đảng viên đều có ý thực rèn luyện trình độ, kiến thức của bản thân để đáp ứng yêu cầu. Tỉnh ủy chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc phân loại, đánh giá cán bộ, công chức hằng năm để chi bộ thôn, tổ dân phố có căn cứ đánh giá chính xác việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

Kiểm soát chặt chẽ “đầu vào”

Chất lượng đảng viên phụ thuộc nhiều ở khâu “đầu vào” khi lựa chọn, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Thực tế đã xảy ra tình trạng có nơi chạy theo số lượng, chỉ tiêu, hạ thấp tiêu chuẩn kết nạp đảng viên.

Trên tinh thần đó, nhiều cấp ủy đã chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên từ khâu kết nạp, kiểm soát chặt “đầu vào”; phát huy vai trò của ban tổ chức cấp ủy trong việc khảo sát nguồn kết nạp để có thể tham mưu chính xác cho cấp ủy đề ra chỉ tiêu sát, phù hợp từng cơ quan, đơn vị.

Ở TP. Ninh Bình, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của BTV Thành ủy là phải coi trọng chất lượng, không vì chỉ tiêu mà xem nhẹ chất lượng; quan tâm công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng ưu tú, có đủ tiêu chuẩn trong đoàn viên thanh niên, công nhân, nông dân, trí thức, lực lượng vũ trang và trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước... Thành ủy đã ban hành Quy định số 03 ngày 20-4-2017 về một số tiêu chuẩn cụ thể để nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên thuộc Đảng bộ. Theo đó, bên cạnh các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng, Thành ủy yêu cầu việc kết nạp đảng viên phải đảm bảo về thời gian công tác, sinh hoạt liên tục ở địa phương, đơn vị đủ từ 18 tháng trở lên (cao hơn 6 tháng so với quy định tại Điều lệ Đảng), trừ trường hợp là công nhân lao động trong các doanh nghiệp thì quy định là 12 tháng. Quy định số 03 cũng đặt ra các yêu cầu cao hơn, cụ thể hơn về năng lực, trình độ đối với người vào Đảng là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, quân nhân, học sinh, sinh viên.

Những biện pháp tích cực mà cấp ủy các địa phương thực hiện trong thời gian qua đã góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, từ đó khẳng định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng. Những biện pháp này cần được tiếp tục trong thời gian tới để mỗi tổ chức đảng thực sự vững mạnh.


Phạm Giang
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : PGS. Trần Đình Huỳnh. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : TS. Trần Thị Phúc An - Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Diệp Chi. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : ĐINH THÀNH. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Phan Nam. Đăng ngày: 16/06/2020
Các bài tiếp
Tác giả : Ngô Khiêm. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : NGUYỄN THỊ THU HÀ - TUV, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà, Quảng Ninh. Đăng ngày: 16/06/2020
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: