Nghệ An tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ( 16/06/2020)

         

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, dành tình cảm sâu sắc cho quê nhà. Bức thư cuối cùng gửi BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An ngày 21-7-1969, Người căn dặn phải xây dựng Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong sạch, vững mạnh, đặc biệt gắn bó máu thịt với Nhân dân. Thực hiện lời căn dặn của Người, Đảng bộ tỉnh Nghệ An thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát huy vai trò nêu gương gắn với kiểm tra, giám sát

Một trong những giải pháp trọng tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng được tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện là quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ngoài việc sớm thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, ban hành các văn bản triển khai thực hiện, BTV Tỉnh ủy chú trọng hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp về phương pháp, cách thức triển khai thực hiện để bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời định hướng, gợi ý kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm; việc kiểm điểm phải thẳng thắn, trách nhiệm, đề ra được các giải pháp khắc phục gắn với lộ trình thực hiện của tập thể và từng cá nhân; định kỳ thực hiện đánh giá kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Từ năm 2015 đến 2019, BTV Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm 10 tập thể (3 BTV cấp ủy trực thuộc và 7 sở, ban, ngành cấp tỉnh). Có 20/29 BTV cấp ủy cấp trên cơ sở gợi ý kiểm điểm đối với 302 đảng ủy, chi ủy cơ sở, tập thể lãnh đạo cơ quan, ban, ngành, đơn vị trực thuộc; 96 đảng ủy cơ sở gợi ý kiểm điểm 386 chi bộ, tập thể lãnh đạo đơn vị trực thuộc và 21 cá nhân liên quan. BTV Tỉnh ủy giao cấp ủy các cấp rà soát, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí, chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp chức trách, nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện xây dựng bản cam kết nêu gương của bản thân hằng năm; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy đăng ký nêu gương tại chi bộ mình sinh hoạt. Đồng thời, công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên luôn được chú trọng thực hiện bằng nhiều biện pháp, nhất là phát huy vai trò của nhân dân giám sát, phê bình tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 7.886 lượt tổ chức đảng, 14.471 lượt đảng viên; giám sát 9.368 lượt tổ chức đảng, 11.215 lượt đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 2.138 tổ chức đảng và 3.868 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Biểu dương, khen thưởng 3.215 tập thể, 6.326 cá nhân ở cấp huyện; 64 tập thể và 83 cá nhân ở cấp tỉnh; 7 tập thể, 13 cá nhân được cấp Trung ương khen thưởng. Kết quả trên đã tác động tích cực tới đại đa số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của Nghệ An vững vàng hơn về bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Chăm lo xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên

Để Đảng mạnh từ mỗi tế bào, BCH Đảng bộ tỉnh đã triển khai Đề án “Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016-2020”, toàn tỉnh không còn xóm “trắng” chi bộ; 13 xóm “trắng” đảng viên đã kết nạp được đảng viên tại chỗ; 12 xóm kết nạp đủ đảng viên tại chỗ để thành lập chi bộ độc lập; 85 xóm thoát khỏi diện nguy cơ không còn chi bộ, tình trạng khối, xóm, thôn, bản chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên cơ bản được khắc phục. Đồng thời, các cấp ủy thực hiện nghiêm việc phân công các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên BTV, bí thư, phó bí thư cấp ủy dự sinh hoạt với chi bộ dân cư; thực hiện có hiệu quả mô hình bí thư chi bộ đồng thời là khối trưởng, xóm trưởng, khắc phục tình trạng khối trưởng, xóm trưởng không phải là đảng viên, nhờ vậy chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Công tác phát triển đảng viên, nhất là ở vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số được chăm lo. Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp 26.356 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp 5.271 đảng viên, trong đó kết nạp 76 đảng viên có tôn giáo; 4.317 đảng viên là người dân tộc thiểu số.

Sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, từng bước khắc phục tình trạng hoạt động manh mún, dàn trải và trùng lắp giữa các cơ quan, đơn vị. Sắp xếp các đơn vị hành chính được thực hiện quyết liệt, đúng tiến độ. Đến nay, 100% huyện, thành, thị ủy thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị; 8/21 đơn vị thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp huyện; 2/21 đơn vị cấp huyện đã thực hiện thí điểm trưởng ban tổ chức cấp ủy đồng thời là trưởng phòng nội vụ; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra. Toàn tỉnh đã giảm 3 chi cục, 35 phòng, ban các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện; 125 đơn vị sự nghiệp công lập; 23 đơn vị sự nghiệp công lập chuyển sang cơ chế tự chủ, Nhà nước không cấp ngân sách cho 4.432 biên chế; giảm 343 biên chế công chức; 2.762 viên chức; giảm 20 đơn vị hành chính cấp xã và 1.991 thôn, xóm, bản…

Công tác cán bộ được thực hiện ngày càng chặt chẽ, bảo đảm giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo và thống nhất quản lý công tác cán bộ từ khâu tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đến bố trí, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Chú trọng bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ trẻ có triển vọng về địa phương, cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận, lâu dài; chủ động nguồn cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc, nhất là những vấn đề về chính trị hiện nay, góp phần nhận diện các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác chính trị tư tưởng, công tác dân vận của Đảng, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng luôn được quan tâm thường xuyên, đạt nhiều kết quả tích cực.

Kinh tế - xã hội nhiều khởi sắc

Nhờ chăm lo công tác xây dựng Đảng, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không ngừng được củng cố; cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực vượt khó, thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2019 ước đạt 8,47%, riêng năm 2019 đạt 9%; quy mô GRDP đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 78,7%. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh hằng năm đạt và vượt so với dự toán được giao, năm 2019 đạt 16.354,8 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. Công tác huy động nguồn lực đạt khá, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2019 ước đạt hơn 319.000 tỷ đồng (gấp 1,8 lần so với giai đoạn 2010-2015). Môi trường đầu tư, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện rõ rệt, PCI đứng thứ 19/63 tỉnh, thành phố, dẫn đầu ở khu vực Bắc Trung Bộ; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố. Văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, giáo dục và đào tạo tiếp tục khẳng định được vị trí tốp đầu cả nước. Y tế phát triển đồng đều ở các tuyến, xã hội hóa y tế được đẩy mạnh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 giảm còn 4%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện có hiệu quả, là điểm sáng của cả nước. Đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 265 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 5 xã thuộc địa bàn huyện nghèo theo Nghị quyết 30a), chiếm 61,4% tổng số xã, cao hơn mức bình quân chung cả nước; có 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Nghệ An còn có một số hạn chế: Hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tính định hướng về nhận thức chính trị, tính chiến đấu và sức thuyết phục chưa cao. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số địa phương, đơn vị chưa đi vào chiều sâu. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có mặt chưa tốt. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số TCCSĐ còn hạn chế. Chất lượng sinh hoạt đảng một số nơi chưa đạt yêu cầu. Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị thiếu vững vàng, giảm sút ý chí chiến đấu, ngại đấu tranh, chấp hành không nghiêm Điều lệ, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, vi phạm đạo đức công vụ. Một số cấp ủy chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc kiểm tra, giám sát, nhất là ở các nội dung, lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm...

Phát huy kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng gần 5 năm qua, thời gian tới, các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, theo sát tình hình, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Quy định số 08-QĐi/TW. Công khai việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, vừa làm gương cho quần chúng, vừa để quần chúng có điều kiện giám sát việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; nắm vững, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW  (khóa XII), Đề án số 09-ĐA/TU ngày 18-4-2018 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tiếp tục thí điểm một số mô hình mới khi thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sơ kết, tổng kết, nhân rộng những mô hình phù hợp.

Thứ ba, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, trọng tâm là nâng cao chất lượng cấp uỷ, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc, chế độ sinh hoạt đảng. Tiếp tục chăm lo công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, xây dựng, củng cố tổ chức đảng, nhất là vùng đồng bào có đạo, vùng dân tộc thiểu số và trong các loại hình doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý đảng viên trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ nơi cư trú.

Thư tư, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là BCH Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Chú trọng nêu cao tinh thần tự học, tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

Thứ năm, chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tăng cường kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, sai phạm. Chú trọng giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cấp cơ sở, không để phát sinh các “điểm nóng” gây bức xúc trong nhân dân.

Thứ sáu, tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Chú trọng thực hiện tốt dân chủ cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân trong tham gia, thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh và đất nước. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, thiết thực xây dựng Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong sạch, vững mạnh
Thái Thanh Quý
Ủy viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : PGS. Trần Đình Huỳnh. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : TS. Trần Thị Phúc An - Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Đăng ngày: 16/06/2020
Các bài tiếp
Tác giả : Diệp Chi. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : ĐINH THÀNH. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Phan Nam. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Phạm Giang. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : Ngô Khiêm. Đăng ngày: 16/06/2020
Tác giả : NGUYỄN THỊ THU HÀ - TUV, Bí thư Huyện ủy Đầm Hà, Quảng Ninh. Đăng ngày: 16/06/2020
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: