Ngăn chặn suy thoái: Cách làm hay ở Tân Phú ( 30/04/2020)

                 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Đảng bộ quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) đã có cách làm sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, với những giải pháp cụ thể, phù hợp.

Cụ thể hóa nội dung, đề ra nhiều giải pháp

Tân Phú là quận thuộc phía tây TP. Hồ Chí Minh. Đảng bộ quận có 33 TCCSĐ (18 đảng bộ và 15 chi bộ cơ sở) với 7.178 đảng viên, trong đó có 11 đảng bộ phường (155 chi bộ trực thuộc, 5.446 đảng viên) và 2 đảng bộ doanh nghiệp (14 chi bộ trực thuộc, 443 đảng viên).

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quận ủy quan tâm xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể trên từng lĩnh vực như: Kế hoạch về khảo sát chất lượng sinh hoạt chi bộ; Kế hoạch về tổ chức sinh hoạt điểm trong các loại hình chi bộ; Công văn về việc hướng dẫn xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đối với cán bộ, đảng viên; Công văn về thẩm quyền, quy trình xem xét, cho ý kiến đối với bản kế hoạch hành động, bản cam kết...

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy Tân Phú đã đề ra 5 nội dung cơ bản để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện:

Một là, tăng cường công tác chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tự phê bình và phê bình; nhận diện, khảo sát, đánh giá các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hai là, tăng cường thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ; quản lý, sử dụng biên chế và thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong hệ thống chính trị.

Ba là, nâng cao hiệu quả công tác, quản lý, nắm bắt tình hình cán bộ, đảng viên; đề ra kế hoạch cụ thể về kết nạp, quản lý đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Bốn là, thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác quy hoạch, đề bạt, bố trí, bổ nhiệm cán bộ; việc kê khai, công khai tài sản của cán hộ chủ chốt; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Năm là, phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân trong việc giám sát cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên.

Quận ủy, BTV Quận ủy đã đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể với nhiều sáng tạo. Điển hình là BTV Quận ủy đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện phiếu khảo sát, đánh giá 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trên cơ sở chia nhỏ 27 biểu hiện thành 81 nội dung nhận diện suy thoái (đánh dấu có hoặc không có vào các nội dung). Việc khảo sát, đánh giá được thực hiện theo quy trình: Chi ủy triển khai, hướng dẫn đảng viên cách đánh dấu, quy định thời gian hoàn thành và địa điểm bỏ phiếu, giới thiệu tổ kiểm phiếu để tổng hợp kết quả kiểm phiếu khảo sát, đánh giá báo cáo chi ủy chi bộ; chi ủy hội ý về kết quả khảo sát, đánh giá; chi ủy, chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ làm việc với từng đảng viên có biểu hiện suy thoái để thông báo kết quả, nghe đảng viên giải trình; chi ủy hội ý về kết quả bỏ phiếu, xem xét, đánh giá, kết luận đảng viên trong chi bộ có biểu hiện suy thoái hay không (nếu chi bộ không có chi ủy thì chi bộ xem xét, đánh giá). Sau khi thống nhất trong chi ủy, chi ủy báo cáo kết quả thực hiện phiếu khảo sát, đánh giá tại cuộc họp chi bộ gần nhất, nêu rõ biểu hiện suy thoái của từng đảng viên. Việc khảo sát, đánh giá được tiến hành định kỳ 6 tháng/lần (từ năm 2019 điều chỉnh thành 1 năm/lần). Sau mỗi kỳ đánh giá, BTV Quận ủy tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo điều chỉnh cho phù hợp.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, BTV Quận ủy Tân Phú đã chỉ đạo xây dựng Phương án số 02-PA/BCĐ ngày 25-10-2017 thực hiện tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội; chỉ đạo các cấp ủy đảng, các ban, ngành, đoàn thể quận xây dựng lực lượng nòng cốt tại từng đơn vị (với số lượng 2 - 3 đồng chí) làm vai trò tham mưu, thường xuyên theo dõi, nắm bắt và đề xuất nội dung thực hiện đấu tranh, phản bác. Tại cấp quận, giao Ban Tuyên giáo Quận ủy thực hiện; tại các cơ sở đảng do 1 đồng chí cấp ủy viên và 1 đảng viên; tại các ban, ngành, đoàn thể do lãnh đạo đơn vị và 1 chuyên viên.

BTV Quận ủy đã chỉ đạo, ban hành 20.000 cuốn cẩm nang “Giám sát cán bộ, công chức và đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)” cấp cho ban công tác mặt trận khu phố, ban điều hành tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn. Nội dung cẩm nang có 3 phần: Phần một nêu 27 biểu hiện suy thoái và đã được quận chia nhỏ thành 81 nội dung; Phần hai nêu Quy định số 99-QĐ/TW hướng dẫn khung để cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Phần ba nêu nguyên tắc, đối tượng, nội dung, phương pháp giám sát. Nội dung giám sát bao gồm: Quản lý trật tự xây dựng; tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức; việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức khi đi cơ sở; việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ mối liên hệ với cấp ủy chi bộ nơi cư trú...

Nhận diện suy thoái, khắc phục kịp thời

Kết quả khảo sát, đánh giá các chi bộ 6 tháng cuối năm 2017 cho thấy, có 116 đảng viên được xác định có biểu hiện suy thoái (1,83%), với các biểu hiện như: Sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh...

Qua quá trình giúp đỡ của các chi bộ, những đảng viên có biểu hiện suy thoái đã dần khắc phục được hạn chế, khuyết điểm. Kết quả đánh giá 6 tháng đầu năm 2018 có 27 đảng viên được xác định có biểu hiện suy thoái (0,42%); cuối năm 2018 giảm xuống còn 20 đảng viên có biểu hiện suy thoái (0,31%). Các biểu hiện suy thoái cũng thu hẹp, còn: Sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả.

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cho biết: Việc triển khai thực hiện phiếu khảo sát đã giúp đảng viên nhận diện được chính xác các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chủ động đối chiếu với bản thân, tự nhận các biểu hiện và chủ động xây dựng các giải pháp khắc phục, sửa chữa; mạnh dạn chỉ ra các khuyết điểm của đồng chí, góp ý biện pháp sửa chữa, khắc phục các khuyết điểm để cùng tiến bộ. Đồng thời, kết quả khảo sát đã giúp các chi bộ, tổ chức đảng xem xét lại công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao tinh thần đoàn kết, tự phê bình và phê bình trong nội bộ; giúp BTV Quận ủy nhận diện, nắm bắt được tình hình, tư tưởng của đảng viên trong Đảng bộ, qua đó chỉ đạo thực hiện các nội dung có liên quan đến công tác chính trị tư tưởng, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên được đầy đủ hơn, sát với tình hình thực tế hơn.

Việc ban hành cẩm nang giám sát cán bộ, công chức và đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã giúp cho ban công tác mặt trận khu phố, tổ dân phố và người dân hiểu rõ hơn về 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Với phương thức, nội dung cụ thể, rõ ràng, việc giám sát cán bộ, công chức, đảng viên đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đẩy mạnh thực hiện phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí ở địa phương. Trang Fanpage “Tuyên giáo Tân Phú” liên kết với hàng ngàn Facebook cá nhân (trong quận và cơ sở) đã đăng tải các bài viết, chia sẻ thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị. Trang Fanpage đã xây dựng và duy trì chuyên mục “Mỗi kỳ một di tích lịch sử, văn hóa, địa chỉ đỏ” giới thiệu về các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử trên địa bàn quận, đăng định kỳ vào ngày 10 hằng tháng; chuyên mục “Mỗi kỳ một gương sáng” viết về các gương người tốt, việc tốt, gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đăng định kỳ ngày 26 hằng tháng, thu hút nhiều lượt thích, chia sẻ, tiếp cận trên mạng xã hội, tạo sự lan tỏa nhanh chóng và mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị chú trọng việc xây dựng, củng cố các trang, nhóm công khai của cá nhân đảng viên, tổ chức để đăng tải, chia sẻ thường xuyên các bài viết chính thống về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội; quốc phòng - an ninh; truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, gương sáng, người tốt, việc tốt..., đồng thời tăng cường việc đấu tranh trực diện với các trang, các bài viết xuyên tạc, thông tin sai lệch, bôi nhọ trên mạng... Kết quả tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc trên mạng xã hội bước đầu đã tạo được sự đồng bộ giữa các lực lượng về nội dung và hình thức thực hiện đấu tranh, phản bác, tốc độ tuyên truyền nhanh chóng, kịp thời, cơ bản giữ ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận.

Quận ủy đã chỉ đạo UBND quận tăng cường công tác kiểm tra công vụ; chấn chỉnh tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử, kỹ năng giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức gây phiền hà cho tổ chức và nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả khảo sát năm 2018, có 12.926/12.989 hồ sơ (99,51%) được tổ chức, cá nhân đánh giá hài lòng, 31/12.989 hồ sơ (0,24%) bình thường và 32/12.989 hồ sơ (0,25%) người dân không hài lòng. Các hồ sơ “không hài lòng” thường thuộc các lĩnh vực hộ tịch, kinh tế, nhà đất, công chứng... Thông qua ý kiến góp ý của người dân, Chủ tịch UBND quận đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khắc phục thiếu sót, nâng cao chất lượng phục vụ. Các cấp ủy cũng tăng cường chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Trong năm 2018, nhờ thực hiện gửi nhận văn bản qua mạng Lotus Notes, khối các cơ quan Quận ủy đã tiết kiệm được hơn 76 triệu đồng tiền giấy in, hơn 31 triệu đồng tiền mực máy in và phô-tô.

Việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế đã đạt được một số kết quả quan trọng. Toàn quận đã giảm 430 biên chế, trong đó có 20 biên chế thuộc khối đảng, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, 410 biên chế thuộc khối chính quyền. Về đầu mối, đã giảm 2 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, gắn với thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 1-12-2017 của BTV Thành ủy về “quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Từ năm 2017 đến tháng 6-2019, Quận ủy đã tổ chức kiểm tra 83 tổ chức đảng và 29 đảng viên, thực hiện giám sát chuyên đề đối với 48 tổ chức đảng và 12 đảng viên; qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 2 đảng viên. UBKT Quận ủy đã kiểm tra 10 tổ chức đảng và 13 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 10 tổ chức đảng và 13 đảng viên; qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật 3 đảng viên vi phạm.


ĐINH THÀNH
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: