Trả lời bạn đọc số 4/2020 ( 30/04/2020)

ĐẠI HỘI ĐẢNG

 Đại hội đảng bộ cơ sở có ban hành quy chế làm việc của đại hội không? Theo Quy định số 66-QĐ/TW ngày 6-2-2017 của Ban Bí thư không có quy định thể loại văn bản này ở đại hội cấp cơ sở.

             Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp

Trả lời:  Theo Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) thì đại hội đảng bộ các cấp có thể tiến hành hai phiên: phiên trù bị và phiên chính thức. Phiên trù bị thực hiện các nội dung: bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua nội quy, chương trình làm việc của đại hội, quy chế bầu cử, quy chế làm việc, hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu, có thể thảo luận văn kiện của cấp trên. Trong phiên chính thức thực hiện những nội dung quy định tại các Điều 15, 18, 22, 24 của Điều lệ Đảng, phù hợp với mỗi cấp.

Như vậy, quy chế làm việc của đại hội ở tất cả các cấp là một văn bản do đại hội ban hành để phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức trong thời gian diễn ra đại hội đảng bộ các cấp.

CÔNG TÁC CÁN BỘ

 Đồng chí Lê Văn An, Ủy viên BTV Đảng ủy Đại học Huế (đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy) đã có Quyết định số 1768/QĐ-ĐHH ngày 31-12-2019 của giám đốc Đại học Huế về việc thôi giữ chức vụ hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhiệm kỳ 2014-2019. Như vậy, đồng chí Lê Văn An có thôi tham gia các cấp ủy đương nhiệm không?

                   Ban Tổ chức

                   Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

Trả lời: Điều lệ Đảng (Điều 13, khoản 4) quy định: “Cấp ủy viên đương nhiệm ở đảng bộ từ cấp tỉnh trở xuống, khi có quyết định nghỉ công tác để nghỉ hưu hoặc chuyển công tác đến đơn vị khác ngoài đảng bộ thì thôi tham gia các cấp ủy đương nhiệm ở đảng bộ đó”.

Tại Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của BCH Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng (tại Mục 16.4, Khoản a) cũng nêu rõ: “Cấp ủy viên khi có quyết định thôi làm công tác quản lý thì thôi tham gia cấp ủy đương nhiệm từ thời điểm quyết định thôi làm công tác quản lý có hiệu lực thi hành”.

Đối chiếu với quy định trên thì đồng chí Lê Văn An, Ủy viên BTV Đảng ủy Đại học Huế thôi làm công tác quản lý thì đồng thời cũng thôi tham gia các cấp ủy đương nhiệm của đảng bộ đó

Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: