Nhiệm vụ cũ, yêu cầu mới ( 16/06/2020)

              

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ không phải là nhiệm vụ mới nhưng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nếu chi bộ là “gốc rễ của Đảng” thì việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có chi bộ nông thôn là một giải pháp để phát huy nội lực phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi cuộc sống. Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy ở Bắc Kạn đã luôn đổi mới phương pháp, cách làm để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn.

Nghiêm túc thực hiện việc cấp trên dự sinh hoạt chi bộ

Để tập trung nhiệm vụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, BTV Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 130-KH/TU ngày 21-01-2014 về dự sinh hoạt chi bộ. Năm 2017, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 81-KH/TU thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư (khóa XII) tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó tỉnh xác định thực hiện 4 mục tiêu chủ yếu là: nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, tổ chức sinh hoạt mẫu, tổ chức sinh hoạt chuyên đề và ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện hiệu quả 4 mục tiêu trên, Tỉnh ủy đề ra giải pháp phân công cấp ủy viên thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ; đưa nội dung tự phê bình và phê bình, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành nguyên tắc sinh hoạt đảng và trách nhiệm của đảng viên vào sinh hoạt định kỳ; nội dung sinh hoạt phải cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi đảng bộ xã, phường, thị trấn chọn một chi bộ tổ chức sinh hoạt mẫu và tiến hành tự chấm điểm, đánh giá để rút kinh nghiệm, nhân rộng.

Ngày 11-3-2019, BTV Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 2551-QĐ/TU về kiện toàn các tổ dự sinh hoạt chi bộ thuộc các đảng bộ trên địa bàn tỉnh. Sau đó, BTV Tỉnh ủy tiếp tục có Công văn số 2571-CV/TU về việc đôn đốc dự sinh hoạt chi bộ. Trong đó, yêu cầu các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt chế độ dự sinh hoạt chi bộ tại các đảng bộ trực thuộc, tích cực tham gia ý kiến giúp các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Tỉnh đã thành lập 11 tổ công tác với 58 thành viên được phân công dự sinh hoạt chi bộ tại các đảng bộ trực thuộc tỉnh. Một số thành viên chủ động đề xuất với địa phương để phối hợp dự sinh hoạt chi bộ và họp đảng ủy tại các xã vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn. Năm 2019, các tổ công tác của tỉnh dự sinh hoạt tại 199 chi bộ (4 chi bộ cơ sở, 195 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở). Tổ dự sinh hoạt nhiều nhất được 40 chi bộ, ít nhất 17 chi bộ. Dự sinh hoạt mẫu, sinh hoạt chuyên đề tại 16 chi bộ.

Cấp huyện có 93 tổ, mỗi tổ có từ 2 đến 8 thành viên. Năm 2019, các tổ cấp huyện dự sinh hoạt được 1.507 chi bộ. Tổ dự được nhiều nhất là 194 chi bộ, ít nhất là 41. Dự sinh hoạt chi bộ mẫu và sinh hoạt chuyên đề được 100 buổi. Quá trình dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở, các tổ công tác của tỉnh, huyện đã phối hợp thực hiện có hiệu quả. Tổ trưởng tổ công tác của tỉnh thường xuyên thông tin, phối hợp với đồng chí tổ phó (là đồng chí bí thư các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc) xây dựng quy chế phối hợp giữa tổ của tỉnh, của huyện; phân công công việc cho thành viên của tổ, ban hành một số văn bản về thực hiện kế hoạch dự sinh hoạt ở cơ sở; chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thành viên tổ công tác bảo đảm kế hoạch dự sinh hoạt chi bộ.

Qua dự sinh hoạt, thành viên các tổ công tác của tỉnh, huyện đã hướng dẫn cấp ủy cơ sở về cách thức tổ chức, nội dung, quy trình, phương pháp điều hành một buổi sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Đồng thời, gợi ý cách giải quyết khó khăn, vướng mắc của chi bộ và địa phương; tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của đảng viên và chi ủy, chi bộ, chính quyền địa phương về giải quyết những vướng mắc trong đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thành viên các tổ công tác kịp thời thông tin đến chi bộ chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của tỉnh như chủ trương sáp nhập các xã, thôn, công tác quy hoạch, triển khai các dự án lớn của tỉnh; các vấn đề kinh tế, chính trị - xã hội trong nước và quốc tế mà dư luận quan tâm.

Lượng hóa tiêu chí đánh giá

Để đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân loại chi bộ chính xác, sát thực tế, Tỉnh ủy ban hành Quy định số 05-QÐ/TU ngày 08-12-2017 về tiêu chí, cách thức đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm quy định cụ thể tiêu chí, cách thức đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quy định 05 quy định chi tiết các mục chấm điểm từ công tác chuẩn bị cho tới nội dung sinh hoạt, phần điểm tự chấm của chi bộ và điểm chấm của cấp ủy cấp trên. Mỗi chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh trong năm cần tổ chức sinh hoạt chi bộ đủ 12 cuộc (trong đó có số cuộc sinh hoạt chuyên đề theo quy định); có hơn 50% cuộc sinh hoạt xếp loại tốt; không có cuộc sinh hoạt xếp loại trung bình, yếu.

Việc chấm điểm đã góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy chi bộ và cấp ủy cấp trên được phân công phụ trách chi bộ. Thang bảng chấm điểm quy định rõ từng nội dung: chấp hành giờ giấc của đảng viên được tối đa 5 điểm. Nếu chi bộ nào có đảng viên đi muộn, dự không đủ cuộc họp chấm 0 điểm. Ðề ra nhiệm vụ cụ thể, thiết thực, phân công đảng viên triển khai, thực hiện tốt được chấm tối đa 8 điểm; thực hiện chưa đầy đủ chấm 5 điểm, không thực hiện chấm 0 điểm... Thực hiện chấm điểm theo Quy định 05 đã góp phần chấm dứt tình trạng đánh giá chất lượng sinh hoạt, phân loại chi bộ mang tính cảm tính. Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng, thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát chế độ sinh hoạt; việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy viên được phân công theo dõi, dự sinh hoạt chi bộ; tất cả các đảng ủy cơ sở phải kiểm tra việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, đổi mới mạnh mẽ hình thức, nội dung sinh hoạt của tất cả các chi bộ trên địa bàn.

Là huyện vùng cao có nhiều thôn, bản thuộc vùng sâu, vùng xa nhưng Huyện ủy Pác Nặm đã thực hiện hiệu quả kế hoạch của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiều chi bộ ở các thôn vùng xa, đi lại khó khăn, nếu cấp ủy cấp trên không sâu sát thì rất khó nâng cao chất lượng sinh hoạt. Khi tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu ở một số xã, có một số chi bộ đã tự chấm điểm chỉ đạt mức trung bình và khá, chất lượng sinh hoạt chưa đạt yêu cầu. Sau sinh hoạt mẫu, cấp ủy cơ sở đã rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu các chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt với nội dung cụ thể, thiết thực. Nhờ cấp ủy các cấp chỉ đạo tập trung, sâu sát, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Pác Nặm chất lượng hơn.

Đảng ủy xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn chỉ đạo các chi bộ xây dựng nội dung sinh hoạt định kỳ cần thiết thực, cụ thể, bám sát tình hình của địa phương. Nội dung sinh hoạt của Chi bộ thôn Nà Bjoóc xoay quanh những vấn đề đảng viên, quần chúng nhân dân quan tâm như cấy giống lúa mới, làm đường giao thông nông thôn, giữ vệ sinh môi trường, xây dựng nhà họp thôn... Cuối mỗi buổi sinh hoạt, Chi bộ tự chấm điểm đánh giá chất lượng sinh hoạt với sự chứng kiến, thẩm định của cấp trên. Chi bộ đã lựa chọn nội dung xây dựng nhà họp thôn để sinh hoạt chuyên đề, đã thống nhất được phương án, phân công đảng viên thực hiện, đem lại hiệu quả.

Đưa cán bộ, đảng viên chi bộ cơ quan về gần dân

Trước thực trạng sinh hoạt chi bộ nông thôn còn đơn điệu, mang tính hình thức, những chi bộ ít đảng viên chưa phát huy vai trò của đảng viên, năng lực lãnh đạo, tính chiến đấu chưa cao, đồng chí bí thư chi bộ lúng túng trong điều hành, Tỉnh ủy Bắc Kạn giải thể chi bộ các cơ quan xã, phường, thị trấn, đưa đảng viên về sinh hoạt ở thôn, bản, tổ dân phố. Đến nay, Bắc Kạn đã giải thể gần 100 chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn, đưa hàng nghìn đảng viên về sinh hoạt ở các thôn, tổ dân phố, góp phần giải quyết những yếu kém nêu trên, đồng thời khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân của cán bộ cơ sở. Đảng viên đóng góp nhiều ý kiến xây dựng chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ trong việc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, giảm hộ nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

Tháng 3-2019, Đảng ủy xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới giải thể chi bộ cơ quan xã, phân công 19 đảng viên về sinh hoạt ở các thôn. Đảng viên cư trú thôn nào về sinh hoạt thôn đó, lãnh đạo xã sinh hoạt tại các thôn khó khăn nhất để nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết các vướng mắc nảy sinh. Hiệu quả của việc phân công đảng viên này đã được cấp ủy, chi bộ ghi nhận. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, giúp đỡ nhân dân, nhất là trong xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội. Trường hợp như thôn Con Kiến khó khăn do ít đất ruộng, chủ yếu đồi núi, còn 10 hộ nghèo trên tổng số 50 hộ của thôn, Đảng ủy xã Quảng Chu đã cử một đảng viên là cán bộ nông, lâm xã về sinh hoạt tại chi bộ thôn. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, với kiến thức và trách nhiệm đảng viên, đồng chí đã tích cực tham mưu, đề xuất, góp ý chi bộ xây dựng nghị quyết đẩy mạnh chăn nuôi thủy sản. Đến nay, thôn đã phát triển, mở rộng diện tích nuôi cá, người dân có thu nhập ổn định.

Với những nỗ lực của cấp ủy các cấp, chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Diệp Chi
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : PGS. Trần Đình Huỳnh. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : TS. Trần Thị Phúc An - Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Đăng ngày: 16/06/2020
Các bài tiếp
Tác giả : ĐINH THÀNH. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Phan Nam. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Phạm Giang. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Ngô Khiêm. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : NGUYỄN THỊ THU HÀ - TUV, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà, Quảng Ninh. Đăng ngày: 16/06/2020
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: