Những điểm mới trong chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương ( 30/04/2020)


Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương phù hợp với thực tiễn, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì, phối hợp với Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 242-QĐ/TW, ngày 15-4-2014 của Ban Bí thư khóa XI: “Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương” để đánh giá những mặt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, từ đó có căn cứ đề xuất Ban Bí thư (khóa XII) ban hành một Quy định có nhiều điểm mới.

1. Ưu điểm

Các nội dung quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương là căn cứ pháp lý để bảo đảm nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ. Ban Bảo vệ, chăm sức khỏe cán bộ Trung ương đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chủ trương, giải pháp và chính sách về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan chức năng, các đơn vị trong hệ thống bảo vệ sức khỏe từ Trung ương đến địa phương góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thẩm định, kết luận về tình trạng sức khỏe đối với cán bộ cấp cao. Mở rộng hợp tác y tế đối với các nước có nền y tế tiên tiến, hiện đại trong khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Hội đồng chuyên môn của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã quy tụ được đội ngũ giáo sư, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y tế của cả nước, chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày một được nâng lên.

2. Hạn chế

 Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ chưa được coi trọng đúng mức ở các cấp. Việc tuyên truyền, tư vấn, cung cấp kiến thức dự phòng, hướng dẫn kỹ thuật về khám sàng lọc, kiểm tra phát hiện bệnh sớm cho cán bộ còn hạn chế, khi bị bệnh mới đi khám. Công tác chuẩn bị bảo đảm cho các đoàn cán bộ chủ chốt khi đi công tác trong và ngoài nước chưa được chu đáo. Việc phối hợp với các cơ quan Trung ương và địa phương trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ chưa chặt chẽ; ứng dụng công nghệ thông tin và công tác đào tạo cán bộ để nâng cao trình độ chuyên môn ở trong nước, ngoài nước cho cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn chưa được chú trọng. Biên chế Văn phòng tham mưu, giúp việc Ban chưa được bổ sung, dẫn đến tình trạng quá tải, một số nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ đột xuất chưa thực hiện kịp thời. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ chưa được đầu tư đúng mức, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Chưa có cơ chế tài chính đặc thù trong thanh toán khám chữa bệnh nói chung, bảo hiểm y tế nói riêng và chính sách cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.

3. Nguyên nhân

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ chưa được quan tâm đúng mức. Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác chưa được bổ sung đầy đủ, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Thiếu các quy định, quy chế trong việc phối hợp, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Nhân lực chưa ổn định, cán bộ chưa yên tâm công tác, chưa thu hút được nhiều cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi.

Trên cơ sở kết quả tổng kết và quán triệt nguyên tắc: tuân thủ Điều lệ Đảng, cụ thể hóa những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết của Trung ương, nhất là về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, kế thừa những nội dung còn phù hợp, bổ sung những nội dung chưa có do thực tiễn yêu cầu, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập, Ban Bí thư (khóa XII) đã ban hành Quy định số 215-QĐ/TW ngày 02-01-2020 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

4. Những nội dung mới

Thứ nhất, khẳng định vai trò, vị thế, tăng tính chuyên nghiệp, chuyên sâu và bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, Quy định số 215-QĐ/TW nêu: “Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên theo dõi, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cán bộ theo phân cấp”.

Thứ hai, quy định cụ thể hơn và bổ sung thêm nhiệm vụ cho Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương: 1) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất chủ trương, chính sách và giải pháp về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe đối với cán bộ ở Trung ương và địa phương thuộc thẩm quyền quản lý trong hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. 2) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe: Tư vấn, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe và dự phòng; lập, quản lý hồ sơ sức khỏe, kiểm tra sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh sớm; kiểm tra sức khỏe cán bộ quy hoạch cấp chiến lược; điều trị tích cực bệnh lý, phục hồi chức năng và điều dưỡng kết hợp với điều trị bệnh lý. 3) Chủ trì thực hiện chế độ khám, kiểm tra sức khỏe, kết luận, phân loại sức khỏe trong kiểm tra sức khỏe định kỳ, trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý và nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương. Là đầu mối thống nhất quản lý sức khỏe, thông tin sức khỏe, quản lý hồ sơ sức khỏe đối với cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý ở các cơ sở khám chữa bệnh trong nước, ngoài nước. Xem xét đề nghị của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ để đánh giá, kết luận tình trạng sức khỏe cán bộ; chẩn đoán, điều trị bệnh lý, chỉ đạo tập trung các nguồn lực kỹ thuật cao để điều trị đối với cán bộ thuộc diện quản lý tại các cơ sở trong nước. Báo cáo, trình Ban Bí thư hoặc Thường trực Ban Bí thư quyết định về việc gửi đi nước ngoài khám, chữa bệnh đối với các trường hợp nền y học trong nước chưa đủ điều kiện, khả năng. 4) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan huy động mọi nguồn lực để thực hiện tình huống cấp cứu cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Xây dựng phương án bảo đảm y tế đối với các đồng chí cán bộ chủ chốt (Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội) và Thường trực Ban Bí thư khi đi công tác trong và ngoài nước. Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo, huy động các bệnh viện; các chuyên gia đầu ngành khi cần thiết để phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cán bộ cấp cao. Thẩm định, phê duyệt, quy định trách nhiệm đối với đội ngũ bác sĩ tiếp cận chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước trên cơ sở đề xuất của các bệnh viện. 5) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ để cung cấp kiến thức cho cán bộ diện quản lý từ Trung ương đến địa phương về chăm sóc, nâng cao sức khỏe, dự phòng (dùng vắc-xin phòng bệnh; hướng dẫn chế độ ăn uống, khoa học, hợp lý; phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia, stress; chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý; tập luyện thể dục, thể thao…). Phát hiện sớm bệnh tật, chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng, chăm sóc giảm nhẹ và điều dưỡng. 6) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn và y đức đối với bác sĩ tiếp cận, điều dưỡng và cán bộ y tế trong hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ từ Trung ương đến địa phương. 7) Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về đào tạo, chẩn đoán, điều trị bệnh, nghiên cứu khoa học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. 8) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ sở, đơn vị y tế làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. 9) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Thứ ba, bổ sung quyền hạn, trách nhiệm của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương để tăng thẩm quyền và tính chủ động trong triển khai thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới: 1) Quyền hạn: Được yêu cầu các bộ, ngành, cấp ủy và chính quyền các tỉnh, thành phố có liên quan đáp ứng nguồn lực theo yêu cầu, nhiệm vụ trong một số tình huống khẩn cấp đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Thông báo cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý định kỳ khám, kiểm tra sức khỏe toàn diện và thực hiện các quy định về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cơ sở khám chữa bệnh trong nước, ngoài nước và các cá nhân liên quan báo cáo, thông tin kịp thời, chính xác tình hình sức khỏe, kết quả khám chữa bệnh của cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý. 2) Trách nhiệm: Theo dõi sát tình hình sức khỏe; việc thực hiện bảo vệ, chăm sóc và điều trị bệnh lý đối với cán bộ được giao quản lý theo quy định. Kịp thời báo cáo với Thường trực Ban Bí thư và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về tình trạng sức khỏe, bệnh lý và khả năng sức khỏe đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cán bộ…

Thứ tư, về tổ chức bộ máy: Bổ sung thêm các thành viên của Ban ở các cơ quan Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội…

Có thể khẳng định, việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương với những nội dung mới như trên đã nâng tầm vị trí, vai trò của cơ quan này trong công tác tham mưu, hướng dẫn về sức khỏe cán bộ. Những quy định mới có tính pháp lý cao là cơ sở để Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương phát huy tốt hơn vai trò tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư đáp ứng yêu cầu mới trong công tác cán bộ.


Nguyễn Văn Tùng
Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban TCTƯ
Các bài trước
Tác giả : PGS, TS. Vũ Văn Phúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương. Đăng ngày: 30/04/2020
Các bài tiếp
Tác giả : Nguyễn Hương. Đăng ngày: 30/04/2020
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: